Program

 

Küresel Statüko Sarsılıyor…

Bir tarafta insanlığın elindeki var etme olanakları, diğer tarafta yine insanlığın ürettiği yok etme kapasitesi;

Bir tarafta üretilen zenginlik ve refah, diğer tarafta yaratılan yoksulluk ve ekolojik yıkım;

Bir tarafta sahip olduğumuz küresel katılımcılık olanakları, diğer tarafta yükselen dışlama duvarları ve demokrasi eksikliği…

İşte bu çelişkiler ve aykırı uçlar dünyasında, umut ve karamsarlık el ele yürüyor.


Dünya ekonomik, ekolojik, sosyal ve siyasal alanlarda devasa küresel sorunlar yaşıyor. Ötekileştirilenlerin, sistemin dışına itilenlerin sayısı giderek artıyor. Ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar çözülmesi zor bir yumağa dönüşüyor.

Üstelik bu yumağı kendilerinin çözeceğini iddia eden siyasal partiler iyice birbirinden ayırt edilemez hale geliyor. Küresel kapitalist ekonominin şu veya bu şekilde devam etmesi gerektiği düşüncesiyle siyaset üreten bu partilere verilen oylar, ekoloji, doğa, insan hakları, sömürü, ezilme, sosyal eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik, güvencesizlik, kriz ve savaş gibi en temel konularda büyük çoğunluğun mağduriyetini artıran benzer politikalara, birbirinin kopyası olan uygulamalara, demokrasi eksikliğine, baskılara ve askeri saldırganlığa dönüşüyor.

Öte yandan küresel kapitalizmin dünyanın bütün ülkelerinde yarattığı ekonomik ve sosyal mağduriyet, bu sistemin sürdürülemez kâr hırsını ve tahrip etme kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor, sistemi bir kez daha sorgulatıyor. Temsili demokrasinin yetersizlikleri, şeffaflık eksikliği, farklı kimliklerin eşitlik ve temsil taleplerinin karşılanamaması ve grup haklarının geliştirilememesi demokrasi eksikliğini derinleştiriyor ve yeni arayışları artırıyor. Endüstriyel sistem, fosil yakıt bağımlılığı ve aşırı tüketimden kaynaklanan küresel ısınmanın yarattığı yaşamsal tehdit nedeniyle üzerinde yaşadığımız gezegen için vakit gittikçe daralıyor. Durdurulamayan karbon dioksit salımları nedeniyle atmosferdeki sera gazı oranları yükselmeye devam ediyor, küresel ısınma geri dönülmez noktaya yaklaşıyor. İklim değişikliği ve ekolojinin kurallarına aykırı uygulamalar nedeniyle daha da yayılan kuraklık ve sel baskınları, kasırgalar ve orman yangınları, suya ve gıdaya erişimin güçleşmesi nedeniyle yaygınlaşan açlık, gıda ve su krizi yüz milyonlarca insanı etkiliyor. Çevre kirliliği, doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin tahribi, tarım topraklarının yanlış kullanımı, zehirli ve GDO’lu ürünler sadece insanları değil, sayısız canlı türünü de tehdit ediyor. İklim değişikliği ve ekolojik kriz nedeniyle insan uygarlığı çok derin bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor. Yaşanan bu kriz nedeniyle ekonomik mülteciliğe iklim mülteciliği de ekleniyor.


Öte yandan küresel kapitalist ekonomide patlak veren kriz beşinci yılında da durulacağa benzemiyor. Avrupa Birliği, kendi içindeki eşitsiz gelişmenin de etkisiyle sadece ortak ekonomi mekanizmalarında ve Avro para biriminin korunmasında değil, demokrasinin işleyişi açısından da büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Avrupa’nın bugüne kadar öncülük ettiği görülen ekolojik hassasiyetlerde ciddi bir gerileme izleniyor. Kriz ABD ve Avrupa’yı aşarak diğer ekonomilere de ulaşırken, uluslararası sermaye her krizde olduğu gibi kriz yönetimini hedefleyen politikalar üretiyor ve büyük çoğunluğun aleyhine ve sürdürülemez olan büyüme ve kalkınma modelleriyle dünya devletler düzenini yeniden şekillendirmeye çabalıyor.

Çokuluslu sermaye grupları ve yönetici elitler ekonomik krize yoksulları ve emekçileri koruyacak yanıtlar üretmekten de, bütün dünyayı tehdit eden iklim değişikliğini ve ekolojik krizi durduracak adımlar atmaktan da kaçınıyorlar. Ekonomik krizin faturasını krizin mağdurlarına çıkaran ‘önlem paketleri’, işsizliği, güvencesizliği ve sosyal krizi derinleştiriyor. Uluslararası iklim müzakerelerinin tamamen çökertilmesi de gösteriyor ki, gezegeni değil, şirket kârlarını ve özel çıkarları koruyan egemenler, kapitalist sistemi kurtarma telaşıyla dünyanın geleceğine dönük kaygıları tamamen gündem dışına itmeye hazırlar.

Bankaları ve büyük uluslararası şirketleri kurtarmak için trilyonlarca doların ve bunun için de siyasi iradelerin seferber edildiği bir dünyada, insanların temel ihtiyaçları ve yeryüzünün varlığını sürdürebilmesi konusunda sergilenen kayıtsızlık, yönetici elitlere ve sermaye gruplarına karşı dünya çapında yayılan öfkeyi ve “bu böyle gitmez” duygusunu kuvvetlendiriyor. Bu öfke, sokak protestoları ve yükselen toplumsal mücadeleler olarak ortaya çıkıyor.

Dünya sokaklarında kendini ifade eden öfke, küresel düzeyde toplumların yüzde 1’lik zenginler ile yüzde 99’luk mağdurlar olarak ayrıştığı algısını gittikçe kuvvetlendiriyor. Farklı siyasi aktörlerin, muhafazakar ve sosyal demokrat anlayışların ekonomik, ekolojik ve sosyal krizler karşısında neo liberal politikalarda ortaklaşmaları, mağdur kesimler, ezilen ve sömürülenler arasında yeni arayışları gündeme getiriyor, yerleşik politik dengeler sarsılıyor.

Ne var ki, bir yanda adalet, eşitlik, demokrasi, emek ve ekoloji alanında duyarlı siyasal güçler daha etkili olmaya başlarken, öte yanda faşist-aşırı sağ partilerin popülerlik kazanması ve ırkçılığın körüklenmesiyle, krize yönelik baskıcı ve ayrımcı çözüm önerileri toplum tabanında yankı bulmaya, yeni bir siyasal ve toplumsal tehdit oluşturmaya başlıyor.


Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’da yoksulluğa, yolsuzluğa ve otoriter rejimlere karşı ‘özgürlük ve haysiyet’ şiarı ile yükselen isyan ve değişim hareketleri Arap Devrimlerine imza atıyor. Diktatoryal rejimlerin çöküşüne yol açan toplumsal hareketlerin özgürlük arayışları her ülkede farklı yönelimler alıyor. Bu arada emperyal güçler halk isyanlarının sonuçlarını kendi lehlerine çevirmek, toplumsal hareketlenmenin içeriğini boşaltmak ve hegemonyalarını yeniden kurmak için kararlı müdahalelerde bulunuyorlar.

Yaşanan ayaklanmalar bölgedeki statükoyu alt üst ederken, ayaklanmaların ikinci yılında başta Mısır olmak üzere kimi ülkelerde süren protesto ve grevler, Ortadoğu’da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına işaret ediyor. Bugün Ortadoğu’ya emperyal müdahalelerin Suriye ve İran üzerinde odaklandığı bir dönemden geçiliyor. Suudi Krallığı, Katar, Mısır, Tunus, Libya ve Türkiye bloku ile ABD ve müttefikleri ekseninde bir nüfuz alanı yaratılmaya çalışılıyor. Ortadoğu’ya yönelik müdahale hesaplarında Türkiye’ye biçilen ve AKP’nin de severek üstlendiği rol, endişe verici özellikler taşıyor.

Libya’ya yönelik askeri müdahalenin Suriye’de de tekrarlanması ile İran’a karşı tırmandırılan gerilimin savaşa dönüşmesi ihtimali, Irak ve Afganistan işgalleri sonucu daha da istikrarsızlaşan Ortadoğu’yu yangın yerine çevirme riskini beraberinde getiriyor. Ortadoğu’da askeri müdahalelere ve savaşa karşı çıkmak kadar, farklı halkların, dinlerin ve inançların, kültürlerin yaşadığı bu coğrafyada, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve emeğin haklarına dayanan adil, barışçı ve çoğulcu demokrasiler için verilen mücadeleleri desteklemek de büyük önem taşıyor.

Kürdistan realitesi ise Ortadoğu’nun bu dönemdeki önemli bir dinamiğini oluşturuyor. Irak Kürdistanı’ndaki özerk yapıdan sonra Suriye Kürdistanı’ndaki gelişmeler de bu dinamiği güçlendiriyor. Kürt sorununun bölgesel ve uluslararası bir sorun haline geldiğinin bütün işaretleri daha da belirgin hale geliyor.

Ancak küresel statükoda son yıllarda oluşan fay hatları ve sarsıntılar, başta ABD olmak üzere sistemin efendilerinin gücünde fark edilen gerilemeler, mağdur olan, ezilen ve sömürülen büyük çoğunluğun değişimi kendi lehlerine dönüştürmesi için bir fırsat oluşturuyor, “başka bir dünya” umudunun yeşermesine olanak tanıyor. Hızlı, kalıcı ve kökten dönüştürücü bir değişim için toplumsal hareketler inşa etmenin ve siyasal alternatifler yaratmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu her geçen gün biraz daha ortaya çıkıyor.

 

Yeni Statüko, Yeni Efendi…

Umudun ve karamsarlığın el ele yürüdüğü coğrafyalardan biri de Türkiye. Toplumun bir kesiminin değişim talebinin bir ifadesi olarak iktidara gelen, eski statüko ile yaşanan her çatışmadan galip çıkan ve askeri vesayetin geriletilmesini sağlayan, ancak bu alanda atılan adımları ülkeyi demokratikleştirmek için değil, kendi iktidarını sağlamlaştırmak için kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002’de siyasi yelpazenin ucundan başlattığı yolculuğunu merkeze yerleşerek ve statükonun yeni efendisi haline gelerek sürdürüyor.

Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir nüfuz alanı içinde küresel kapitalizmin bölgesel bir gücü haline getirilmek istenen Türkiye’de siyasi irade, ekonomik olarak kapitalist küreselleşmeye eklemlenmiş olan ülkenin siyasal ve idari yapısını da yeni rolüne uygun olarak yeniden düzenliyor. Siyasal ve toplumsal yaklaşımlar, politikalar ve hatta üsluplar dönemin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor. Uzun yıllar sonra ilk kez kurumlar arası iktidar bütünlüğü sağlanırken, otoriter ve muhafazakar bir rejim inşa ediliyor. Her türlü eleştiriye tahammülsüzlük, muhalefete yönelik baskılar ve medyaya yönelik tehditler, siyasal kültürün geçmişten bu yana süregelen demokrasi eksikliğiyle malul olduğunu gösteriyor.

Bugün Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yaşamına, AKP’nin siyasal liderliğinde kurulan yeni bir blok yön veriyor. Bu bloğu iç çelişkilerine rağmen bir arada tutan en temel neden, küresel kapitalizmin kendilerine biçtiği rolü kabullenmeleri. Yıllardır birbiriyle çıkar çatışması içinde olan sermaye grupları, aralarındaki kültürel ve siyasal farklılıklar ortadan kalkmasa da, ekonomik alanda nadir rastlanır bir hedef birliği içinde bulunuyorlar. Bu blok, doğası ve talip oldukları rol gereği neo liberalizmden milliyetçi muhafazakarlığa kadar uzanan bir siyasal yelpazeyi kapsıyor. Siyasal ve kültürel politikalar açısından daha liberal olan kesimlerle, otoriter eğilimlere açık ve daha muhafazakar olan kesimler merkezde birleşiyor.


Ekonomi alanında kapitalist küreselleşme, büyüme ve kalkınma AKP’nin temel dayanaklarını oluşturuyor. Ancak ekonomik büyüme toplumsallaşmıyor, adil bir paylaşım gerçekleşmiyor. Gelir dağılımında geçmişe göre rakamsal bir farklılaşma olsa da, eşitsizlik ve adaletsizlik azalmıyor. Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak G20’ye dâhil olsa da, dünya insani gelişim sıralamasında 92. sırada yer alıyor.

Ücretler, işsizlik tehdidi ve istikrarsızlık korkutması ile baskılanıyor, bölgeler arası adaletsizlik, cinsler arası eşitsizlik hüküm sürmeye devam ediyor. Kayıt dışı ekonomi sorunu kısmen azalarak da olsa devam ederken, bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’i dolaylı vergiler olarak ücretli çalışanların, emekçilerin ve yoksulların sırtından sağlanıyor. Bütçe kaynakları “hizmet” olarak topluma yeterince geri dönmüyor; eğitim, sağlık gibi kamusal olarak karşılanması gereken en temel ihtiyaçlar, paraya dayalı özel çözümlerle yine yoksulların aleyhine çözülmeye çalışılıyor. Çalışma koşullarının vahşeti işçi ölümlerinin artmasına yol açıyor. Ekonominin kâr ve kalkınma mantığı, çalışma hayatında hüküm süren demokrasi yokluğu, sendikasızlaştırma, krizin etkilerinin emekçilere, çalışanlara faturalanması, büyümenin nimetlerinin toplumsallaşmaması, Türkiye’de sistemin dar bir egemen elite hizmet etmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.


Tahripkar bir kalkınma anlayışı, doğal varlıkları ve çevreyi tehdit ediyor. Yeni baraj, HES ve termik santral projeleri hazırlanır, doğal yaşamı tahrip eden yeni maden ruhsatları verilirken ekolojik yıkım umursanmıyor. Fosil yakıtlara dayalı enerji politikaları nedeniyle karbon dioksit salımları yirmi yılda ikiye katlanıyor. Nükleer santral planlarıyla onbinlerce yıl tehlikesi geçmeyecek atıklara, ekonomik yıkım ve trajik kaza risklerine kapı açılıyor. Kuraklık, sel baskınları, sıcak dalgaları ve orman yangınları gibi iklim felaketleri tarımsal üretimi ve su kaynaklarını etkileyerek insanlara olduğu kadar, ormanların ve doğal yaşam alanlarının tahrip olmasına yol açarak diğer canlılara da büyük zarar veriyor.

Türkiye’de gıda üretiminin en önemli merkezleri, başta Konya Ovası ve Trakya olmak üzere, kuraklık nedeniyle bu özelliklerini kaybediyorlar. Bütün dünyada tartışılan ve birçok ülkede kapatılmaya başlanan nükleer santraller AKP’nin temel enerji seçeneklerinden biri olarak şekilleniyor. AKP iktidarı doğayı korunması ve sürdürülmesi gereken bir değer olarak değil, saldırgan ekonomik büyüme ve kalkınma politikalarının önündeki bir ayak bağı olarak görüyor. Tüketim tek değer haline getirilirken, Türkiye’nin geleceği gözden çıkarılıyor.


Otoriter, militarist ve güvenlikçi yaklaşımların AKP eliyle yeniden üretilmesi en temel toplumsal sorunları yeniden çözümsüz mecralara itiyor, yeni darboğazlar yaratıyor.

Kürt sorununda barışçıl, demokratik ve eşit yurttaşlık temeline dayanan adil çözüm olanakları kaybediliyor. Kürt sorununu bir güvenlik meselesi olarak algılayan ve askeri çözümler geliştiren devlet anlayışı, AKP eliyle yeniden üretiliyor. Kürt siyasal ve toplumsal muhalefeti muhatap alınmıyor. Artan gerilim, çatışmaları ve savaşı yeniden ciddi bir tehlike olarak gündeme getiriyor. Hükümet, Kürt sorununun çözümünde demokratikleşme yönünde adımlar atmıyor, Kürt halkının anayasal eşitlik, anadilinde eğitim, demokratik yerel yönetimler, yerinden yönetim ve özerklik gibi taleplerini reddediyor.

Ermeni sorunu ve Alevi toplumunun talepleri konusunda da açılım politikalarının yerini inkârcı ve çatışmacı bir dil alıyor. Alevi toplumunun talepleri için yapılan çalıştaylar sonuçsuz kalırken, devletin Sünni bakış açısı doğrultusunda yaptığı Alevilik tarifi dayatılmak isteniyor. Ermenistan’la barışçı ilişkiler geliştirilmesi için yapılan girişimler ve toplumlar arası yakınlaşma anlayışı askıya alınırken, toplumun kendi tarihiyle yüzleşmesi konusunda herhangi bir adım atılmıyor.

Öte yandan Kıbrıs sorunu geleneksel politikalara geri dönülerek, kuzeyin ekonomik ve demografik yapısı Türkleştirililip, Kıbrıslıların iradesine ket vurularak çözümsüzlük girdabına itiliyor. Ada’da iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasal eşitliğe dayanan demokratik, birleşik bir federal devlet ihtimali giderek uzaklaşıyor.

Bunlara toplumdaki muhafazakarlaşmanın artması, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı muhafazakar direniş, kadın bedeni üzerinde iktidarın hakimiyet arayışı, kadın ve nefret cinayetlerindeki hızlı tırmanış ve başını iktidar partisinin çektiği ırkçılık ve nefret söylemi eklendiğinde, AKP iktidarının yeni dönem anlayışı olan Türk-İslam sentezi daha belirgin hale geliyor.

Buna karşılık İslamcılık-laiklik çatışması varsayımıyla kurgulanmış, demokrasiden, özgürlüklerden, sosyal ve ekolojik adaletten yana olmak yerine, ezilenlerden ve mağdurlardan kopuk bir şekilde resmi ideolojiye ve ulusalcı dogmalara saplanıp kalan muhalefet anlayışı, çelişik bir biçimde AKP iktidarının en büyük müttefiki; karşısındaki basiretsiz ve bağnaz muhalefet çizgisis AKP’nin en büyük avantajı haline geliyor. Bütün köhnemişliğine rağmen eski rejime göğsünü siper eden bir muhalefet anlayışı, kritik eşiklerde AKP’ye verilen bir hayat öpücüğü işlevi görüyor.


Gelişmeler “mağdurlar lehine ve onlarla birlikte değişim” siyasetine olan ihtiyacı kuvvetle hissettiriyor. Toplumsal muhalefetin, ancak AKP iktidarına karşı açık ve dolaysız siyasal ve toplumsal bir mücadele yürüterek güçlenebileceği görülüyor.

Dünya genelinde görülen değişim taleplerinden, yükselen toplumsal muhalefetten ve yaşanan krizlerden çıkartılacak temel sonuç, önümüzdeki dönemde demokratik, ekolojist, eşitlikçi ve özgürlükçü bir değişimi dile getirecek, eski rejime yaslanan yanlış muhalefet anlayışına uzak bir muhalefet hattına duyulan ihtiyaçtır. Bugün toplumsal muhalefetin, bir yandan eleştirmesi ve taleplerde bulunması, bir yandan da uygulanabilir alternatifler üretmesi gerekiyor.


 • İşçilerin, işsizlerin, emekçilerin, çiftçilerin, çevrecilerin, ekolojistlerin, kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin ve bütün düzen muhaliflerinin ortak politik hattını örgütleyen; Kürt halkının, Alevilerin, diğer halkları, gayrimüslim azınlıkların sorunlarından, ayrımcılık ve mağduriyet üreten her türlü politikadan kaynaklanan sorunlara kadar yükseltilen bütün talepleri ortaklaştıran, mücadeleyi birleştirerek geliştiren zeminler hazırlayan ve bu alanlar içinde bir öncelik hiyerarşisi gözetmeyen;
 • Kişilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri koşulların sağlandığı, çoğulcu, özgürlükçü, ekolojist, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumsal yaşamı amaçlayan; yaşadığı hayatı ve geleceği sadece dar bir iktisat penceresinden tanımlamayan; insanı sermaye, insan emeğini ve doğayı meta ve kaynak olarak gören kapitalizmi kabullenmeyen;
 • Piyasaların hayatımızdaki tahribatına son vermek isteyen; kalkınma, gelişme, ilerleme gibi kavram ve olguları itirazsız kabullenmeyip “ne için?”, “kimin için?” diye sorgulayan; yaşamın her alanındaki iktidar ilişkilerine, her türlü ayrımcılık, sömürü ve tahakküme karşı çıkan;
 • Küresel sorunlar karşısında küresel dayanışma ve enternasyonalizmin önemine inanan; kapitalizmin bir kader değil, insanların gücü, isteği ve mücadelesiyle aşılabilir bir düzen olduğunu mücadelesiyle gösteren;
 • Mevcut toplumsal, siyasal, ekolojik, ekonomik ve kültürel sorunlara yönelik emek, kimlik ve ekoloji alanlarını temel alan somut politikalar geliştirecek ve bunları yaşama geçirme iradesi gösterecek bir muhalefet odağına ihtiyaç var.

 

 

Demokrasi ve Özgürlükler

Türkiye’de demokrasi ve özgürlükler her zaman toplumsal mücadelelerin öncelikli konusu olmuştur. Gerek devlette ve hakim sınıflarda şekillenen demokrasi ve özgürlük eksikliği, gerekse toplumun demokratik bir politik kültürden uzak olması bu mücadeleyi zorunlu kılıyor. Bir yanda milliyetçi, otoriter ve vesayetçi anlayışları topluma dayatan güçler, diğer yanda toplumsal yaşamın farklı alanlarında egemen olan muhafazakâr anlayışlar gündelik yaşamı derinden etkiliyor.

Siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlardaki çalışmalar da gösteriyor ki, her iki yönelime karşı eş zamanlı mücadele etmeden, demokratik ve özgürlükçü bir toplum olmaya evrilmek mümkün değildir.

Bugün iktidardaki veya iktidara talip olan partilerin hiçbiri bu sorunlara yanıt üretemiyor. Çünkü hem iktidar hem de muhalefet partileri, yönetmeyi bir güç gösterisinde bulunmak veya kitleleri tahakküm altına almak olarak kavrıyorlar. Katılımı ve müzakereyi sınırlayan, hatta sorun olduğunda yok sayan anlayışlar demokrasiyi değil otoriterliği üretiyor. Bu anlayış düzen partilerinin ortak yanını oluşturuyor.

Bu partilerin başka ortak noktaları da bulunuyor. Irkçı olanından, ılımlı ya da utangaç olanına dek geniş bir yelpazede kendisini gösteren milliyetçilik, ya da kültürel ve siyasal biçimleriyle muhafazakârlık bunlar arasındadır. Kökleri Türk-İslam sentezine dayanan, döneme göre ağırlık noktaları değişen bu ortak hat, toplumdaki her eşitlik ve özgürlük talebini ‘ulus devlet’ veya ‘tek dil, tek din, tek bayrak, tek millet’ yaklaşımı ile düşman ilan ederek boğmaya çalışıyor.

Bu partilerin bir diğer ortak özelliği, bütün toplumsal ilişkilerin piyasa mantığı içinde kurulmasını öneren, adaletsizlik ve eşitsizlik üreten; ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel her türlü tahribatı insanlığın kaderi olarak gösteren kapitalist piyasa ideolojisine sahip olmaları. Bu yaklaşım sadece emek sürecinde, toplumsal ilişkilerde ve ekonomi alanında demokrasi eksikliği üretmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük yaşamı doğrudan etkileyen kararlara katılım koşullarını da yok ediyor. Eğitim, sağlık, sosyal güvence, barınma hakkı gibi temel konularda yoksunluk ve yoksulluk üreterek insanca yaşamı tahrip ediyor. Adaletsizlik yaratıyor.

Egemen siyaset anlayışını sürdüren partilerin üçüncü ortak noktaları demokrasiyi, toplumsal katılım, tartışma ve müzakereyi içermeyen basit bir ‘temsili demokrasi’ olarak algılamaları. Demokrasiyi sadece seçme ve seçilme hakkına indirgeyen bu anlayış, insanların düşüncelerini özgürce ifade etme ve kendi geleceklerini belirleme imkanlarını, hem yerelde hem de genelde engelliyor.

Bu özelliklere karşı mücadele etmek, bunların yarattığı tahribat karşısında öneriler geliştirmek, uygulamaları hayata geçirmek büyük önem taşıyor.


Bugün Türkiye’de, statükocu, milliyetçi, militarist, doğa düşmanı, muhafazakar ve piyasacı güçlerle sermaye egemenliğine karşı duracak, toplumu boğan bu güçlere karşı geniş bir toplumsal desteğe dayanarak mücadele edecek eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojist bir siyasal hareket büyük önem taşıyor.

Kimsenin aç ve açıkta olmadığı, adil, özgürlüğün gerçekten solunduğu, bütün sorunların serbestçe tartışıldığı, ekolojik tahribatın yaşanmadığı, canlı yaşamın tehdit altında olmadığı, kimsenin dinsel, cinsel ve etnik kimliğini gizlemediği, kimseye bu tür kimliklerin zorla dayatılmadığı, tarihiyle ve bütün komşularıyla barışık özgür ve demokratik Türkiye mücadelesi toplumsal muhalefetin ve yeni bir dünya arayışının ortak zemini olarak şekilleniyor.

Türkiye’de siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için özgür ve eşit yurttaş katılımını sınırlayan anlayışın egemenliğine karşı olan; askeri veya bürokratik vesayet yöntemlerini bütünüyle reddeden; demokratik siyaset alanında oluşan iradeyi meşru kabul eden, özgürlükçü ve eşitlikçi, ekolojist ve demokratik bir siyasal hareket güncel ve tarihsel sorunların çözümünde temel yöntem olarak katılım ve müzakereyi ön planda tutar.

Demokratik ve özgürlükçü bir hareket, her düzeyde “sandıktan çıkmaya” önem verirken, demokrasiyi sandıkla sınırlamayan, yaşam alanını ve üretim sürecini de içeren her konuda ve yerel/genel her seviyede karar süreçlerine ve mekanizmalarına katılımı, halkın bugününe ve geleceğine sahip çıkmasını, tepeden dayatılan kararlar yerine yerinde üretilen kararları ve bunu mümkün kılan şeffaflığı temel bir ilke olarak kabul eder.

Bugünkü seçim ve siyasal partiler sisteminin ürettiği demokratik olmayan sonuçlara karşı kendisini sadece temsili demokrasi ve seçimlerle sınırlamayan; siyasal alanın çoğulculuğunun önündeki yasal ve kültürel engellerle mücadeleyi ve temsilde adaleti, seçimle gelip seçimle gitmeyi önemseyen, ancak bununla yetinmeyen bir siyasal hareket demokrasinin demokratikleştirilmesini de hedefler. Bunu gerçekleştirmenin yollarından birisi olarak da toplumun örgütlenmesini, emek ve üretim sürecinde sendikalar, kooperatifler ve birliklerle, siyasal alanda siyasal partiler, demokratik dernekler ve sivil toplum kuruluşları, yurttaş girişimleri ile karar süreçlerine katılımı önemser.

Sözde kalmayan bir toplumsal adaleti temel hedef olarak kabul eder; milliyetçiliğe ve muhafazakârlığa hiçbir şekilde teslim olmaz; demokrasiyi sadece kendisi için değil, bütün toplum kesimleri için talep eder ve yaşatır. Yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesini, yerinden yönetim mekanizmalarının geliştirilmesini hedef edinir.

Kapitalizmin yarattığı sosyal adaletsizlik ve eşitsizliklerden mağdur olanların dayanışmacı ve adil bir toplum arzusunu; “etnik kimliği, kültürü, dili ve diniyle tek tip Türk milleti” dayatmalarına karşı çoğul, farklılıkların eşit beraberliğine dayalı bir toplumsal yaşam hedefini; yükselen muhafazakârlık ve cemaatçilik karşısında özgürlükçü ve demokratik bir toplum hedefini savunur ve bunun öncülüğünü yapar.

Bunların gerçekleşmesi için özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu, ekolojik ve sosyal bir yeni anayasa yapımını demokrasinin kazanılması açısından vazgeçilmez görür; Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarının demokratikleştirilmesini, her alanda şeffaflaşmayı savunur. Yargıda çift başlılığa karşı mücadele ederken, yargının bağımsızlığının, evrensel demokratik hukuk ilkelerinin ve işleyişinin belirleyici olmasının sözcülüğünü yapar.

Demokrasinin evrensel kazanımlarını yerel mücadeleler ile birlikte ele aldığı için Türkiye’nin imzaladığı, ancak yürürlüğe koymaktan ve uygulamalarını gerçekleştirmekten imtina ettiği emek, insan, doğa ve çevre hakları temelli uluslararası sözleşmelerin ve anlaşmaların amasız, şerhsiz geçerli hale gelmesi için mücadele sürdürür.

Demokrasi ve özgürlük, eşitlik mücadelesini sadece siyasal alanla sınırlamadan, ekonomiden ekolojiye yaşamın tüm alanlarına yayar ve bu bütünlük içinde doğa ve diğer canlılar üzerindeki her türlü sömürü ve tahakküme karşı durur.

 

Yaşanabilir Bir Dünya

Eşitlik ve adalet için verdiğimiz mücadele, ekoloji mücadelesinden ayrılamaz. Çevre ve iklim adaleti, sağlıklı suya ve gıdaya erişim hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, gelecek kuşakların ve nihayet doğanın hakları için verdiğimiz mücadele; yani yaşanabilir bir dünya idealimiz, siyasetimizin temel eksenlerinden biridir.

İklim değişikliği büyük bir hız kazanıyor. Kuraklık, seller, fırtınalar, sıcak dalgaları ve diğer iklim felaketleri gittikçe yayılıyor. Ve bu yıkıcı iklim değişiklikleri tamamen insan kaynaklı. Eğer insanlık petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlı üretim sistemini ve yaşam tarzını doğayla uyumlu bir uygarlık lehine dönüştürmeyi başaramazsa, susuzluk, gıda krizi, açlığa, sellere ve deniz seviyelerinin yükselmesine bağlı ölümler, evlerinden, yurtlarından olan halklar ve iklim mültecileri sanılandan çok daha hızlı bir şekilde çığ gibi büyüyen bir kriz halini alacak.

Doğayı ve ekosistemleri tahrip eden diğer insan etkinlikleri, üzerinde yaşadığımız dünyayı içine soktuğu bu kördüğümden çıkılmaz bir hale getiriyor. Ormanların yok edilmesi, insan yerleşimlerinin, kentlerin, yolların, sanayi alanlarının, enerji, madencilik ve turizm yatırımlarının yayılarak doğal yaşam alanlarını yutması, nükleer kazalardan çevreye yayılan radyasyon, fabrikaların ve endüstriyel tarımın zehirli atıklarla toprağı, sulak alanları, denizleri ve atmosferi kirletmesi, aşırı avlanmanın da etkisiyle denizlerdeki canlı yaşamın tükenmesi, canlı türlerin büyük bir hızla ortadan kalkması ve biyoçeşitliliğin azalması, 21. Yüzyıl’da ekolojik krizin bugünümüzü ve geleceğimizi ne kadar ciddi bir şekilde tehdit ettiğini gösteriyor.

Buna yayılan kimyasal ve radyoaktif kirliliğin, sağlıksız gıdaların ve aşırı tüketime dayalı hızlı, kentli yaşam tarzının toplumları giderek daha sağlıksız bir hale getirdiğini de eklemek gerekiyor. Bir yandan kanser ve benzeri hastalıklar yayılırken, bir yandan da toplumlarımız şiddete daha yatkın, gelecek güvencesinden yoksun ve mutsuz bir hale geliyor. Kırsal alanlarda, toprağa dayalı, doğayla uyumlu üretim biçimleri ve ekonomik ilişkiler yıkılıyor, yaşamını atalarından kalan topraklarda dilediği gibi sürdürmek isteyen halklar yaşadıkları yerlerde yapılmak istenen enerji, maden, sanayi vb. yatırımlar nedeniyle büyük baskı altında kalıyorlar.

Bu sistem değiştirilmediği sürece insanlığın ve diğer canlıların bugünü de geleceği de parlak görünmüyor. Ekolojik sorunlar nedeniyle bugün yaşanan krize çözüm bulmak ve çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için toplumsal mücadeleyi siyasal mücadeleyle birleştirmek gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği de, ekolojik kriz ve çevre sorunları da eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştiren mevcut kapitalist sistemin bir ürünü. Ekonomik, sosyal ve ekolojik kriz bir bütün. Şirketler ve onların güdümündeki hükümetler hiçbir gelecek kaygısı ve ahlaki sorumluluk duymadan kriz üreten bu sistemi devam ettirmeye çabalıyorlar.

Aşırı enerji kullanımına dayanan, bu nedenle de fosil yakıtlara bağımlılık geliştiren, nitelik yerine niceliği, daha iyi, daha eşitlikçi bir yaşam yerine hastalıklı bir büyüme ve tüketim tutkusunu; ihtiyaçların karşılanması ve insanların özgürce kendini gerçekleştirmesi yerine sadece tüketme tutkusunu tatmin etmek için üretmeyi esas alan; dünya üzerindeki yaşamın korunması ve geliştirilmesi yerine, daha fazla kâr etmeyi, bunun için de doğayı ve insanları daha fazla sömürmeyi amaçlayan endüstriyel kapitalist sistemin yerine eşitlikçi, sosyal, özgürlükçü, adil ve ekolojik bir sistem getirmekten, yani dünyayı değiştirmekten başka çaremiz yok.


Türkiye’de de AKP iktidarı, krizi derinleştiren doğa ve emek düşmanı bu politikaların bir numaralı uygulayıcısı.

Türkiye’de gelmiş geçmiş bütün hükümetler kalkınma adı altında ekonomik büyümeyi tek amaç olarak kabul eden, toplumun ve doğanın yararını göz ardı eden politikalar yürüttüler. Ancak AKP iktidarı bu alanda bugüne kadar gördüklerimizin en saldırganı ve en yıkıcısı. Tek amacı ekonomik büyümeyi hızlandırmak olan ekonomik tercihlerle doğayı tüketecek enerji, madencilik ve sanayi yatırımlarını ve inşaat sektörünü körüklüyor. Türkiye’yi nükleer enerji felaketine çekiyor, yeni kömürlü termik santrallara izin vererek iklim değişikliğini ve çevre kirliliğini artırıyor, Türkiye’nin bütün derelerini kurutacak, bütün vadilerini tahrip edecek binlerce HES projesiyle suları, yaşamını o suya bağımlı olarak sürdüren insanların ve diğer canlıların elinden alıp hiçbir kural tanımayan kâr arsızı şirketlere tahsis ediyor. Böylece yaşamın kaynağı, insanların ve tüm canlıların ortak malı ve en temel hakkı olan su da özelleştiriliyor. Gıda politikaları ise herkesin eşit, sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşması için değil, yine büyük şirketlerin çıkarları için düzenleniyor, tarım ilaçlarıyla ve hormonlarla zehirlenmiş yiyecekler ve GDO’lu besinler toplumun bu konudaki duyarlığına ve yapılan bütün itirazlara rağmen denetimsiz bir şekilde halkın tüketimine sunuluyor.

AKP iktidarı bir yandan da yasaları değiştirerek doğa koruma alanlarını daraltıyor, enerji, madencilik ve benzeri yatırımları yargı denetiminden kaçırıyor, halkın kendi geleceği ve yaşamı üzerine söz söyleme hakkını hiçe sayıyor.

Hükümetin izlediği bu çevre düşmanı politikaların yarattığı yıkım, katılımın kısıtlandığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alındığı, muhalefetin bastırılmaya çalışıldığı, demokrasinin işletilmediği merkeziyetçi ve baskıcı yönetim anlayışını giderek daha da derinleştiriyor.

Ekoloji ve çevre mücadelesi, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçası. Yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak için çevre sorunlarını bir uzmanlık alanı veya teknik bir mesele olarak görme hatasından vazgeçmek, meselenin tamamen politik olduğunu kavramak gerekiyor. Sisteme ve AKP iktidarına karşı yaratılması gereken yeşil ve sol bir muhalefet, bu kavrayıştan yola çıkıyor.


Yeşil ve sol alternatif, aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında, vadilerde, köylerde, kıyılarda ve kentlerde hızla büyüyen ekoloji hareketleri ile birlikte davranmayı, onlara destek olmayı, dayanışmayı ve bu hareketlerin siyasal alandaki sözcülüğünü üstlenme iddiasına sahip çıkmayı önemsiyor. Bunun da ancak ekolojist bir bakış açısıyla ve politik ilkelerle mümkün olacağına inanıyor.

Ekolojik krize ve çevre kirliliğine karşı mücadele etmek için, önce dünyayı üzerinde her türlü tasarrufu yapabileceğimiz sınırsız bir kaynak deposu olarak görmekten vazgeçmek, insanın doğayla giderek bozulan ilişkisini onarmak gerekiyor. İnsanı doğanın bir parçası olarak gören, doğayla onu koruyarak ve geliştirerek yapıcı bir ilişki kuran yeni bir anlayışa ihtiyacımız var.

Doğayla olan ilişkimizi yeni bir ekolojik hak anlayışıyla kalıcı olarak mühürlemek istiyoruz. İnsan haklarının yanı sıra doğanın ve tüm diğer canlıların vazgeçilmez haklarını tanıyan, anayasanın ve tüm diğer yasaların ekolojik bir kavrayışla yeniden yazıldığı, doğayla uyumlu bir düzene ihtiyacımız var.

Ekonomik büyüme tek hedef olarak kabul edildiği ve farklı politik çizgileri ortaklaştıran bir saplantı olmaya devam ettiği sürece, bu büyüme anlayışının yok ettiği değerlerimizi korumamız ve geri kazanmanız mümkün olmayacak.

Yaşanabilir bir dünya büyümeyi değil, insanların ve diğer canlıların mutluluğunu ve refahını hedef alarak mümkündür. Ekolojik dengeyi bozmayan, daha sade, daha küçük ve daha yavaş, böylece sürdürülebilir bir gelecek anlayışıyla yola çıkıyoruz.

İklim değişikliğinin tamamen geri dönülmez noktaya gelmesini ve çevre kirliliğinin yayılmasını önlemek için petrol, kömür ve doğal gaza, yani fosil yakıtlara dayalı bir enerji sistemiyle kalkınma anlayışından vazgeçmemiz gerekiyor. Yaşanabilir bir dünya ancak daha az enerji tükettiğimiz, enerji üretmek için ekolojik dengeleri daha az zorladığımız, tamamen rüzgar ve güneş gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklarla tasarrufa dayalı bir enerji politikasının hayata geçirilmesiyle, bu yolda her ülkenin sorumluluklarını azami hızla üstlenmesiyle mümkündür.

Teknolojik yenilikler, bu dönüşümü sağlamak için sorumlu bir şekilde teşvik edilmeli ve kullanılmalıdır. Ancak yenilenebilir enerji adı altında doğayı tahrip eden ve suları özelleştirerek halkların elinden alan HES yatırımları da, enerji ihtiyacı bahane edilerek dayatılan nükleer enerji de hiçbir şekilde kabul edilemez.

Gıda politikaları, sağlıklı ve organik gıdalara dayalı bir sistem için kimyasal zehirlerin ve genetiği değiştirilmiş ürünlerin kullanılmadığı ekolojik tarımı teşvik etmeye, bu amaçla da tarımın büyük tekellerin elindeki endüstriyel bir iş olmaktan çıkarılmasına, toprağın korunmasına ve küçük çiftçinin desteklenmesine dayanmalıdır.

Kentsel dönüşüm adı altında şehirlerin tek tipleştirildiği, marka şehirler yaratmak adı altında şehir merkezleri uluslararası sermayeye, finans ve turizm sektörüne açılarak insanların en temel yaşamsal haklarından biri olan barınma ve konut hakkının ihlal edildiği, kültürel ve tarihi değerlerin yok edildiği, insanların evlerinden ve mahallelerinden uzaklaştırıldığı politikalara karşı; halkın katılımını temel alan, insanların bir parçası olduğu, daha yavaş, çok merkezli, toplu ulaşıma ağırlık veren, yeşil alanların korunduğu ve geliştirildiği, komşuluk ilişkilerine değer verilen, sokak hayvanlarının korunduğu insani şehirler için mücadele etmeliyiz.

Yaşanabilir bir dünya için, gidilen bu yanlış yolun tek mümkün yol olduğu yanılsamasından kurtulmalıyız. Başka bir dünya; eşitlikçi, sosyal, özgürlükçü, adil ve yeşil bir dünya mümkün. Sürdürülebilir bir ekonomik sistem, gelecek kuşakların, doğanın haklarını gözeten, insandan ve doğadan yana çevre, enerji, tarım ve ekonomi politikaları mümkün.

Bunun için hemen harekete geçmek, yaşanabilir bir dünyayı bugünden kurmak zorundayız.

 

Eşitlik ve Adalet

Ülkemizde “adalet” kavramı neredeyse sihirli bir kavram olarak görülüyor. Bu kavramın toplumun gözünde bu denli önemli olması, toplumu yönetenlerin topluma karşı hiçbir zaman ”adil” davranmamış olmasındandır. Üstelik bu yalnızca yönetenlerin “adil” olmamaları nedeniyle değil, toplumun kendi içindeki farklılıklarla birlikte “eşit” haklara ve koşullara sahip olmadan yaşamaya zorlanmış olmasıyla da ilgilidir. Türkiye halkının “adalet” kavramını “eşitlik” kavramını da içeren bir biçimde kullanmasının nedeni budur.

Şimdiye kadar, çoğunun adlarında “adalet” olmasına rağmen, kurulan, iktidara gelen ve halen de iktidarda olan “milliyetçi muhafazakar” sağ siyasetler bugüne kadar toplumun arzusu olan “adaleti” ve “eşitliği” sağlamadıkları gibi, bu kavramlar çerçevesinde dünya ülkeleriyle aramızda oluşan uçurumu da derinleştirdiler.

Eşitlikçi, adaletli, özgür ve demokratik bir Türkiye kurmaya aday bir siyasal harekete farklı ve özgün bir nitelik verecek olan hedef, yeniden tanımlanmış bir toplumsal adalet anlayışıdır. Liberal, devletçi, milliyetçi, muhafazakâr ve/veya cemaatçi parti ve akımların yapay çözümleri yerine, özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojist ve demokrat bir siyasal hareketin benimsediği toplumsal adalet ilkesi, tüm toplumsal konularda yön verici ve düzenleyici başat ilkedir.

Sermayenin küreselleşmesi sürecinin yarattığı sosyal ve ekolojik tahribat ve adaletsizlik, bugün toplumsal adalet ilke ve hedeflerine eskisinden çok daha büyük bir önem kazandırıyor. Özgürlük ve eşitlik, ancak adalet ilkeleriyle tamamlandığında demokratik toplumsal beraberliğin taşıyıcı öğeleri olurlar.

Toplumsal adalet hedefi, temelde dört alanda yeni talepler olarak okunmalıdır: Birincisi, kapitalist sömürüyle, yoksullukla, gelir eşitsizliğiyle, işsizlikle ve bölgesel eşitsizlikle mücadeleyi hedefleyen iktisadi adalet; ikincisi, herhangi bir etnik, dinsel ve cinsel farklı kimliğin dışlanmamasını garanti altına alan tanınma adaleti; üçüncüsü, siyasal alanın çoğulculuğunun önündeki yasal, fiili ve kültürel engellerle mücadele ederek, siyasal katılım eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen katılım adaleti ve dördüncüsü ise kapitalist kalkınma ve büyüme anlayışının yarattığı doğa ve canlı yaşamının tahribatı, küresel iklim değişikliği ve ekosistemdeki yıkımlara karşı çevre ve iklim adaletidir.

Bu dört alandaki taleplerin karşılanmasında, ayrımcılığın tüm biçimlerini dışlayan, geçmiş adaletsizliklere karşı onarıcı bir hayat görüşü temel alınmalıdır. Çözüm önerileri, konuyla ilgili öznelerin, doğrudan ve eşitler üzerinden katılımıyla oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.


Bugün ülkedeki en önemli adaletsizliklerin başında ekonomik eşitsizlikler gelir. Geçmişe göre kişi başına gelirden tutun çeşitli ölçüler bakımından ülkenin ekonomik olarak daha geliştiğinden söz edilse de, çok açıktır ki, istatistiklerde görülen iyileşmelere karşın bugün hala insanlara “kimseye muhtaç olmadan yaşamak” imkanı sağlanmış değildir. Eşitsizlik uçurumu azalmamış, Türkiye büyüyen ekonomi olmasına rağmen, dünya toplumsal kalkınma endeksi sıralamasında gerilemiştir.

Biz insanların kendi hayatlarıyla ilgili kararlarda kendi söyleyeceklerinin etkili olduğu bir düzen kurmak gerektiğini düşünüyoruz. Toplumda varolan ve kapitalizmin büyüttüğü eşitsizliklerin kendilerini yeniden üretip hayatı daha da çekilmez hale getirmemesi için ortak mülkiyet alanlarının tanınması, katılımcı bir ekonomi yaratılması gerektiğine inanıyoruz. Parası olanın satın alabildiği, diğerlerinin yararlanamadığı kamusal hizmetler yerine, paranın geçmeyeceği yeni kamusal alanlar yaratarak sermaye egemenliğinin geriletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kooperatiflerin yeniden ele alınmasının, asgari gelir hakkının her vatandaş için sağlanmasının, kısacası katılımcı bir ekonomik iklimin ve emek sürecinin yaratılmasının ekonomik eşitsizliklerin giderilmesinde önemli ve vazgeçilmez bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Öte yandan bugün yaşadığımız en büyük adaletsizlik ve eşitsizliğin kimliklerimizle ilgili olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemizde kimliğinden, yani etnik kökeninden ya da inancından ötürü kamusal hayattan ve toplumdan dışlanmakta olan milyonlarca insan var. Bunların başında Kürt halkı, Aleviler ve Müslüman olmayanlar geliyor. Bizler, kimliğinden ötürü her hangi bir kimsenin içinde yaşadığı toplumdan ötelenmesini insan haklarına aykırı bir tutum olarak görüyoruz. Her insanın kendi kimliğini ve kültürünü yaşatmak ve geliştirmek için yapmak istediklerinin bir hak olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’deki farklı halkların ve kültürlerin önce asimile edilmelerinin, daha sonra ise inkar politikalarıyla yok sayılmalarının kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Biz, ülkede yaşayan her farklı etnik ve inanç grubunun, bütün yasal ve diğer uygulamalarda “anayasal yurttaşlık” çerçevesinde eşit yurttaş olarak kabul edilmesini, kimliklerinin ve kültürlerinin anayasal güvence altına alınarak herhangi bir biçimde tartışma konusu yapılmamasını ve aşağılayıcı muameleye uğratılmamasını istiyoruz. Yoğunlukta yaşadıkları yerlerde kendilerini yönetebilecekleri adem-i merkeziyetçi bir düzenlemeye gitmenin gerekli ve kaçınılmaz olduğunu savunuyoruz.

Katılım adaletsizliği de Türkiye’nin temel sorunlarından biridir. Temsili demokrasiyle kendini sınırlayan bir demokrasi anlayışının otoriter ve merkezi anlayışları güçlendirdiği bir dönemde yaşıyoruz. O nedenle yerel ve sivil yurttaş inisiyatiflerini geliştirmeyi hedef alan, sendikaların ve meslek birliklerinin, demokratik derneklerin siyasal ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmalarını sağlamak, katılım adaleti anlayışının temel yaklaşımı olmalıdır.


Katılım adaleti, kadınların toplumsal ve siyasal yaşama eşit katılımı açısından da kritik önemdedir. Toplumsal cinsiyet rolleri kadın ve erkeğin kendi istekleri veya tercihleri doğrultusunda bireysel gelişmelerini sürdürmelerini önlüyor ve onları belirli bir biçimde yaşamaya zorluyor. Gerçek şu ki, erkekler ve kadınlar farklı şekilde muameleye toplum tarafından oluşturulan hakim toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı maruz kalıyorlar.

Biz, insanların baskıcı bir şekilde kategorize olmadan, özgür bireyler olarak kendilerini geliştirebilmelerinin mümkün olmasını istiyoruz. Kendimizi birey olarak geliştirmeyi istiyorsak, öncelikle yaratıcılığımızı ve özgürlüğümüzü kısıtlayan cinsiyet normlarını kırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.

İnsan çeşitliliği toplumun en önemli itici gücüdür. Fırsat eşitliğine ve farklı yaşam biçimlerine tanınan haklar yoluyla insanların bağımsız, özgür bireyler olarak gelişebileceklerini savunuyoruz. İnsanların önyargılar nedeniyle bastırılmadan, kendilerini geliştirme konusunda özgür olmaları gerektiğine inanıyoruz. İnsanların görünüş ve roller konusundaki önyargılardan uzak yaşamak ve kim istiyorlarsa o olmak, hangi yaşam biçiminde yaşamak istiyorlarsa onu yaşamak konusunda özgür olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Kadın-erkek eşitliğinin yaşamın tüm alanlarında sağlanması olmazsa olmazdır. Erkek egemenliğini pekiştiren sistemle, yasalarla, kurallarla, alışkanlıklarla, örf ve adetlerle ve zihniyetlerle mücadele etmek, toplumsal ve siyasal yaşamın her düzeyinde pozitif ayırımcılığı savunmak eşitlikçi bir siyasal hareketin ana uğraşlarından biridir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu ve etnik, dini temelde, yaşam biçimi, cinsel kimlik ve yaş bakımından ayrımcılığın ve hiyerarşinin olmadığı bir toplum için mücadele ediyoruz. Bu temeldeki özgürlüklerin insanların yaşamlarından memnuniyet duymalarına ve hayatı sevmelerine olanak tanıdığı kabulünden hareketle, böylesi bir dünya yaratmayı eşitlik ve adalet politikamızın temel amacı olarak görüyoruz.

 

 

1- Kürt Sorunu ve Çözüm Yolları

Kürt sorununda çözümsüzlük politikaları hem Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engel olmayı sürdürüyor, hem de gencecik insanların kurban verildiği kanlı bir savaşın devam etmesine neden oluyor. Yıllardır süren bu savaşın sona erdirilmesi için hızlı sonuç alacak bir müzakere sürecinin işletilmesi, daha fazla can kaybının ve toplumsal hasarın önlenmesi için hayati önemdedir.

Sadece çatışmaları durdurmak Kürt sorununun çözümünü sağlamaz. Önemli olan Kürt halkının haklı taleplerinin demokratik ve sivil zeminde tartışılmasını ve karşılanmasını sağlamaktır. İlk iş olarak da anayasa, yasalar ve kurumlar ‘gönüllü yurttaşlık’ zeminini güçlendirecek; toplumdaki farklı dilleri, kültürleri ve kimlikleri güvence altına alacak eşitlikçi bir zemine uygun demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdır.

Türkiye’de insanlar bürokratik ve ceberrut devlet anlayışının karşısında demokratik ve sosyal, etkin kamu hizmeti veren, sınıfsal ve sosyal eşitsizliklere karşı mücadele eden yerel yönetimler talep ediyor. Bu bağlamda, milliyetçilik, militarizm ve eski devlet anlayışının diğer ideolojik referansları kurumlarıyla birlikte etkisiz kılınmalı, yerinden yönetim ve özerklik anlayışı uygulanabilecek tüm alanlarda hızla hayata geçirilmelidir. Bunun ilk ve acil adımı yerel yönetimlerin güçlendirilerek demokratikleştirilmesi olmalıdır. Çok dilli kamu hizmetini de içeren yerinden yönetim uygulamaları siyasal katılımın yaygınlaşması için bir gerekliliktir.

Siyasal, demokratik ve kültürel haklarla, kendini geliştirme hakkı toplumun tümü için eksiksiz ve eşit olarak kullanılabilmeli, Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların anadillerini geliştirebilmesi için kamusal eğitim-öğretim olanakları sunulmalı, anadilinde eğitim talepleri karşılanmalıdır.

Kürt sorununda çözümün Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünü açacağı akıldan çıkarılmadan, genel siyasi af gerçekleştirilmelidir. Çatışma ortamının yarattığı güvensizliğin ve önyargıların giderilmesi için kültürlerarası etkileşimin yaygınlaşması önlemleri alınmalı, eşit koşullarda bir arada yaşama ortamı güçlendirilmelidir.

Ortak ve eşit yaşam kültürünün sağlanması açısından, bugüne kadar çatışmalarda hayatlarını kaybeden insanların hepsi hakkında saygılı bir dil kullanmak, özellikle kayıp yakınlarının yasına saygılı davranmak, siyasal olduğu kadar insani bir gerekliliktir. Böyle bir dilin yerleşmesi, kayıplar ve acılar üzerinden gerginlik hesabı yapan siyasal manevraların başarı şansını büyük ölçüde azaltacaktır.


İktisadi ve sosyal eşitsizliğin kabul edilemez boyutlara ulaştığı bölgede ekonomik ve sosyal yaşam koşulları düzeltilmeli, istihdam olanakları arttırılmalıdır.

Bölgede yıllardır süren savaş, gerginlik ve çatışma ortamı sadece on binlerce insanın ölümüne, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmakla kalmamış, doğa üzerinde de yıkıcı ve silinmez izler bırakmıştır. İnsanların yaşadığı ve geçimini sağladığı topraklarda, köylerde, yaylalarda, dağlarda ve vadilerde silahlar tarafından açılan yaralar kapanmış, yanan ve yakılan ormanlar canlandırılmış değildir. Araziler hala mayınlıdır. Savaşın durdurulmasıyla birlikte ekosistemlere verilen zararın onarılması için de girişimde bulunulmalıdır.

Savaş ve çatışmaların neden olduğu ekolojik yıkımın bilançosu bağımsız uzmanlar tarafından çıkarılmalı, halkın uzaklaşmak zorunda kaldığı köylerine geri dönmesi, evleri ve malları tahrip edilenlerin zararlarının tazmin edilmesi sağlanmalı; hayvancılığın, tarımın ve diğer geleneksel geçim yollarının canlandırılması, mayınlı toprakların temizlenmesi, temizlenen toprakların ekolojik tarıma açılması, ekosisteme uygun ağaçlandırma çalışmalarıyla ormanların yeniden canlandırılması, sulak alanların rehabilite edilmesi sağlanmalıdır.

Savaşın yarattığı toplumsal ve ekolojik yıkım yanlış enerji yatırımlarıyla da artırılmaktadır. İnsanları göçe zorlayan, kültürleri yok eden, doğayı tahrip eden büyük baraj projeleri ekolojik değildir ve barışa da hizmet etmez. Başta Munzur Vadisi’nde yapılmak istenen barajlar, Hasankeyf antik kentini ortadan kaldıracak olan Ilısu Barajı ve sınırlara güvenlik gerekçesiyle yapılan baraj projelerinden vazgeçilmeli, bölge halkının ekonomik ve sosyal yaşamına katkıda bulunacak ekolojik yatırımlara ağırlık verilmelidir. Bu yatırımlar bölge halkı tarafından yerel ölçekte ve kamusal bir anlayışla planlanmalı ve uygulanmalıdır.


Çatışmalar askeri yöntemlerle değil, ancak diyalog ve müzakere yoluyla önlenebilir. Bölgedeki askeri yığınak azaltılmalı, bir sorun ve suç üretme kaynağı haline gelmiş olan koruculuk tasfiye edilmelidir.

Siyasi Partiler Yasası’nın 81. Maddesi’nde yer alan ve düşünce özgürlüğüne, çoğulcu toplum yapısının korunmasına ve farklı kimliklerin tanınmasına engel olan yasaklar kaldırılmalıdır.

Bölgede yaşananlardan en fazla zarar görenler arasında kadınların olduğunu göz önüne alınarak, taciz, tecavüz ve tespit edilen her türlü şiddet ve baskı yönteminin etki ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için gereken yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. Kadınların toplumsal hayata katılımını sağlamak için ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki iş, barınma, hukuk, dil, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçları çeşitli düzenleme ve hizmetlerle sağlanmalıdır.

18 yaş altı tüm çocuklar, çocuk adalet sistemi içinde yargılanmalı, TMK mağduru çocukların uğradığı adaletsizliğe son verilmelidir. Şiddete maruz kalan çocuklara yönelik sosyal çalışma ve sosyal hizmet alanları geliştirilmeli, bu alanlara hızla kaynak aktarılmalıdır. Sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklara yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmeli ve bu alana yönelik kurumsal çalışmalar artırılmalıdır.

Yerleşim yerlerinin adlarını yöre halkı belirlemeli; değiştirilen yerel adlar yeniden konmalıdır.

 

2- Tarihle Yüzleşme: Gelecek İçin Geçmişe Bakmak

Günümüzün neredeyse bütün önemli toplumsal sorunlarının kaynağında, Cumhuriyet’in kuruluşundan önce başlayan “yukarıdan aşağıya dönüşüm” sürecinin elitler tarafından büyük bir kibirle yürütülmesi yatar. Bazen rafine nüfus mühendisliği, bazen kaba etnik temizlik, bazen de açıkça katliam ve soykırım uygulanarak yaratılmak istenen homojen toplum, tek bir çarpıtılmış toplumsal hafızaya sahip olsun istenmiş, resmi ideoloji Türkiyelileri özel ve kamusal alanda iki ayrı hafızaya sahip hale getirmiştir:

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşanan büyük acılar, mağduriyetler ve hak gaspları kişilerin, ailenin veya çeşitli toplumsal grupların hafızasında yer etmiş, günlük yaşamda ve özel alanda rahatça dile getirilmiştir. Kamusal alanda ise açık inkar ve çarpıtma tavrı giderek daha hakim hale gelmiştir.

Türkiye’de bir arada yaşamanın en önemli koşulu, devlet ve onun desteklediği çevrelerce yürütülen bu inkar ve çarpıtma politikalarına son verilmesidir.


1915’te Ermeni soykırımı, 1938’de Dersim’de yaşanan toplu katliam; Cumhuriyet boyunca gayri Müslimlerin yaşadığı sürgün, varlık vergisi, pogrom gibi acı olaylar (1934 Trakya Yahudi Pogromu, 1941 Yirmi Kura Askerliği, 1942 Varlık Vergisi, 6-7 Eylül 1955 Pogromu ve 1964 Rum Sürgünü gibi); Süryanilere uygulanan soykırım; tarih boyunca Alevilerin yaşadığı ayrımcılık ve katliamlar ile özellikle 1990’larda Kürt illerinde yaşanan katliam ve zorunlu göçler bugün daha çok konuşuluyor. Ancak ülkenin geçmişiyle yüzleştiğini ve hesaplaştığını söylemek mümkün değil.

Bunun için en önemli adım, bu söylemi besleyen eğitim politikalarının bir an önce değiştirilmesidir. Bu ders kitaplarından öğretmenlerin eğitimine, sınıf içi aktivitelerden okul dışı kanallara kadar her alanda yapılmalıdır. Tek din, tek dil, tek hafıza anlayışıyla yürütülen politikalar yerine barış içinde bir arada yaşamayı amaçlayan kapsamlı ve somut bir strateji hayata geçirilmelidir. Son yıllarda bazı çevrelerin bu yönde atılan olumlu adımlara engel olmak için, bazen nefret suçu işleyerek yürüttükleri kampanyalar boşa çıkarılmalıdır.

On yıllardır her grubun kendi içinde, diğer gruplardan habersiz bir şekilde yaşadığı travmatik hatırlama süreçleri hakkında henüz genel toplumsal duyarlılık oluşmamıştır ve bu farklı gruplar birbirlerinin travmalarına karşı duyarsız olmayı sürdürüyor.

Türkiye’de özgürlükçü ve eşitlikçi bir siyasal ve toplumsal hareketin önündeki en önemli görevlerden biri de, bu gruplar arasında geçiş kanalları açmak ve genel toplumsal duyarlılığı artırmaktır.

Bu süreçte sadece resmi kurumların ve temsilcilerinin değil, bizzat toplumun sorumluluğu da açıkça konuşulmalıdır. Mevcut gerginlikleri beslemeden ve yeni düşmanlıklar yaratmadan, sivil toplum içinde yüzleşmenin gereği ortadadır. Bunun için aynı geçmişte yaşanan bir çok olumlu olayın aktörleri, gerçek rol modeller olarak öne çıkarılmalı, belli kesimlerin ve kişilerin işledikleri suçlar toplumun tamamına mal edilmemelidir.

Ancak hassasiyetler bahane edilerek bazı şeylerin halı altına atılması da doğru değildir. Uygun bir dil ve yöntemle ve genelleştirmekten kaçınarak toplumun kendi geçmişiyle yüzleşmesini, ‘diğer’lerinin yaşadıkları acılara karşı duyarlı olmasını, bunda kendi aktif veya pasif katkısını kabul etmesini ve gelecekte daha bilinçli davranmasını sağlamak özgürlükçü ve eşitlikçi bir siyasetin amaçlarından biridir.

Ancak bu süreçte devlet kurumları sadece bu sürece köstek olmaktan vazgeçmekle veya destek olmaya başlamakla yetinemez. Gerekli yasal ve idari çerçeveyi sağlamak da yeterli değildir. Devlet, kendi resmi sorumluluğunu yerine getirmeli, açık bir özürden, tazminata ve rehabilitasyon kampanyalarına kadar tüm çözüm yollarını denemelidir. Çünkü birey, toplum ve devlet olarak geçmişle hesaplaşmanın asıl nedeni, barış ve samimi dayanışma içinde bir yaşam kurmak için bu hesaplaşmanın kaçınılmaz olmasıdır.

Tarihle yüzleşmenin asıl hedefi daha iyi bir gelecek inşa etmektir!

 

3- Azınlıklar

Homojen bir toplum inşa etmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti, on yıllardır Türk ve Sünni merkezli yeni bir ulus yaratmak için, belli bir grubun dışında kalan herkesi mümkünse asimile, değilse tasfiye edilmesi gereken ‘öteki’ olarak görmüştür. Bir avuç elitin tahayyül ettiği homojen toplumu inşa etmek için uygulanan politikaların mağduru olmayan toplumsal grup yoktur:

Sadece gayri Müslimler, Aleviler, Kürtler, Lazlar, Çerkesler, Gürcüler, Hemşinliler, Süryaniler, Ermeniler, Araplar, Azeriler, Zazalar, Türkmenler, Tatarlar, Pomaklar, Rumlar, Yahudiler, Romanlar, Boşnaklar, Nusayriler, Ezidiler farklı zamanlarda farklı oranlarda şiddete tabi kılınarak asimile veya tasfiye edilmeye çalışılırken, aslında ‘çoğunluk’ olduğu varsayılan Türkler ve Sünniler de tepeden inme tanımlar ve düzenlemelere uygun bir tür “Türklük” ve “Sünnilik” yaşamaya zorlanmışlardır.

Özgürlükçü ve eşitlikçi bir siyasetin en önemli görevlerinden biri de acilen bu politikalardan vazgeçmek, bunun yol açtığı tahribatı gidermek ve barış içinde bir arada yaşamanın yasal, toplumsal ve siyasal ortamını sağlamaktır.

Mahrumiyetlerin ve mağduriyetlerin birbirleriyle yarıştırılması, karşılaştırılması veya hepsinin birbirine denk görülmesi söz konusu olamaz. Ancak bir yandan mevcut mağduriyetler ve mahrumiyetlerle, şiddetleri ve aciliyetleri dikkate alınarak mücadele edilirken, asıl sorunun ulus-devlet anlayışı olduğu da unutulmamalıdır.

İddiaların aksine AKP iktidarı döneminde de hız kesmeyen ötekileştirici, kibirli, azınlıkların ruhunu inciten ve bazen de canını alan bu politikaların ulus devletçiliğin başka bir şekli olarak uygulanmaya devam ettiği açıktır.

Azınlık kimliklerinin tanınması, eşit yurttaşlık temelinde birlikte yaşamanın şartlarının oluşması ve toplumsal barışın sağlanması için:

 • Kolektif kimlikler arasında varsayılan, ev sahipliği, asli unsur olma gibi argümanlara dayalı hiyerarşilerden en kısa zamanda vazgeçilmelidir.
 • Azınlıkların her türlü kolektif hakları hemen kabul edilmeli ve bunun sürekliliğinin garantisi olarak, Anayasa’dan başlamak üzere tüm yasal ve idari düzenlemeler tamamlanmalıdır.
 • Ademi merkeziyetçilik anlayışıyla, her grubun kendi sorunlarını tanımlaması ve çözüm arayışında bulunması için karar ve tartışma süreçlerine tam ve koşulsuz katılımı garanti altına alınmalıdır.
 • Çözüm arayışında kolektif kimliklere özcü yaklaşımdan ve cemaatçi anlayıştan kaçınılmalı; birey ve bireysel haklar ihmal edilmemelidir.

Asıl hedef, bireyleri özgür etnik, inançsal ve cinsel grupların barış ve dayanışma içinde bir arada yaşamasının koşullarını sağlamaktır. Azınlıkların mutsuz olduğu ülkede çoğunluklar asla mutlu olamaz!

 

4- İnanç ve Vicdan Özgürlüğü

Türkiye farklı inançların bir arada yaşadığı bir ülkedir. Ancak varolan anayasal ve idari yapı, toplumsal alışkanlıklar ve işleyişler bu farklı inanç ve kültür gruplarının eşitliğini sağlamaktan uzaktır.

Tüm dinî kimlik sorunlarının barış içinde kalıcı çözümünü, eşit yurttaş olma ilkesini merkeze koyarak kararlılıkla savunmak özgürlükçü bir laiklik anlayışını benimsemekle mümkün olabilir. Herhangi bir alanda azınlıkta olan din, inanç ve kültür gruplarına karşı toplumsal hayatta ortaya çıkan bastırma, sindirme ve dışlama yaklaşımına karşı kamusal güvenceler oluşturmak özgürlükçü bir yaklaşımın temel anlayışıdır.

Türkiye toplumunu oluşturan tüm kültürel ve dinsel kimliklere devletin eşit mesafede olması, farklı inanç ve geleneklere sahip olan yurttaşların bunları hiçbir baskıya maruz kalmadan yaşamalarını sağlamak demokratik yaşam açısından elzemdir. Ancak bu yaklaşım Türkiye’yi gerçek bir demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti haline getirebilir. Bu amaçla,

 • Özgürlükçü bir laiklik anlayışı çerçevesinde ve evrensel insan haklarına aykırı olmayacak her tür inanç, vicdan ve inanmama özgürlüğü kayıtsız şartsız güvence altına alınmalı; insanlar, ibadet, inanış, giyim ve yaşam tarzlarında serbestliğe sahip olmalı; hiç kimse farklılığından ötürü ayrıma tabi tutulmamalı ve aşağılayıcı muameleye uğratılmamalıdır.
 • Devlet bütün dinler, mezhepler ve inançlardan kendisini ayırmalı ve hepsiyle eşit uzaklıkta durmalı, kamu kaynaklarından eşitsiz ve özel teşvikte bulunmamalı, devlet işleri ile din işlerinin birbirinden ayrı tutulması özenle korunmalıdır.
 • Tüm okullarda zorunlu olan din kültürü dersleri, eğitimin belli bir aşamasında isteğe bağlı hale getirilmelidir.
 • Kamu hizmeti sunanlar, inanç ve kültürel kimliklerini gizlemek zorunda olmamalı; ancak bu kimliklerini kamu hizmeti alanlar karşısında bir baskı aracı olarak kullanmalarına da izin verilmemelidir. Kamusal alanda hizmet alan yurttaşlar da kılık kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa uğramamalıdır. Yüksek öğretim kurumlarında bütün öğrenciler kamu hizmeti alan yurttaştırlar, bu kurumlarda öğrencilere, başörtüsü dahil herhangi bir yasak uygulanmamalıdır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugünkü yapısı ve işleyişine son verilmelidir. Devletin tüm din ve inançlara eşit mesafede olması ilkesi hayata geçirilmelidir.
 • Ayrımsız tüm ibadet mekanlarına eşit hukuki güvence sağlanmalıdır. Bir yerin ibadet mekanı olup olmadığı, herhangi bir siyasal veya dinsel makamın değil, o inanç grubu mensuplarının kararıyla belirlenmelidir. Bu kapsamda cem evlerini ibadet yeri olarak gören Alevi toplumunun talepleri karşılanmalıdır.
 • Türkiye toplumunda her yurttaş, kendisini güven içinde hissetmeli, diğer kültürler ve kimlikler tarafından baskı altına alınmamalıdır. Dinsel azınlıklara mensup yurttaşlarımıza yönelik ırkçı duyguların körüklenmesine karşı çıkılmalı, farklı kültür ve dini inanç taşıyan insanlarla bir arada yaşama kültürü geliştirilmelidir.

 

5- Anayasa, Yasalar ve Yargı

Bugün Türkiye’de gerçek bir demokratikleşme için en acil ihtiyaç, 12 Eylül 1980 darbe döneminin ürünü olan ve yapılan onlarca değişikliğe rağmen hala otoriter, baskıcı ve yasakçı bir nitelik taşımaya devam eden Anayasa’nın temelden değiştirilmesi; özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojik, sosyal ve demokratik, yepyeni bir Anayasa yapılmasıdır.

Türkiye’de sivil anayasalar döneminin başlaması, demokrasinin sağlam, tutarlı ve kalıcı bir zemin üzerinde gerçekleşmesini de sağlayacaktır. Yeni bir anayasanın yazım süreci de bu ortamın gelişmesinde önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Demokratik, şeffaf ve sürekli katılıma açık bir yöntemle yazılmayan, bu doğrultuda herkes için ifade özgürlüğünü güvence altına alacak yasal düzenlemeleri yapmadan hazırlanacak bir anayasa toplumda ihtiyaç duyulan katılımcılığa yine cevap vermemiş olacaktır.

Yeni anayasanın temeli eşitlik, özgürlük ve doğayla uyum olmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri tanınmalı, bireyler ve topluluklar arasında eşitlik sağlanmalıdır. Hak ve özgürlükler “genel ahlâk, millî güvenlik ve millî değerler” gibi muğlak ve müphem kavramlarla sınırlanmamalıdır.

Yeni anayasa, evrensel olarak kabul edilmiş insan haklarını ve uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınmış bireysel hakları ve emeğin haklarını çekincesiz içermelidir. Yasalar ve anayasa ile ilgili bütün düzenlemeler sırasında Paris Şartı, AGİT ilke ve kararları, CEDAW, Pekin Dördüncü Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi, AİHS, ILO standartları ve Avrupa Konseyi ilke ve kararları ile elde edilmiş olan demokratik ve sosyal kazanımlar asgari standart kabul edilmelidir.

Yeni anayasada doğa bir hak öznesi olarak yer almalıdır. İnsanın doğanın efendisi değil, onun uyumlu bir parçası olduğu anlayışıyla dünya üzerindeki yaşamın bir bütün olarak algılandığı belirtilmeli, doğanın bir hammadde kaynağı olarak görülmesine son verilmeli ve hayvan hakları tam olarak tanınmalıdır. Bu bağlamda ekolojik yıkım yaratan endüstriyel faaliyetin engellenmesi için gerekli tedbirler yeni anayasaya yerleştirilmeli, ekonomik kararlar doğanın dengesi gözetilerek ve insanın gelecek kuşakların emanetçisi olduğu anlayışı çerçevesinde ele alınmalıdır.

Yaşam alanlarıyla ilgili olarak halkın, yerel karar alma mekanizmalarına katılımının güçlendirilmesi için yeni anayasa adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimsemeli ve anayasada yurttaşların karar alma mekanizmalarına doğrudan ve etkin katılımını sağlayacak yöntemler/kurumlar geliştirilmelidir.


Mevcut haliyle Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da Türkiye’de demokrasinin önündeki ciddi engellerdir ve politik sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesini imkansız kılan hukuksal düzenlemelerdir.

Siyasal Partiler Yasası değiştirilmeli, demokratik siyasal faaliyetleri kısıtlayan, siyasal partileri tek tipleştiren ve bürokratlaştıran yasak ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

Parlamentonun gerçekten bütün seçmenlerin iradelerinin yansıdığı, siyasal meşruiyetin tartışmasız asli mekânı ve yürütmeyi denetleme olanağına gerçekten sahip olabilmesi için, yüzde 10 barajının kaldırılması elzemdir. Böyle bir barajın varlığına dayanan bir seçim sistemine Türkiye milletvekilliği vb. biçimlerde yamalar yapmak yasak savmaktan öte bir anlam taşımayacaktır. TBMM’nin gerçekten halkın egemenliğini temsil etmesinin sağlanması, seçim sisteminin yönetimde istikrar adına temsilde adaleti yok etmesine son verilmesi şartına bağlıdır. Yasada partilerin seçim öncesi siyasi ittifak yapmalarına imkân tanınmalı, Hazine yardımı esasları ‘adil yararlanma’ ilkesi ile düzenlenmelidir.

Anayasa değişikliğinin yanında kanun, kararname ve yönetmeliklerden milliyetçi, ırkçı ve ayrımcı önlemler hızla ayıklanmalıdır. Türkiye toplumunu kuşatan güvenlik devleti ideolojisinin etkisiz kılınması demokratikleşmenin olmazsa olmaz koşuludur.


Toplumsal her alanda, örgütlenmenin önündeki tüm yasal ve bürokratik engeller kaldırılmalı, uygulamada standartlaşma sağlanmalıdır. Kamu çalışanlarına siyasal yaşama aktif katılım hakkı tanınmalıdır.

Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık ilkesi Anayasa, siyasi partiler ve ilgili tüm yasalarda yer almalıdır. Siyasi partilerde yüzde 50 kota zorunluluğu olmalı, yasalardaki cinsiyetçi bakış açısı ve cezalandırma mantığı değiştirilmeli, değişen yasaların uygulanmasını denetleyecek bağımsız mekanizmalar kurulmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının siyasal birliği ve toplumsal beraberliğinin harcı etnik veya bölgesel kimliğe, dile veya dine indirgenmemelidir.

Milli Güvenlik Kurulu gibi vesayet rejimi kalıntısı kuruluşlar lağvedilmeli, Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalıdır. Orduya iç güvenlikle ilgili herhangi bir görev verilmesi yasal ve idari düzenlemelerle önlenmelidir. Askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde ahlaki ve vicdani normlar gözetilmeli, ‘vicdani redde’ hukuksal statü kazandırılmalıdır.

Askeri harcamalar başta olmak üzere, tüm kamu harcamaları üzerinde Sayıştay denetiminin etkin biçimde gerçekleşmesi şarttır. Kamu alanında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini gerçekten ve etkin biçimde hayata geçirecek, sivil toplum kuruluşlarının parlamento denetimini güçlendirerek, denetimde toplumsal katılımın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Hukuk sisteminde köklü bir reform yapılmalı, yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır. Yargı bağımsızlığı kendi başına bir amaç değil, yargının tarafsızlığını sağlamaya yönelik bir araçtır. Bağımsızlık tek başına tarafsızlığın yeter şartı olmadığı gibi, tarafsızlığı da kendiliğinden sağlamaz. Yargının kamusal denetimini mümkün kılacak, böylece yargıyı topluma hesap verebilir hale getirecek demokratik yöntem ve mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Askeri ve sivil yargı ikiliği ortadan kaldırılmalı, disiplin suçları dışında asker kişiler de yerel ve tabii mahkemelerde yargılanabilmelidir. Askeri mahkemelerin disiplin suçlarına ilişkin kararlarının temyiz mercii Yargıtay, Danıştay olmalıdır.

Devlet içindeki örtülü, yasama denetimi dışına kaydırılmış olan tüm birimler lağvedilmeli, MİT ve benzeri istihbarat birimlerinin faaliyetleri Meclis denetimine açılmalıdır. Örtülü ödenek kaldırılmalıdır.

Demokratik parlamenter rejimi lağvetmeye veya askıya almaya yönelik tüm darbeci teşebbüsler, sorumluları kim olursa olsun cezalandırılmalıdır. Çeşitli davalarda gözlemlenen ve hukuk sistemine hakim olan hukuksuzluğun bir parçası olan hukuk ihlallerini teşhir etmek ve eleştirmek, bu davalara konu olan son derece ağır suçların üzerini örtmenin bahanesi olamaz. Bu çerçevede adil yargılama ilkelerine ve evrensel demokratik hukuk ilkelerine titizlikle riayet edilmelidir.


Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşit siyasal ve toplumsal haklara sahiptir. Ancak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kağıt üzerinde sahip olduğu yurttaşlık haklarından cinsel yönelim, cinsiyet, din, etnisite, ırk ve sınıf bağlamında eşit ölçüde ve fiilen yararlanabildiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle Türk, Sünni, erkek, heteroseksüel kimliğinin kendisini diğer kimlikler karşısında ayrıcalıklı ve üstün konumlandırma çabası ve bu çabanın milliyetçi militarist yasalar ve fiili uygulamalarla desteklenmesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları arasında büyük bir eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açıyor.

Yeni yurttaşlık yaklaşımımızın temelinde yatan anlayış uyarınca siyasal toplum, ortak bir zamanda, ortak bir mekanda, ortak bir yaşamı paylaşan eşit ve özgür insanların gönüllü birlikteliğidir. Siyasal toplumun her bir üyesi bu ortak yaşamın düzenlenmesinde cinsel yönelim, cinsiyet, din, etnisite, ırk ve sınıf ayrımı gözetmeksizin eşit söz ve sorumluluk sahibi olmalıdır.

Bu ilke ancak, tüm vatandaşlar ekonomik, kültürel, politik ve sosyal haklardan fiilen ve eşit olarak yararlanabildikleri ölçüde ve sürece geçerlilik kazanabilir.

Yurttaşlık, ortak görüş ve irade oluşturmaya yönelik siyasal süreçlere katılımla kurulan ve bu süreçlerde bizzat katılımcılar tarafından şekillendirilecek ve yaşayan bir pratiktir. Farklılıkların birbirleriyle konuşması için gerekli ortak siyasal dili eşit ve özgür yurttaşlar birlikte kurar.

Dolayısıyla, yurttaşların eşit siyasal haklardan yararlanabilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanabilmesi; ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanabilmesi için de eşit siyasal haklardan yararlanabilmesi esastır.

 

6- Yerinden Yönetim ve Özerklik

Türkiye’nin iki yüz yıldır sırtında taşıdığı aşırı merkeziyetçi idari yapı, bölgesel eşitsizliklerin, etnik çatışmaların, doğa tahribatının ve ülkenin yönetilemez hale gelmesinin en önemli nedenleri arasındadır. İnsana yakın, tanınabilir, kolay yönetilebilir ve demokratik bir idari yapı siyasi olduğu kadar yönetsel açıdan da artık bir zorunluluktur.

Adem-i merkeziyet aynı zamanda Türkiye’nin sahip çıktığı Avrupa değerleri arasında da yer alır. Avrupa Konseyi’nin Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politika çerçevesinde bugüne kadar geliştirdiği mevzuat ve deneyim Türkiye’nin de takip etmesi gereken asgari yönelimi ifade eder. Ancak Türkiye’de adem-i merkeziyet konusunda hiçbir ciddi adım atılmadığı gibi, atılan adımlar da giderek merkeziyetçi yapıyı besler hale gelmiştir.

Bugün kimi belde belediyelerinin kaldırılması, muhtarlıkların etkisizleştirilmesi, valilerin yetkisinin azalacağına artırılması gibi uygulamalar yerel demokrasiyi zedeliyor. Yerele dair kararlar Ankara’daki merkezi hükümetin ve o ilin tek yetkili belediye başkanının iki dudağı arasında alınır hale getiriliyor. Atanmışların seçilmişler, merkezdekilerin yereldekiler üzerindeki tahakkümü artıyor.

Merkeziyetçi yapının güçlendirilmesi bölünme paranoyasına dayandırılsa da, asıl amacın siyasi iktidarın bütçenin kontrolünü tek elde, tek partide toplama niyeti olduğu açıktır. Merkezileşme eğilimi, otoriterleşme eğilimiyle el ele gidiyor.

Türkiye boyutlarında bir ülkenin tek merkezden yönetilmesi, merkezi eğilimlerin giderek artması hatta erkin bir kişide toplanması, mevcut yerel yönetimlerin sadece belediyelerden ibaret olması, belediyelerin de merkezle mali ve siyasi kulluk ilişkisine hapsolması siyasi ve yönetsel açıdan yetersiz ve sakıncalıdır.

Kürt sorununun ve diğer tüm kimliğe dayalı çatışmaları çözmenin birinci kuralı, yerelin ve halkların kendi kendini yönetmesine imkan verecek idari ve siyasi bir yapıları oluşturmaktır. Ancak adem-i merkeziyetçilik sadece Kürt sorununun çözümü için önerilen, belli bir bölgeye özgü sınırlı bir çözüm olarak görülmemelidir. Adem-i merkezi yapılar bütün Türkiye’de yönetimin iyileşmesi ve yerelleşmesi, yetkinin yerele azami ölçüde devri anlamına gelir.

Ülkemizde çeperi güçlendirerek merkezi dengeleyecek, yönetimi iyileştirerek yurttaşa daha yakın hale getirecek, yurttaşların ihtiyaçlarını yerelden karşılayacak, özerk, belediye dışında yeni merkez dışı yapılara, örneğin bölge yönetimlerine ihtiyaç vardır. Bu aynı zamanda yerleşim kademelenmesindeki ölçeğin de yarattığı bir ihtiyaçtır.

Bunlar ortak özellikleri bulunan birkaç ili kapsayan bölgeler olabilir. Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde, ekolojik, ekonomik ve coğrafi nitelikler göz önüne alınarak bölgeler oluşturulmalı, bölgesel parlamentolar kurulmalıdır. Bölgelerin etnik temelde değil, ekolojik-ekonomik ve coğrafi temelde olması adem-i merkeziyetin ülke çapında yerleşmesi için önemli bir koşuldur.

Bölgeler vasıtasıyla eğitim ve sağlık hizmetleri yerelleşmeli, ekonomide kararlar yerelin özelliklerine göre alınmalı, halkın yaşam alanlarına, geçim kaynaklarına ve doğaya zarar verebilecek her türlü idari uygulama ve yatırım için o bölgede yaşayan insanların kararı belirleyici olmalıdır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde de, yurttaşların doğrudan denetiminin kolaylaştırılması, katılımcı karar mekanizmaları oluşturulması ön plana çıkmalıdır.

Avrupa Birliği uyumu amacıyla kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansları, özerkleşmeleri koşuluyla bu bölgeleşmenin ilk ayağı olarak değerlendirilebilirler. Nitekim Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politika araçları da bu yönde emsal oluşturacak kapasitededir.

Keza Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üzerindeki bütün çekinceler kaldırılmalı ve Şart uygulanmalıdır. Buna uygun bir anayasal ve yasal yapı hazırlanmalıdır.

Ancak bütün bu dönüşümlerin gerçekleşmesi için devlet memurlarının seçilmiş yerel yönetim organları üzerindeki üstünlüğüne son verilmelidir. Anayasa’ya, temel kavram olarak adem-i merkeziyetin “yönetsel adem-i merkeziyet” olarak yazılması; kavramın somut uygulaması olarak merkezin yereldeki temsilcileri vali ve kaymakamların icraat öncesi idari vesayetinin icraat sonrası yasaya uygunluk denetimi olarak yazılması ve yerel yönetimler tarifine belediye ile birlikte bölgesel yönetimin de dahil edilmesi hayati önemdedir.

 

7- Uluslararası Politika

Bugün Türkiye’nin dış politikası, Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkaslar’ı içine alan, bu bölgedeki enerjiyi Batı’ya aktarmayı hedefleyen, bölgedeki enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlamak için Türkiye’ye bölgesel güvenlik gücü olarak görev biçilmesini öngören emperyal stratejiyle uyum halindedir. Bu strateji, sadece Türkiye değil, bütün bölge halkları için yeni yükler ve tehditler anlamına geliyor.

Oysa Türkiye’nin uluslararası saygınlığı bölgesel bir askeri güç olmaya değil, bir barış ve demokrasi odağı olmaya dayanmalıdır. Bu çerçevede hiçbir bölgesel vasi veya himayeci güç projesinin parçası olmadan, insan hakları, demokrasi ve ekoloji konularında duyarlı bir dış politika sürdürülmelidir. Aktif, yapıcı ve çok boyutlu bir dış politika ile bölgesel işbirliği girişimleri hayata geçirilmelidir.

Türkiye’nin, toplumsal yaşamını milliyetçi, otoriter, her konuda bürokratik müdahaleci güçlere teslim edip, kendi içine kapanmakla; dışa açılırken kültürel olarak muhafazakar, iktisadi olarak neo liberal güçlere mahkum olmak dışında da seçenekleri vardır.

Türkiye farklı kültürlere sahip toplumların kaynaşmasını sağlayacak, uluslararası sorunların barışçı yöntemlerle ve diyalogla aşılmasını hedefleyen, dünya kaynaklarının adil kullanımına dayalı bir politikanın takipçisi olmalıdır.

Partimiz, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin diğer üyelerle eşit bir üyesi olmasını savunur. AB’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içerik ve uygulamalarında da görüldüğü gibi demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesindeki rolü ve ulus devlet sınırlarının olmadığı bir dünya ideali için oluşturduğu örnek önemlidir.

Kuşkusuz Avrupa Birliği, iktisadi ve sosyal açıdan liberal ve teknokratlar tarafından yönetilen elitist ve sermaye egemen bir karaktere sahiptir. Ancak özgürlükçü, eşitlikçi ve ekolojist bir siyasal hareket, Avrupa’nın, dayanışmanın egemen olduğu, sosyal ve ekolojik bir Avrupa’ya, yeşil ideallerin ve emeğin Avrupa’sına evrilmesi mücadelesine dahil olmalı, bu mücadeleleri sürdürenlerle uluslararası işbirliğini geliştirmelidir. Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefinin, Ortadoğu ve Kafkaslara yönelik barış ve istikrar politikalarından asla ayrılmaması gerekir.

Türkiye’nin dış politikasını tıkayan Kıbrıs sorunu, eşit siyasal haklara dayalı iki kesimli ve iki toplumlu bir federasyon bünyesinde çözülmelidir.

Komşularla sorunsuz politika hedefine uygun olarak, Ermenistan’la siyasal, toplumsal ve kültürel ilişkiler hızla normalleştirilmelidir.

Türkiye, Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve barışçı dostluk politikaları çerçevesinde geliştirmeli, emperyal politikaların bir aracı haline gelerek komşularına yönelik saldırgan ve düşmanca politikalardan, mezhepçi anlayışlardan, müdahaleci ve nüfuz artırıcı tutumlardan kaçınmalıdır.

Kürdistan realitesi Ortadoğu’nun yeni şekillenmesinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu bağlamda Irak Kürdistanı ve Suriye Kürdistanı ile barışçı ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye’nin bölge politikasında temel yaklaşımı olmalıdır.

On yıllardır kanayan Filistin yarasının kapanması için bağımsız Filistin Devleti’nin oluşması ve tanınması, İsrail Devleti’nin siyonist ve ırkçı politikalarının karşısında halkların eşit ve ortak geleceğine dayalı bir politika temel alınmalıdır.

Türkiye, bir barış gücü olmalıdır. Bu nedenle kendi topraklarındaki bütün askeri üslere ve çokuluslu askeri anlaşmalara karşı mücadele edilmelidir.

 

8- Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi

Her insan doğduğu, hatta günümüzde anne karnında cinsiyeti öğrenildiği andan itibaren kendisini cinsiyet ilişkileri içerisinde buluyor. Dişi doğanlar, toplumsal ilişkiler içerisinde kız ve kadın olmayı öğrenirken, eriller, oğlanlık ve erkekliğin yollarından geçiyor.

Cinsiyetli olma hali öğrenilirken, yüzyıllardır erkek egemenliğini normalleştiren cinsiyetler arası hiyerarşi de öğreniliyor, içselleştiriliyor. Bu hiyerarşide, erkekler, güç, akıl, kültür ve kamusallıkla özdeşleştirilerek egemen konuma yerleşirken, kadınlar zayıflık, duygusallık, doğa ve özel alanla özdeşleştirilerek ikinci sınıf insan olarak addediliyor.

Sadece insanlar değil, doğa, ilişkiler, kurumlar, kavramlar, kelimeler, kısacası yaşamın her alanı cinsiyetli ve erkek egemen zihniyet bu alanları da etkiliyor. Her alanda erkeklikle özdeşleştirilenler kadınlıkla özdeşleştirilenler üzerinde hakimiyet kurarken, erkek egemen zihniyet yeniden üretiliyor.

Bu hiyerarşide dezavantajlı konumda olan sadece kadınlar değil; avantajlı konumda olan erkekler de farklı ilişkilerde erkek egemenliğinin baskısını üzerlerinde hissediyor. Keza, erkek egemen söylemi sadece erkekler değil, kadınlar da kullanır hale geliyor.

Cinsiyet, yaşamımızın farklı alanlarında esas olarak yasak olana işaret ediyor. Çünkü, kavram olarak cinsiyet aynı zamanda cinselliğe, cinsellik de üremeye işaret ediyor. Özellikle, disipline ederek yönetmeyi hedefleyen modern, milliyetçi devlet zihniyeti için erkek egemen hiyerarşi oldukça önemli. Cinsiyet ilişkileri vasıtasıyla devlet toplumun kadın ve erkek üyelerini farklı alanlarda yönetebiliyor, politikalarını rahatça kabul ettirebiliyor.

‘Ailenin reisi’ ilan ettiği erkekleri kamusal alanda görevlendirip, gerektiğinde militarizmin esas parçası yaparken, kadınları, nesillerin devamını sağlaması için annelikle ve gerektiğinde militarist ihtiyaçlara servisle görevlendiriyor. Üreme ve üreyeni yönetme zihniyetli bir siyaset heteroseksizmi temel alıyor. Üstelik neo liberal siyasi ilişkilerin devreye girmesiyle birlikte, kadınların özgürleşmesi adı altında kadın ve erkek ilişkilerinin tüketim çerçevesinde şekillenmesi pekişiyor.

Erkek egemen zihniyetle şekillenen politikalar doğayı da egemenliği altına alıyor. İnsanı doğa karşısında egemen bir güç olarak addediyor.

Osmanlı’nın son döneminde gelişen kadın hareketi, Cumhuriyet Türkiye’sini de etkileyerek kadınların bazı siyasi ve kamusal hakları almasına imkan tanısa da, erkeğin kadın karşısındaki ekonomik, siyasi ve sosyal egemenlik rolünü pekiştirdi. Aynı zamanda, namus nedeniyle kadının öldürülmesini de meşrulaştırdı.

AKP dönemiyle de, kadın iyiden iyiye aile ile anılır hale geldi. 2002 yılında kadın hareketinin yoğun çalışmaları sonucu Medeni ve Ceza Kanunları yeniden düzenleninceye kadar bu durum yasalarda değişmedi. Böylece, erkek egemen zihniyet yasalarla desteklendiğinden sürekli yeniden üretildi.

Cinsiyet çalışmalarını farklı cinsel yönelim, etnisite, inanç grubu, sınıftan kadın ve son dönemde erkekle birlikte yürüten kadın hareketi, Türkiye’de cinsiyet eşitliğinin önemine ve heteroseksizmin ayrımcılığına vurgu yaparken, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı bir uluslararası bildirge olan CEDAW’ın kabul edilmesini de sağladı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan kadına yönelik şiddeti önleme politika ve yasası oldukça eksik olsa da hayata geçti.


Cinsiyetçiliğe karşı gelinen bu nokta, yürünmesi gereken uzun bir yolun sadece başlangıcı. Erkek egemen zihniyetin değişmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanarak her iki cinsiyetin de özgürleşmesi için yapısal ve ilişkisel değişiklikler her alanda ve sürekli yapılmalı. Heteroseksizmle mücadele edilmeli ve cinsellik yurttaşların özgür iradelerince yaşadıkları bir alan olarak kabul edilmeli.

Kadının erkek karşısındaki eşitsiz konumunu iyileştirmek ve şiddetle mücadele etmek için var olan “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı”nın yerine getirilen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, kadının eşitsiz konumuna dikkat çekmekten çok kadını ailenin bir parçası olarak ele almayı hedefliyor. Halbuki Bakanlık kadını temelde ailenin bir parçası olarak değil, eşit bir yurttaş olarak kabul etmeli ve cinsiyet eşitsizliğine neden olan ekonomik, politik ve sosyal engelleri kadının önünden kaldırmak üzere politika ve çalışmalar gerçekleştirmeli. Bu politikaları zihniyet düzeyinde de pekiştirmek üzere Bakanlığın ismine “kadın” kelimesi yeniden eklenmeli.

AKP’nin üreme politikaları üzerine yoğunlaşması, toplumu aile çevresinde disipline ederek yönetmeye talip olmasından kaynaklanıyor. Hal böyle olunca, toplumu hem yönetmek, hem de toplumsal konuları manipüle edebilmek için söylemini kadın ve üreme konularına sıkıştırıyor. Uludere-Roboski konusunda bir açıklama yapmayan hükümetin, o dönemdeki bir demografi konferansında söylemini kürtaj ve üreme politikalarına sıkıştırması bir tesadüf değil. Kadın bedenini araçsallaştırarak, yaşam üzerine siyaset geliştiriyor.

Siyaset, cinsiyetçi dille, kadın bedenini araçsallaştıran söylemden arındırılmalı. Üreme politikaları eşit konumdaki kadın ve erkek yurttaşların inisiyatifine bırakılmalı ve denetlenmemeli.

“Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Yönelik Yasa” önemli, ancak, hala zihniyet ve uygulamada eksikleri mevcut.

Sığınma evlerinin sayısı ivedilikle arttırılmalı. Şiddet sonrasında kadının güvenliğinin, tıbbi ve adli desteğin bir elden sağlanması çalışmaları yaygınlaştırılmalı. Şiddete uğrayan ve ekonomik gücü olmayan kadına sosyal güvenlik desteği sağlanmalı. Kadının ekonomik ve sosyal hayata dönebilmesi için sığınma evinde eğitim imkanları olmalı, güven içinde yeni bir hayata başlayabilmesinin tüm koşulları sağlanmalı. Kadınla beraber sığınan çocuğun okul kaydı gizli tutulmalı.

Hem kadın hem de erkeğin erkek egemen, heteroseksist, miliyetçi ve militarist rollerinin pekişmesinin en temel kurumlarından olan eğitim, cinsiyet ayrımcılığından arındırılmalı. Bunun için ise eğitimin içeriği cinsiyetçilik ve heteroseksizmden arındırılmalı. Eğitmenlerin söylem ve davranışlarına kadar ayrımcılıkla mücadele edilmeli, farkındalık çalışmaları yapılmalı.

Mülkiyetin çok azına sahip olan kadınlar, istihdam ve sosyal güvenlik politikalarıyla ekonomik olarak ikinci plana atılıyor. Enformel alanda yoğun faaliyet gösteren kadınlar haklarından yararlanamadıklarından ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Kadınların ekonomideki eşitsiz durumu ayrımcılık ve şiddete karşı mücadelede önemli bir engel teşkil ediyor. Kadını ev içinde hizmet veren bir konuma indirgeyen neo liberal sosyal güvenlik politikaları değiştirilerek, kadınlar sosyal güvence altına alınmalı. Ev içi ve enformel emek görünür kılınmalı.

Ayrıca diplomalı ya da sertifikalı pekçok kadın da, eğitimli olmalarına rağmen iş bulmakta zorlanıyor. Kadın emeğinin görünürlüğü artırılmalı, kadınlara insana yakışır iş imkânlarını sağlayacak şekilde fırsat eşitliği sağlanmalı.

Kadın istihdamının önündeki en önemli engellerden biri olan ve kadına yüklenen bakım hizmetleri kamusallaşmalı; bu kapsamda merkezi ve yerel yönetimlere bağlı, kreş ve gündüz bakım evleri ile hasta, yaşlı ve engelli bakım birimleri sayısı arttırılmalı. Bu destekten bir “sosyal hak” olarak tüm kadınlar ve erkekler eşit olarak yararlanmalı. Kamu ve diğer kurumların tüm projeleri cinsiyet eşitliği perspektifiyle oluşturulmalı, bütçeleri cinsiyete duyarlı olmalı.

Siyaset ve karar mercilerinde kadının temsil oranı hala oldukça düşük. Bu eşitsizliğin giderilmesi için hem atanan hem de seçilen kadrolara kota uygulaması getirilmeli. Ayrıca, erkek egemen zihniyetle mücadele için farkındalık çalışmaları siyaset yapma ve karar mekanizmaları süreçlerinde sürdürülmeli.

Zorunlu askerlik hizmeti erkek yurttaşları şiddetin uygulanan ve uygulayan bir öğesi yapıyor. Ayrıca, askerlik sonrası erkeklerin şiddet eğilimini arttırıyor ve özellikle erkeklerin yakınındaki kadınlar bu şiddetten etkileniyor. Erkekler ve erkeklik de militarizmle özdeşleştirildiğinde bu şiddet normalleştiriliyor. Cinsiyetçi militarist şiddeti besleyen zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmalı ve vicdani red hakkı tanınmalı.

 

9- LGBT Politikaları

Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans bireyler yasal güvenceden yoksun olarak yaşamaya devam ediyor ve LGBT bireylere yönelik ayrımcılık, homofobi, transfobi ve şiddet ile nefret cinayetleri devam ediyor. Toplumsal mağduriyetler arasında önem hiyerarşisi kurmayan bir hareket, LGBT bireylerin hayatın hemen her alanında karşılaştıkları baskıya, şiddete ve ayrımcılığa karşı korunması ve yaşam haklarının güvence altına alınması, aynı zamanda LGBT bireylerin toplumsal yaşamın bütün demokratik süreçlerine aktif olarak katılması için mücadele eder.

Heteroseksist sistem içerisindeki cinsel kimlik tanımlarının toplumsal ve tarihsel olarak değişken kategoriler olduğunun bilincinde olarak, toplumdaki yerleşik toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kalıplarının sorgulanmasını ve özgürlükçü bir cinsel kimlik politikasını hedefler.

Bu bağlamda LGBT bireyleri yok sayan mevcut Anayasa’nın ve diğer yasaların değiştirilmesi gerekiyor. Öncelikli olarak bugünkü Anayasa’da dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep gibi ayrımcılık kategorilerine yer veriliyorken; “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği’’ tanımlarına yer verilmiyor. Bu durumun ortadan kaldırılması için Anayasa’nın eşitliği düzenleyen maddesine ‘cinsel yönelim’ ve ‘cinsiyet kimliği’ ifadeleri eklenmelidir. Yine Anayasa’da yer alan birçok maddede sıkça geçen ‘genel ahlak’ kavramı da kaldırılmalıdır.

Aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğrayan bireylerin toplumsal yaşama eşit biçimde katılımlarının sağlanması için sosyal devlet olmanın bir gereği olarak LGBT bireylerin de sosyal ve ekonomik haklardan diğer vatandaşlar gibi eşit şekilde faydalanması gerekir. Sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve yaşlılık gibi alanlarda eşitlikçi ve özgürlükçü politikalar hayata geçirilmelidir.

LGBT bireylere yönelik homofobik, transfobik söylemlerin ve genel olarak nefret söyleminin ortadan kaldırılması, bunun için bir dizi önleyici politikanın oluşturulması ve uygulanması önemlidir. Bununla beraber nefret suçları yasasının eşitlikçi bir çerçevede hazırlanıp yasallaşması gerekiyor.

Transfobi ve toplumsal genel ahlak anlayışı trans bireyler için eşitsizlik ve ayrımcılık üretiyor. Özellikle çalışma hayatında çok az seçeneğin oluşu trans bireyleri seks işçiliğine yöneltiyor. Türkiye’de seks işçilerinin büyük çoğunluğu ise kayıtsız ve yaşam güvencesinden yoksun biçimde çalışmak durumunda kalıyor. Polis şiddeti ve toplumsal baskı da seks işçilerini insani olmayan koşullarda çalışmaya zorluyor. Seks işçiliğinin bir meslek olarak kabul edilmesi, sağlıklı mekânların ve sosyal güvencenin tahsis edildiği çalışma ortamlarının oluşturulması çok önemlidir.

Translara yönelik polis şiddetinin ve transfobik şiddetin son bulması, ayrımcı yasaların ortadan kaldırılması için eşit yurttaşlık mücadelesi sürdürülmelidir.

Birey temelli vatandaşlık anayasal bir hak olana kadar eşcinsel evliliklerin yasallaşması, heteroseksüel çiftlerin sahip oldukları bütün haklardan faydalanılması gerekiyor. Vatandaşlığın aile üzerinden tanımlandığı bir anayasa yerine birey temelli bir vatandaşlık uzun vadede esas alınmalıdır.

 

10- İklim Değişikliği Politikaları

Küresel ısınma ve iklim değişikliği yaşadığımız dünyayı ciddi bir şekilde etkiliyor. Buzulların beklenenden çok daha büyük bir hızla erimesi, seller, kasırgalar gibi iklim felaketleri yeryüzünün geleceğini tehdit ediyor. Türkiye de küresel ısınmadan en fazla etkilenmekte olan ülkelerden biri ve seller, kuruyan göller, su kaynaklarının yok olması, kuraklık ve tarımsal üretimde düşme gibi sonuçlarla karşı karşıya.

Ne var ki, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını salım hızı en fazla artış gösteren ülkelerden biri olan Türkiye, uluslararası iklim zirvelerinde çözümsüzlükten memnun görünüyor, iklim krizine çözüm aramak yerine kısa vadeli “ulusal çıkarları” dahilinde hareket ediyor. Bu ulusal çıkarların enerjide fosil kaynaklara olan bağımlılığın artırılması, ulaşımda motorlu taşıtlar ve otoyollar, tarımda daha fazla enerji girdisi olarak görülmesi de ne kadar kısa vadeli, bilim ve akıl dışı bir politik anlayışın hakim olduğunu gösteriyor.

Hükümetin iklim değişikliğini daha da şiddetlendiren politikaları saymakla bitmiyor: Yenilenebilir enerji ile ilgili tatmin edici düzenlemeler yapmaktan kaçınmak, Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı ile doğayı tamamen kullanıma açmak, İstanbul’da üçüncü köprü planları ile otomobil lobisini bir kez daha teşvik etmek, kentsel dönüşüm adı altında aşırı betonlaşma ve ormansızlaşmaya sebep olmak, lisansı verilmiş 50’nin üzerinde termik santral projesiyle bu saatten sonra yapılması gereken en son şey olanı yapmak, kömürden enerji üretmek.

Oysa iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politika değişikliklerini acilen yapmak bütün dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de görevidir. Hükümet Türkiye’de konuyla ilgili bakanlıkları ve resmi kurumları bilimsel kuruluşlar, enstitüler ve sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm içinde bir araya getirerek bir iklim değişikliği eylem planı oluşturmalı ve bu planı uygulamaya koymalıdır. Buna göre:

 • Türkiye iklim değişikliğini durdurmak için atmosferdeki karbondioksit miktarını 350 ppm’e indirme ve sıcaklık artışını 1,5 derecede tutma hedefini benimsemeli ve bu düzeylerin kabulü için dünya çapında öncülük yapmalıdır.
 • Uluslararası iklim anlaşmalarının temeli olan “ortak ama farklılaşmış sorumluluk” ilkesine sahip çıkılmalı, bu ilkeyi Türkiye’nin hiçbir sorumluluk almaması için bir gerekçe olarak kullanmaktan vazgeçilmelidir.
 • Türkiye kabul edilmesi gereken yeni uluslararası iklim anlaşması kapsamında kendi şartları çerçevesinde, kişi başı salımlarını en fazla 6,5 tonda sabitlemeyi hedeflemeli, 2020’ye kadar buna uygun bağlayıcı bir sera gazı indirim hedefi benimsemelidir. Türkiye 2050’ye dair alınacak ortak küresel hedefin alına imza atmalı, 2020 sonrası için yapılacak daha yüksek hedefli bir anlaşma için enerji ve ulaşım altyapısını hazırlamaya başlamalıdır.
 • Türkiye halen OECD ortalamasının 2 katı olan enerji yoğunluğunu düşürmeli, mümkün olan en kısa zamanda OECD ortalaması olan 1,8’e inmeyi hedef olarak belirlemelidir. Bunun için binaların yalıtımından sanayide verimli teknolojilerin kullanılmasına kadar bağlayıcı politikalar uygulanmalıdır.

Küresel ısınmanın önlenebilmesi her şeyden önce aşırı tüketime dayalı ekonomik sistemin değiştirilmesini gerektiriyor. Aşırı tüketim ve aşırı üretimin kendini gösterdiği en önemli alan da enerji sektörüdür. Fosil yakıtlarla enerji üretimi sürdürülebilir değildir ve terk edilmek zorundadır. Türkiye yüksek enerji tüketimini bir gelişmişlik göstergesi olarak görmekten vazgeçmeli, her alanda daha az enerji tüketimini ve tasarrufu teşvik etmelidir.

Avrupa Birliği 2020’ye kadar yenilenebilir enerjinin payını en az % 20’ye çıkarmayı hedefliyor. Çok yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli bulunan Türkiye, bir an önce kendi hedefini ve uygulama planını oluşturmalıdır. Hazırlanacak planda her yenilenebilir enerji kaynağı için bireysel hedefler belirlenmelidir. Türkiye, kamunun da aktif katıldığı planlama ve girişimlerle nihai olarak nükleersiz, karbonsuz ve yüzde 100 yenilenebilir bir enerji sistemi hedefiyle elektrik enerjisi üretiminde rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütleden oluşan yenilenebilir enerji payını 2020’ye kadar % 10’a çıkarmalıdır.

Enerji tarımına dayanan biyoyakıtlar ise hem gıda üretimi için kullanılması gereken toprakları yakıt üretimine tahsis ettiği ve bu nedenle iklim değişikliğinin dünyayı sürüklediği gıda krizini körüklediği, hem de ciddi bir sera gazı azaltımı sağlamadığı için çözüm olarak gösterilemez.

Sanayi yatırımları sera gazı salımları dikkate alınarak yönlendirilmelidir. Avrupa Birliği’nin yarattığı kirlilik nedeniyle yerel üretimini neredeyse imkânsız hale getirdiği çimento, kimyasal, vb. gibi kirli teknolojilere dayanan sektörlerde, başta ihracat amaçlı üretim yapan tesisler olmak üzere, sera gazı yoğun işletmeler kapatılmalı, yeni işletmelere izin verilmemelidir. Bu tesislerin kapatılmasından doğacak potansiyel istihdam kaybı, işgücünün doğayı koruyan ‘yeşil işler’e aktarılması ile engellenmelidir. Gerekirse yeni iş alanlarına uyum için eğitim sağlanmalıdır. Kimyasal gübre ve ilaçlar, fosil yakıtlar ve yoğun enerji tüketimine yol açan uzun mesafeli taşımacılığın etkin olduğu küreselleşmiş gıda sistemlerini temel alan endüstriyel tarım ve hayvancılık da iklim değişikliğini hızlandırır. Tarım ve hayvancılığın yerel ve sürdürülebilir yöntemlerle yapılması sağlanmalıdır.

Petrol yoğun ulaşım anlayışından acilen vazgeçilmelidir. Bu çerçevede, şehirlerde raylı sistem ve bisiklet kullanımı teşvik edilmelidir. Büyük şehirlerde bölgeler belirlenmeli, iş ve ev arası mesafenin kısaltılması için kamu sağlığından taviz vermeyen yaratıcı çözümler bulunmalıdır. Şehirlerarası taşımacılık ve ulaşım için raylı ulaşım başlıca araç olarak belirlenmeli ve bu alanda altyapı yatırımlarına hız verilmelidir. Ulaşım ağının her şeyden önce bir kamu hizmeti olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede, bu hizmetin özelleştirilmesi ve fiyat belirlemenin büyük ölçüde kar güdümlü çıkarların keyfine bırakılması her şeyden önce ayrımcılık yaratacaktır.

Su kaynaklarının korunmasına birincil öncelik verilmeli, ekolojik tahribat yaratan tüm barajlar kademeli olarak kaldırılmalı, doğayı tahrip eden ve yerel halkın su üzerindeki denetimini şirketlere devreden HES yatırımları durdurulmalıdır. Modern sulama teknikleri konusunda eğitim verilmeli ve altyapı sağlanmalıdır. Üreticilere modern sistemlere geçiş için teşvik ve krediler sağlanmalıdır.

İklim değişikliği gibi dev boyutlardaki bir sorunla başa çıkmak Avrupa Birliği üyelik süreci için gerekli görünen idari kapasiteden daha azı ile mümkün olamaz. İklim Değişikliği’nden Sorumlu Devlet Bakanlığı oluşturulmalıdır. İklim değişikliğinin tüm olası bölgesel etkileri ortaya konulmalı ve bölgesel uyum stratejileri oluşturulmalıdır. Söz konusu stratejileri bir araya getirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere bağımsız bir “İklim Değişikliği Ajansı/Kurumu” kurulmalıdır. Tüm yeni hazırlanacak mevzuat ve politikalarda iklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurulmalı, mevcut mevzuat ve politikalar bu çerçevede gözden geçirilmelidir. Meclis bünyesinde tüm yeni mevzuatı iklim değişikliği önceliklerine uygunluk açısından inceleyecek bir “İklim Değişikliği Komisyonu” kurulmalıdır.

İklim değişikliğinin etkilerinin farklı bölgelerde farklı şekilde hissedileceği göz önüne alınırsa, uyum süreci için en etkili kurumların yerel kurumlar olacağı unutulmamalıdır. Bu kapsamda, yerel yönetimlere iklim değişikliği konusunda bilgi aktarılması sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, şehir ve bölge planlama kapsamında yaptıkları Çevre Düzeni ve İmar Planlarını, iklim değişikliğinin etkilerine uyum planları kapsamında yenilemelidir.

 

11- Enerji Politikaları

Dünyanın karşı karşıya olduğu en ağır kriz olan iklim değişikliği ve ekolojik yıkımın durdurulması için işe önce enerji politikalarından başlamak gerekiyor. Sürdürülebilir, doğayla barışık, ademi merkeziyetçi ve toplumsal adalet ilkesi ile örtüşür enerji politikaları, aynı zamanda ekolojik bir toplumun kurulması için kaçınılmazdır. Fosil yakıtlara, nükleer enerjiye, barajlara ve ekolojik olmayan diğer enerji kaynaklarına dayanan tercihler yerine, enerjiyi daha az ve yerinde tüketmeye ve dolayısıyla daha az üretmeye, enerjiyi verimli kullanmaya ve güneş, rüzgar gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan ve gerek duyduğu altyapı dönüşümü sayesinde ekonomiyi canlandıran ve istihdam yaratan bir enerji politikası zorunludur.

Kömür ve petrolden mümkün olan en hızlı şekilde uzaklaşmalıyız. Ulaşım politikasını bireysel motorlu taşıtlara bağımlı olmaktan çıkararak petrol talebindeki artışı durdurmalı, kömüre verilen bütün teşviklerin ve yeni termik santrallara verilen lisansların iptal edilmesi ve mevcut kömürlü termik santrallerin kademeli olarak kapatılması yoluyla hem en fazla sera gazı salımına, hem de hava kirliliği, asit yağmurları ve çevre tahribatına neden olan kömür kullanımına son vermeliyiz.

Giderek artan bir karbon vergisi uygulayarak fosil yakıtların toplumsal ve çevresel maliyetinin fiyatlara dahil edilmesi sağlanmalı, başta kömür ve petrol olmak üzere kirletici kaynaklara doğrudan ya da dolaylı tüm teşvikler kaldırılmalı, petrol ve yeni nesil fosil kaynak aramaları durdurulmalı, sektör çalışanlarının mağdur olmaması için eğitim ve istihdam programları oluşturulmalıdır.

Nükleer enerji, atık sorunundan uranyum madenciliğine; yakıt oluşturulması için gerekli teknolojiden nükleer silahlarla olan ilişkisine, Çernobil’den Fukuşima’ya kadar önlenemediği görülmüş olan kazalardan kalıcı radyasyon kirliliğine kadar sayısız nedenle kabul edilemez. Ayrıca giderek artan maliyeti nedeniyle akılcı ve temiz enerji politikalarının önünde engel oluşturan nükleer santral projeleri derhal iptal edilmelidir.

Dünyada payı azalan nükleer enerji bugün ağırlıklı olarak çevre, ekoloji, güvenlik ve demokrasi kaygısı taşımayan ülkelerin peşinden koşmaya devam ettiği eski moda bir anlayışın ürünüdür. Halkın büyük bir bölümünün istemediği, nükleer santral projelerinin hedefi olan Mersin, Sinop ve İğneada’da yaşayanların reddettiği nükleer santralları yapmakta diretmek, konunun aynı zamanda bir demokrasi sorunu olduğunu gösteriyor. Merkeziyetçi ve şeffaflıktan uzak bir şekilde dayatılan, yaygın toplumsal muhalefetin konusu olan nükleer enerji yatırımlarından derhal vazgeçilmelidir.

Büyük alanları, toprakları, köyleri, hatta kentleri sular altında bırakan, toprakların tuzlanmasına ve çoraklaşmasına sebep olan, insanları yerinden yurdundan eden, tarihi ve kültürel mirası yok eden baraj projeleri ne yazık ki, Çoruh, Munzur ve Ilısu örneklerinde olduğu gibi hala devam ediyor. Büyük barajların ekolojik ve adil bir enerji politikasında yeri yoktur.

Ülkemizde son yıllarda büyük bir ekolojik soruna dönüşmüş olan küçük ya da barajsız HES’ler de ağır bir doğa yıkımına yol açtıkları için yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılamazlar. Üstelik iklim değişikliğinin hızlandığı, kuraklığın yayıldığı ve su krizinin derinleştiği günümüzde su kaynaklarının sınırsız olduğunu düşünmek neredeyse hayaldir.

Türkiye’de uygulandığı haliyle suyun özelleştirilmesi ve tüm canlıların elinden gasp edilmesi anlamına gelen ve köylülerin yaşamsal ihtiyacı olan yerüstü ve yeraltı sularının şirketlere devredilmesine; akarsu yataklarının kurutulmasına ve bu suya bağımlı ekosistemin bütün bitki ve hayvan türleriyle birlikte zarar görmesine yol açan; inşaatı sırasında ağaçların kesilmesine, ormanların yok edilmesine, doğal yapının geri dönüşsüz biçimde zarar görmesine neden olan HES’lere karşı yerel halkların verdiği ekoloji ve yaşam mücadelesini destekliyoruz, onlarla birlikte mücadele ediyoruz.

Geleneksel üretim biçimlerinin ekolojik açıdan sürdürülemez olduğu enerjinin az ve verimli kullanımı yeşil enerji politikalarının temeli olmalıdır. Oysa Türkiye’nin enerji verimliliği Avrupa ortalamasının yarısı kadardır. Enerjiyi verimli kullanacak teknolojilerin kullanılmasıyla, az enerjiyle çok iş yaparak enerji talebini azaltmak mümkündür. Sanayi, ulaşım, evsel ısınma ve yapı sektörlerinde enerji tasarrufu sağlayacak yöntemler teşvik edilmeli, gerektiğinde yasal olarak zorunlu kılınmalıdır.

Türkiye mevcut elektrik tüketiminin iki katından fazlasını sağlayacak güneş ve rüzgar potansiyeline sahiptir. Jeotermal enerji, biyogaz ve diğer yenilenebilir kaynakların kullanımı da fosil yakıtların terk edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Enerji altyapısını temiz, yenilenebilir kaynaklarla beslemek, nükleersiz, karbonsuz ve yüzde yüz yenilenebilir enerji hedefine uygun bir şekilde enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan, adem-i merkezî bir şekilde, refahı yaygınlaştırıp enerjiyi demokratikleştirerek karşılayabilmek için:

 • Küçük ölçekli, merkezi olmayan üretim birimleri ve akıllı şebekelerle temel enerji kaynağının rüzgar ve güneş olması sağlanmalıdır. Yenilenebilir enerji kanununda hanelerin kendi elektriklerini üretebilmeleri ve çift taraflı sayaçlar yoluyla şebekeye satabilmelerini sağlayacak değişiklikler yapılmalı, küçük çaplı tesisatlar için yaygın ve kayda değer teşvikler, krediler ve vergi muafiyeti getirilmelidir. Yenilenebilir kaynakların yaygın kullanımı için teşvik edici öncelikli alım garantili fiyatlar belirlenmeli, bürokratik külfetler azaltılmalı, şeffaflık sağlanmalı, sektörde dikey entegrasyon ve tekelleşme engellenmelidir.
 • Yenilenebilir enerji için gerekli teknolojinin ve malzemenin de (türbin, kanat gibi) Türkiye’de yapılması için teknoloji geliştirilmelidir. Üretimin yerel olması halinde örneğin, termik santraller megawatt başına bir istihdam yaratırken, rüzgâr santralleri megawatt başına 15 kişilik istihdam yaratıyor. Bu konu teşvik yasası kapsamına alınmalı ve özel sektör yatırımlarında lisans alınabilmesi için gerekli kriterler arasında yer almalıdır. Rüzgar ve güneş dahil bütün yenilenebilir kaynakların da yerel halkın katılımı ve onayıyla, doğaya, yerel ekonomilere ve ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde yapılması için her türlü önlem alınmalıdır.
 • Öte yandan elektrik üretiminde yaşanan karaborsa düzen, iletimde yaşanan kayıp-kaçaklar ve dağıtımda yaşanan özelleştirmelerle elektrik piyasası denetlenemez ve kontrol edilemez durumdadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunun merkezi yönetim tarafından yapılmasıdır. Akıllı şebekelerin kullanımının yanısıra merkezi yönetimin yerel yönetimlere bazı konularda yapacağı yetki devriyle de piyasanın kontrolü ve yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumu daha doğru yapılabilir. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda yerel yönetimlere yetki verilmelidir.
 • Tüketim toplumunun dayattığı ve enerji ihtiyacının sürekli arttığı düşüncesine neden olan sınırsız ihtiyaç efsanesi yıkılmalıdır. Tasarruf bir zaaf değil bilinçli bir tercih olarak algılanmalı, insanların enerji kullanımının sonuçlarını sorgulaması sağlanmalı, yavaş ve düşük enerji kullanımlı bir yaşam biçimini mümkün kılacak politikalar geliştirilmelidir.

 

12- Kent Politikaları

Türkiye’de kentleşme, sosyo-ekonomik politikalar doğrultusunda şekilleniyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında tek parti rejiminin ulus devlet yaratmasının bir aracı olarak kullanılan kentleşme süreçleri, 1950’li yıllarda çok partili rejimin siyasi çekişmeler ve liberalleşme odaklı ekonomik gelişme modeli ile emek gücünün organizasyonuna hizmet etmiştir. 1980’lerden sonra ise ithal ikameci ekonomi politikaları yerine ihracata öncelik veren neo liberal politikalara geçişle kent ve kentsel arazi, sermaye birikiminin bir aktörü haline gelmiştir.

Kentsel dönüşüm olgusunda da bu süreçlere uygun izdüşümler yaşanmış, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulus devlet inşasına uygun anıt parklar, geniş bulvarlar, kamulaştırma içerikli kentsel dönüşüm projeleri yapılırken, 1950’lerde gecekondu önleme bölgeleri, kent merkezlerinin yapılanması içerikli dönüşümler gerçekleşmiştir. 1980’lerden sonrası ise gecekondu bölgelerinin tapu tahsis belgeleri ile kente dahil edildiği, ulus devletle tanımlanmış işlevlerin ve bunlara dönük yapıların değiştiği ve küreselleşme sürecine uygun yapısal dönüşümlerin başladığı bir dönemdir.

Bugün uygulanan kentsel dönüşüm politikası, kapitalist devlet odaklı, merkeziyetçi bir yapı ile örgütleniyor, sosyal ve ekolojik çevreyi ve kamusal alanı göz ardı ediyor. 1999 Marmara Depremi ile gündeme gelen kentsel dönüşüm, depreme karşı dayanıklılık, çöküntü alanlarının rehabilitasyonu ve kentin suçtan kurtarılması gibi gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışılırken, yeniden üretimin bir parçası olarak mekanın yeniden üretimine gerekli yasal alt yapı hazırlanıyor.

AKP iktidarı, pek çok ilde TOKİ aracılığıyla gerçekleştirdiği uygulamalarla kentlerin gelişimine ve kimliğine başarısız müdahaleler yaparak kentsel dönüşümde binlerce insanın yerinden sürülmesine ve sağlıksız tek tip konutlara mahkum olmalarına neden oluyor.

Günümüzün kentleşme politikaları piyasanın ve sermayenin birikim süreçlerine uygun şekilleniyor. Kent ve kentsel arsa sermayenin yatırım aracı oluyor. Kentsel gelişme tek yönlü değil, her yöne ilerliyor, kentsel gelişmenin kontrolü kalmıyor. Kentsel rant ve imar hakkı kentsel gelişmenin temel belirleyicisi oluyor. Sermayenin talebi üzerine kontrolsüzce gelişen bu sürecin sonunda aşırı birikime bağlı krizler ufuktadır. Çünkü çılgın rant talepleriyle yapılan düzenlemelerle mekanın içeremeyeceği düzeyde atıl kapasite yaratılıyor.


Kentsel rantların bireysel tasarrufa yönelmesi doğru değildir. Dönüşüm süreçlerinde, kentsel rantın kamuya döneceği mekanizmaların yaratılması gerekiyor. Kentlerdeki değişim kamu yararını, çevreyi ve olası doğal afetleri göz önünde bulunduran çalışmalarla yürütülmeli, sağlıklı yaşam alanları yaratacak ‘yerinde dönüşüm’ projeleri uygulanmalıdır. Kentsel mekanın yeniden düzenlenmesinde yaşanan en büyük çatışma, toplumsal sınıfların kentle olan ilişkilerinde yaşanan değişimlerin sürece etki etmesinde görülüyor.

Kentsel dönüşüm bir soylulaştırma aracı değildir. Kent, insanların toplandığı yerdir. Her şehrin bir şehirleşme kapasitesi vardır ve bu kapasitenin üzerindeki her türden gelişme o kent için kriz yaratır. Şehirleşme kapasitesinin unsurları tasarlanmalı, kentlerde gettolaşmaya, tek tipleşmeye ve gelir adaletsizliğine izin verilmemelidir. Bir kentin yaşanabilir olması için gelir adaletinin, insani gelişme endeksinin, ekonomik gelişmenin ve çeşitliliğin optimum ölçütlerde sağlanmış olması gerekiyor. Bir şehrin yaşanabilir gelişimi, nüfusunun büyüklüğü ve imar haklarının zenginliği ile sağlanamaz.

Küresel iklim değişikliğinin yarattığı biyolojik çeşitliliğin yok olması, toprakların nitelik kaybı, yok olan su kaynakları, hava ve su kirliliği yaşam kalitemizi etkilemenin yanı sıra kentsel alanları da etkiliyor. Kentlere, bu etkilerin araştırılması, artan riskler karşısında önlemlerin alınmasının yanı sıra küresel çevrenin korunması, iyileştirilmesi yönünde de roller tanımlanmalıdır. Sürdürülebilir kentsel gelişme desteklenmeli ve kentsel ekolojinin gelişimi sağlanmalıdır. Bunun için de farklı kent formları ve farklı ulaşım modelleri geliştirilmelidir.

Kentsel araziyi kullanım açısından işlevlerine göre ayrıştırmaya gitmek enerji israfına ve ekolojik tehditlere yol açıyor. Avrupa Kentsel Şartı’nın belirttiği üzere, bütünlüklü kent anlayışı üzerinden sürdürülebilir kentsel gelişme modelleri geliştirilmelidir.

Seyahat ve hareket olanağının önemli hale geldiği günümüz toplumunda ulaşım konusunda otomobile verilen önceliğin olumsuz sonuçları ortadadır. Sürdürülebilir ulaşım politikaları, toplu ulaşım başta olmak üzere farklı ulaşım alternatifleri geliştirilmelidir.


Artan emlak ve arazi fiyatlarıyla oluşan konut krizinin karşısında mahallelerimizin sosyal çeşitliliğini koruyan, farklılaşmış konut arzına olanak verilmelidir. Kentsel alandaki tüm halklara, gereksinimlerine ve gelirlerine uygun konutlar sunulmalı, barınma hakkı temel insan hakkı olarak ele alınmalıdır. Kentler, o kentleri oluşturan halklara, kentlilere aittir. Bu yerleşimler gelecek nesillere aktarılması gereken sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerdir. Kentler, çoğulcu bir yaklaşımla kültürleri ve kimlikleri bir araya getiren ve birbirlerini zenginleştirmesini sağlayan potansiyellere sahiptir. Bu potansiyelin açığa çıkacağı kentleşme süreçleriyle çeşitlilik korunmalıdır.

Kentlerde yaşayan halkların kentlilik bilinciyle hareket edebilmesinin yolu, karar süreçlerine katılımdan, doğrudan demokrasinin uygulandığı yerinden yönetim mekanizmalarıyla mümkündür. Bu nedenlerle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda ifade edildiği üzere halk meclisleri, yerel referandumlar ve halkın doğrudan katılımını sağlayan her türlü müzakere ve karar mekanizması düzenlenmelidir. Kentsel yerleşim kademelenmesine uygun olarak bölge, kent, mahalle ölçeğinde yerel meclisler kurulmalı ve yetkilendirilmelidir. Kent nüfusunun bütün bileşenlerinin (göçmenlere oy hakkı gibi) süreçlere katıldığı, dezavantajlı grupların temsiline önceliğin verildiği bir yönetim anlayışı şekillendirilmelidir.

Kentsel yayılma, ulaşım ve enformasyon altyapısı, konut hakkı, tarihsel değerlerin ve çevrenin korunması gibi konular yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kademelenmeye uygun bütünsellik ve dengeli bir ortaklık içinde düzenlenmelidir. Bölgesel ve mekansal eşitsizlikler azaltılmalıdır. Bölgeler ve kentler arasındaki rekabetçi tutum yok edilerek dayanışmacı ve uyumlu politikalar geliştirilmelidir.

Kentler kültürel, mimari ve sanatsal açıdan farklı ve farklılaşmış alanlardır. Yapıların ve hizmet sunumunda standartlaşmanın yaratacağı tek tipleşmenin yaratacağı çirkin görüntüler büyük tehlikedir. Kentlerde sanatsal yaratıcılık ve kültür hizmetleri desteklenmelidir. Yerel kültür ve kimlikler korunmalı ve tarihi yapılar yaşatılmalıdır.

 

13- Gıda, Tarım ve Su Politikaları

Dünya giderek ağırlaşan bir gıda krizi içinde. Açlık ve yoksulluk giderek artıyor. Bunun her şeyden önce kaynakların küresel ve toplumsal ölçekte eşit dağılmamasının ve adil olmayan ekonomik sistemin sonucu olduğu açıktır. Gıda paylaşımında küresel bir adaletsizlik var, ancak gıda krizinin tek nedeni paylaşım meselesi değil.

Veriler, tarımsal üretimin uzun zamandır gıda ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyor. Yeterli gıda olmaması da sadece üretim azlığından değil, ekolojik olmayan üretim biçiminden ve tüketim toplumu alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Dünyadaki obez insan sayısının açlık çekenlerin sayısını geçmesi, günümüzdeki gıda üretim ve tüketim modelinin hatasını net olarak ortaya koyuyor.

Endüstriyel tarım ve hayvancılık iklim değişikliğine neden olduğu, toprağı verimsizleştirdiği, ormansızlaşmayı ve doğal yaşam alanlarının tahribatını artırdığı, zararlı kimyasalların ve GDO’ların insan sağlığı üzerinde oluşturduğu tehdidi kaçınılmaz hale getirdiği için artık tercih edilebilir bir gıda üretim biçimi olmaktan çıkmıştır. Endüstriyel tarım yerine daha az enerji kullanan, sera gazı salımına neden olmayan, besin kaynaklarının bağımsızlığını esas alan, her bölgenin kendine özgü gıdaları üretme ve tüketme hakkına sahip olduğu, ekolojik ve yerel üretim biçimlerine dayanan, doğal tohumları ve su yollarını kullanılabilme özgürlüğünü, yani çiftçilik yapma hakkını ve onurlu bir yaşamı savunan küçük çiftçilik bugünün ve geleceğin gıda üretim biçimi olarak görülmelidir. Ancak bu şekilde gıda egemenliğini sağlamak mümkündür.

Tarım toprakları, sanayi alanları, otoyol yapımı, kentsel alanların oluşturulması ve biyoyakıt üretimi için kullanılmamalı, öncelik gıda üretiminde olmalıdır.

Sürdürülebilir gıda üretimi için sosyal, ekolojik ve ekonomik dengeler gözetilmeli, yapılacak yeni düzenlenmelerde gelecek kuşakların ve tüm canlıların hakları korunmalıdır.

Gıda üretimine tüm toplumun katılımı sağlanmalı, insanlar kentlerde de yaşasalar bilinçsiz tüketiciler olmaktan çıkmalıdır. İnsanların gıda ile organik bağı sadece ekonomik açıdan değil, etik ve ekolojik açıdan da yeniden kurulmalıdır.

Gıda hakkı tüm canlıların en temel yaşamsal hakları arasında yer alır. Bu nedenle ekonomik arz talep açısından değerlendirilmemeli, toplumsal yaşam, her bireyin kendine yeten sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayacak şekilde örgütlenmelidir.

Gıda üretimine küresel şirketlerin müdahalesi ile ortaya çıkan GDO’lu ürünlerin üretimi ve tüketimi, ekolojik dengelerin korunması için sadece ülke ölçeğinde değil, tüm yeryüzünde ortadan kaldırılmalıdır.

Sadece yeterli gıdaya ulaşmak yeterli değildir. Bu gıdanın sağlıklı olması da şarttır. Aşırı tüketimi özendiren kar odaklı gıda üretim biçimi kentlerde yaşayan milyonlarca insanı sağlıksız gıdaya mahkum etmiştir. Tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerle kirletilen, genetiğine müdahale edilen gıdalar yerine, değişen hava şartlarına ve hastalıklara dayanıklı hale gelmiş, kimyasal gübrelere-ilaçlara ihtiyaç duymayan yerel tohumlar ile üretim yapılmalıdır. Bunun için şirketlerin tarıma istedikleri gibi müdahale etmeleri, hem yasal düzenlemeler, hem de yerel inisiyatiflerin, tarım birliklerinin, çiftçi örgütlerinin ve tüketici derneklerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi yoluyla engellenmelidir.

Dolayısıyla sağlıklı gıda üretimi sadece doğanın korunmasını sağlamakla kalmayıp, daha sağlıklı bir toplumun ortaya çıkmasını ve sağlık harcamalarının azalmasını sağlayacaktır.

Endüstriyel tarım üretimi artık kentlerin kaldıramayacağı kadar bir emek fazlasını kentlere göç etmeye zorluyor, üretici bireyleri sadece bağımlı tüketicilere dönüştürüyor. Kentler bu nedenle kaldıramayacakları kadar ağır ekolojik, ekonomik ve sosyal baskılar altında kalıyor. Küresel ısınma çağında, tarımsal üretimde daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle hem mevcut kırsal nüfusu koruyacak önlemler alınmalı, hem de isteyenler için gerektiğinde kentten kıra dönüşün çekici hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sadece tarım topraklarının korunması da yeterli değildir. Sulak alanların, ormanların, yerüstü ve yeraltı sularının, denizlerin, gıda üretimine katkısı olan veya olmayan her türlü hayvan ve bitkinin yaşam hakkı sonuna kadar gözetilmeli, mevcut insan faaliyetleri buna göre sınırlandırılmalıdır. Suyun gelecek kuşaklar için korunması en önemli öncelik olmalıdır.

Dünyada kullanılan tatlı suyun % 70’i tarımsal üretimde harcanıyor. Su gıda üretimindeki en temel girdidir. Tarımda ihtiyaç duyulan su, doğal döngüsü bozulmadan, kimyasal gübre ve ilaçlarla kirletilmeden ve öncelikle o suyu kullanan yerel topluluklar tarafından kullanılmalıdır. Su sadece insanlar için değil, her canlı için vazgeçilmez bir haktır. En temel insan haklarından biri olan suya erişimin herkes için eşit olması garanti altına alınmalı, su bir ekonomik kaynak ve şirketler tarafından alınıp satılan bir meta haline getirilmemelidir. Gıda ihracatı adı altında bir yandan da su ülkeler arasında ihraç ediliyor. Suyun kullanılmasında yerel topluluklar tarafından alınacak kararlar belirleyici olmalıdır.

Sağlıklı bir toplum, yaşanabilir bir çevre ve gelecek kuşakların hakları için, eğitim, sağlık, enerji, çevre ve tarım politikaları bir bütün olarak ele alınmalıdır.

 

14- Doğa Koruma ve Ekoloji

İnsan-doğa ilişkilerini sağlıklı, ekolojik ve sürdürülebilir bir temelde yeniden kurmak adına son yıllarda ortaya çıkan en güçlü anlayış doğanın hak sahibi bir özne olduğu anlayışıdır. Doğa hakları anlayışına göre:

İnsan dahil, doğanın bir parçası olan her varlığın hakları, canlı cansız öteki varlıkların haklarıyla sınırlıdır; bu varlıkların hakları arasındaki çelişkiler Doğa’nın bütünlüğü, dengesi ve sağlığı temelinde çözülmelidir. Doğanın, yaşamsal döngülerini ve süreçlerini insan tarafından bozulmadan devam ettirme ve biyolojik kapasitesini yeniden oluşturma, bütünlüğünü, ilişkide olduğu diğer varlıklarla birlikte sürdürme hakkı vardır. Doğa, insan faaliyetleri nedeniyle, her türlü kirlenmeden, zehirli ve radyoaktif atıklardan zarar görmekten, yaşamsal bütünlüğünü, sağlıklı işleyişini tehdit edecek şekilde genetik yapısında bozulmalardan korunma hakkına sahiptir. Su, tohum ve diğer doğal varlıklar kaynak olarak değil, Doğa’nın bir parçası ve onlara bağlı yaşayan tüm canlılara ait olarak görülmeli, bunlar mülkiyete tabi olmamalı, kendileri veya genetik bilgileri hiç bir şekilde patentlenememeli ve kamusal kullanımları ekolojik dengeler öncelikli tutularak güvence altına alınmalıdır.

Partimiz insanı doğanın bir parçası olarak görür ve tüm canlıların içsel bir değeri olduğunu kabul eder. Doğaya uyum ilkesi doğrultusunda ekolojik dengeyi ve gelecek kuşakların haklarını gözeten, doğayı koruyan, insan merkezli olmayan politikaların oluşmasına çalışır.


Doğal yaşam alanları ekonomik etkinlikler nedeniyle parçalanıyor. Doğal yaşam alanlarının parçalanmasının ve tahribinin önlenmesi politikalarımızın merkezinde yer alır. Mevcut milli parklar ve diğer doğa koruma alanları korunmalı, her türlü doğa koruma alanının sınırları genişletilmeli, önemli doğa alanları arasında ölçütlere uygun olanlar milli park ilan edilmelidir. Doğa koruma alanlarının sayısı artırılırken, bu alanlar sadece kağıt üzerinde değil, gerçekten yıkıcı insan etkinliklerinden korunmalıdır. Korunması gereken alanlarda doğaya ve insana zarar veren maden arama, HES, diğer enerji tesisleri, endüstriyel üretim, kitle turizmi, vb. yapılması her koşulda önlenmelidir. Bu alanlarda sözde “kamu yararına” yapılan doğaya karşı her türlü etkinliğe karşı mücadeleleri ve küçük ölçekli doğa turizmi gibi ekolojik uygulamaları destekliyoruz.

Ayrıca yaşam alanlarının parçalanmasından zarar gören ve ekolojik bütünlük açısından kritik önemi olan canlı türlerinin yaşamını devam ettirebilmesi için doğal alanlar arasında yaban hayatı koridorları oluşturulmalıdır. Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türleri ve bunların yaşam alanlarının korunması için önlem alınmalı, bu türlerin uluslararası ticareti engellenmelidir. Biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan yabancı türlere yönelik önlem alınmalıdır. Bu türlerin yaygınlaşmaması için özellikle küresel ölçekte hareket eden ticari araçlara yönelik biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır.

Doğa sadece yeşil ve orman demek değildir. Orman, sulakalan, bozkır, yarı çöl, deniz, nehir, tarım, yüksek dağ ekosistemleri aynı öneme sahiptir. Her biri kendine has yaşam örgülerine sahip tüm ekosistemler önemlidir. Bu ekosistemler, ekosistemlerdeki ekolojik ilişkiler ve canlı türlerinin zarar görmesi önlenmelidir. Canlılar ve kültürler için önemli doğal alanların korunmasına, bu alanlar insan etkisi nedeniyle tahrip olmuşsa restorasyonuna ve genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Doğanın korunmasına ve bozulan doğal alanların iyileştirilmesine devlet bütçesinden ayrılacak olan pay artırılmalıdır.

Doğaya sınır konulamaz ve doğa belirli sınırlar içerisinde korunamaz. Doğa ve ekosistemler bir bütündür. Doğanın korunması için yerel ekoloji mücadelelerine katılıyor ve destekliyoruz. Bölgesel ve küresel işbirlikleri ve bölge komşularıyla güçlü ilişkiler de ekoloji mücadelelerini sınır ötesi bir alana genişletebilir. Partimiz, doğanın korunması için gerektiğinde konuyu uluslararası resmi ve sivil platformlara taşımayı, yerel ve küresel kampanyalar düzenlemeyi amaçlar. Doğanın korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması için yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması ve gerekli yeni işbirliklerinin oluşturulması yönünde çaba gösterir.

Kırsal bölgelerde günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olan, süregelen yaşamın temelini oluşturan çevre bilgisi, kırsal nüfusun azalması ve yaşlanması nedeniyle yok oluyor. Küreselleşmenin ve beraberinde getirdiği sorunların da etkisi ile giderek bu bilgilere, içinde yaşanılan ekosistemin süreçlerini anlamaya ve öğrenmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Partimiz, yerel yaşam bilgisinin, somut ve soyut uygulama biçimlerinin yaşam içinde korunması için çalışır.


Kontrol edilemeyen çevre kirliliği hem doğayı, canlı yaşamı ve ekosistemleri, hem de insan yaşamını ve halk sağlığını olumsuz olarak etkiliyor. Endüstriyel üretimin sonucu olarak ortaya çıkan kimyasal ve radyoaktif atıkların denetimsiz bir biçimde doğaya bırakılması, havaya salınması, atmosfer, deniz, göller, akarsular, diğer sulak alanlar, toprak, yeraltı suları, ormanlar ve diğer ekosistemlerin ileri derecede kirlenmesine ve tahrip olmasına neden oluyor. Evsel ısınma ve ulaşımda kullanılan petrol ve kömürün yanı sıra yerleşim yerlerinin içinde ve yakınında yer alan, ya da baca gazını uzak mesafelere kadar yayan sanayi tesislerinin oluşturduğu hava kirliliği, özellikle kentlerde sağlık sorunlarına neden olmaya devam ediyor, erken ölümlere ve özellikle de kalp-akciğer hastalıklarına neden oluyor. Akarsu, göl ve sulak alanlarla toprağı etkileyen endüstriyel kirlilik ise hem içme sularını kirleterek susuzluğa ve doğrudan sağlık sorunlarına yol açıyor hem de tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Atıkların denizlere bırakılması ise denizdeki canlı yaşamı ve balıkçılığı öldürüyor, çevre halkının denizden her türlü yararlanma şansını ortadan kaldırıyor. Endüstriyel tesislerin, ormanların, tarım alanlarının ve sulak alanların içine veya yakınına kurulması ek olarak büyük ekonomik kayıplara da neden oluyor.

Hava ve deniz kirliliğiyle mücadele, sıfır atık prensibiyle tehlikeli atıkların mümkün olduğunca üretilmediği, üretilen tehlikeli atıkların doğaya ve sağlığa zarar vermeyen şekillerde zararsız hale getirildiği yöntemlerin uygulanması gerekiyor.

Kimyasal ve radyoaktif tehlikeli atıkları üreten endüstriyel üretim ve tüketim işlemleri sıkı bir denetim altına alınmalıdır. Endüstriyel tesislerin tehlikeli atıkları bertarafı için almak zorunda oldukları önlemler, özel yasayla kurulacak olan ve konuyla ilgili uzmanların istihdam edildiği ulusal düzeyde örgütlenmiş bağımsız ve özerk bir çevre denetim kuruluşu tarafından yerine getirilmeli, bu kuruluş teknik ve mali işlem bilgilerini birlikte kullanarak çapraz denetim yapmalıdır. Bu kuruluşun yaptığı denetimler ise, hem devlet, hem de ulusal ve yerel düzeydeki sivil toplum katılımını esas alan kurullar tarafından izlenmelidir. Söz konusu sivil kurullarda ilgili meslek odalarından, üniversitelerden, sendikalardan ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer almalıdır.

Tehlikeli atık üreten, kurulduğu yerde halkın yaşamı ve ekonomik etkinlikleri üzerinde olumsuz etkiler yaratan her türlü endüstriyel tesis, çevre halkının onayı olmadan kurulamaz ve halk denetimine kapatılamaz. Her türlü endüstriyel tesisin sadece yetkililer tarafından değil, halk tarafından da sıkı bir biçimde denetlendiği bir toplum katılımı esas hale getirilmelidir.

Bir endüstriyel tesisin kurulması aşamasında istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, bağımsız bilimsel kuruluşlarca yapılmalı, bu kuruluşların ve raporu hazırlayan uzmanların seçimi tesisin yapılacağı yöre halkı, ilgili meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından denetlenmelidir. ÇED’in yanısıra endüstriyel projelerin yapılma aşamasında çok daha geniş kapsamlı stratejik çevre değerlendirmesi raporları da hazırlanmalıdır.

Türkiye, çevresel konularda bilgi ve karar hakkını ve toplum katılımını esas alan uluslararası bir anlaşma olan Aarhus Konvansiyonu’nu derhal imzalamalı, gereklerini yerine getirmeli ve yöre halkının istemediği hiçbir tesisin bir bölgeye kurulmasına izin verilmemelidir.

 

15- Kırsal Yaşam Politikaları

Geçen yüzyılın ortalarından beri kendini seçeneksiz hale getiren klasik kalkınmacı uygulamalar, en fazla yıkımı kırsal alanlarda gerçekleştirdi. Her zaman ve her koşulda büyümeyi, kalabalıklaşmayı, yoğun fosil yakıt kullanımına bağlı merkezileşmeyi amaç edinen politikalar sonucunda kırsal yaşam büyük darbe aldı.

Şehir ve kırsal arasındaki ilişkiler çarpık hale geldi ve bundan hem şehirdeki hem de köydeki toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşam büyük zarar gördü. Türkiye’de ve dünyada kırsal bölgeler, ekolojik çöküşün en yoğun yaşandığı, doğal varlıkların kıyasıya sömürüldüğü, toplumsal yapı ve dinamiklerin yok edildiği, mülkiyet ilişkilerinin sürdürülemez hale geldiği yerler haline getirildi.

Köy yaşamı kültürel ve toplumsal olarak aşağılanmaya, hor görülmeye başlandı ve geçmişe dair, yarınsızlaştırılmış bir hale getirildi. Kırsal alanlar, büyük işletmelerce sürdürülebilirlikten uzak, enerji-yoğun, merkezileştirici ve verimsiz yöntemlerle sömürülerek büyük şehirlerin doğal kaynak deposu olarak görülmeye başlandı. AKP iktidarının merkezileşmeyi artıran ve köyleri kentlere tabi kılan idari uygulamaları da kırsal bölgelere yönelik ağır darbelerden biri oldu.

Oysa kırsal yerleşim yerleri hammadde üretim alanları olarak değil, köyleri ve topluluklarıyla kendi sosyo-ekonomik ve kültürel dinamiklerine ve toplumsal yapılarına sahip insani ve ekolojik bölgeler olarak görülmelidir. Köyler ortadan kaldırılmamalı, korunmalıdır.

“Kırsalın yarınsızlaştırılması” yönündeki gidişat tersine çevrilmeli, şehir ve kırsal arasındaki dengesiz ve adaletsiz ilişkinin sağlıklı ve sürdürülebilir, adil bir zemine oturtulması öncelikli amaç olarak görülmelidir. Kırsalın büyük ölçüde kendi kendine yeterli olduğu, ekolojik, ekonomik ve toplumsal olarak sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmelidir.

Öte yandan küresel kapitalizmin tarımsal alanda yarattığı yoksullaşma, kırsal nüfusun tüm dengelerini alt üst ediyor. Tarımla geçinen nüfusun sorunlarını artıran, geçim kaynaklarını kısıtlayan bu süreç, kırsal bölgelerdeki yoksulluğun da yükselmesine neden oluyor. Kırsal bölgelerdeki yoksullaşma süreci erkekleri ve kadınları farklı biçimlerde etkiliyor. Bu nedenle kırsala dair politikalar yoksullaşmanın toplumsal cinsiyet temelli sonuçlarını gözetecek şekilde geliştirilmelidir.

Kırsal toplulukların topraklarını işlemelerini kolaylaştıracak kolektif bilgi ve dağıtım ağları kurarak üretimi iyileştirmeyi, ekonomik refahlarını artırmayı, kültür ve yaşam biçimlerini korumayı önemsiyoruz. Enerji-yoğun, merkezi ve ekolojik tahribata yol açan üretim yöntemlerine verilen destekler üreticileri mağdur etmeyecek şekilde kademeli olarak kesilmeli, bunun yerine doğayla uyumlu, ekolojik anlamda sürdürülebilir ve onarıcı yöntemlere, her bölgenin özel şartlarına uygun destekler verilmelidir.

Üreticiler için katma değeri yüksek, tüketiciler için de sağlıklı ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkacağı, adil paylaşımlı ve kırsal-şehir ilişkisine katkı sağlayan doğrudan üretim-tüketim ve dayanışma modellerini ve kırsalın yeniden gurur duyulan ve bireylerin güzel yarınlara sahip olabileceklerini düşündükleri alanlar haline gelmesini sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

 

16- Ekonomi Politikaları

Geçen yüzyılın son çeyreğinden beri ‘makbul iktisadi seçenek’ olarak sunulan ve uygulanan neo liberalizmin yarattığı toplumsal ve ekolojik tahribat artarken eşitsizlik büyüyor. Emeğin kendini koruyacağı araçlar, sendikal ve toplumsal örgütlenmeler zayıflıyor. Sermayenin küreselleşmesi muazzam bir sermaye birikimi yaratırken, ücretli çalışanlar daha güvencesiz çalışma koşullarına ve daha adaletsiz bir gelire maruz bırakılıyor. Mevcut küresel iktisadi sistemin yol açtığı ekolojik yıkım da en çok dar gelirli kesimi vuruyor.

Ekonomideki büyük sermaye gruplarının tahakkümü, çalışanları, toplumu ve tek tek bireyleri güç odaklarının baskıları karşısında daha korunaksız kılıyor, koruyucu yasal düzenlemeler ve sosyal politikalar terk ediliyor.

Toplum, insani ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması için piyasaya muhtaç bırakılıyor. Bu çaresizlikten ancak katılıma, ortaklığa ve gönüllülüğe dayalı yeni bir seçenekle çıkılabilir.

 • Bugün dünyada “az sayıda insanın”, “çok sayıda insanın” hayatını etkileyecek kararları alabildiği çarpık bir ekonomik düzen var. İnsanların kendi hayatlarını etkileyecek kararlardan bu bir avuç insan tarafından dışlanması, içinde yaşadığımız düzenin dengesiz ve her an krizlere gebe olmasının da bir nedeni. Günümüzde sadece iktisadi büyümeye odaklandırılmış kapitalist ulus-devlet ekonomileri, yalnızca toplumsal eşitsizlik ve dengesizliklere değil, aynı zamanda ekolojik sorunlara da neden olarak ilerliyor.

Bu çarpıklıkları gidermenin bir yolu, toplumu, kendi geleceğini ilgilendiren önemli kararlara katacak, temel iktisadi politikalarda yönlendirici rol oynamasını sağlayacak ve bu çerçevede piyasayı frenleyecek ve toplumun piyasayı kuşatmasını gerçekleştirecek mekanizmaların oluşturulması ve toplumsal, ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülebilir yeni bir düzenin kurulmasıdır. Bu nedenle “güçlü sürdürülebilirlik “ ve “katılımcılık” ilkelerini temel alan bir ekonomi anlayışını savunuyoruz.

Özel ve kamu işletmelerinin yönetimlerinde, bu işletmelerin çalışanlarının ve tüketicilerin temsilcilerinin de bulunduğu ve kararlara katıldığı düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

İktisadi yaşamda ve üretim sürecindeki etkin katılımla, siyasal ve iktisadi alanlardaki güç yoğunlaşmasının sınırlanması sağlanarak, büyük sermaye gruplarının ekonomi ve siyasete istedikleri gibi yön vermeleri önlenebilir.

 • Küresel ekonomik sistem yalnızca ülkeler arası eşitsizlikler, ekonomik ve ekolojik dengesizlikler değil, aynı zamanda ülkeler içinde ve bölgeler arasında da benzer etkiler üretiyor ve bu sorunları yaygınlaştırarak genişliyor. Yaşadığımız küresel kriz bunun çıkmaz yol olduğunun en açık göstergesidir. Ancak küresel ekonomik süreçlerin yarattığı sorunların giderilmesi kapalı ekonomik yapılar oluşturmaktan değil, aksine bu süreçleri demokratik kılmaktan geçiyor.

Yani, “sermayenin küreselleşmesi”nin yerine, toplumların bizzat katılarak oluşturacağı “demokratik bir küreselleşme” sürecini yaratmak gerekiyor. Bu nedenle, gerek dünya gerekse AB ülkeleriyle kurulan ilişkileri varolan “elitler”in elinden alıp, “toplumun” katılımını mümkün kılacak bir biçime dönüştürmek temel hedeflerden biridir. Öte yandan küresel ekonomik sistem yerel ekonomileri öldürerek büyüyor. Oysa, sürdürülebilir bir sistem ancak güçlü yerel ekonomiler temelinde inşa edilebilir.

 • Ekonomik büyüme ve ekolojik denge, ekolojik denge ve istihdam birbirleriyle çatışan hedefler değildir. Ekonomi politikalarının, küresel yerine yerel üretim birimlerini, kar yerine gerçek refahı, ekonomik büyüme yerine sürdürülebilirliği temel alan yeşil ekonomik dönüşüme tabi tutulmasıyla alışılagelmiş kalkınma stratejilerinden çok daha fazla istihdam yaratmak, bunları yaparken doğayı korumak ve ülkenin biyolojik kapasitesini artırmak mümkündür. Ancak bu tür politikalarla işsizliğe, yoksulluğa ve doğa katliamlarına son verilebilir.
 • Bugünün dünyasında “piyasa ekonomisi” toplumdaki eşitsizlikleri artıran bir işlev görüyor. Çünkü bu ekonomik düzende başarılı olabilmek, bireysel olarak alınacak kararlar kadar bu kararları uygulayabilmek için gerekli kaynaklara ne ölçüde sahip olunduğuna da bağlıdır. Bu kaynakların eşit dağılmamış olduğu bir toplumda verilecek kararlar, sahip olunan kaynaklara göre biçimleniyorsa, o zaman kaynak dağılımının eşit olmadığı bir durumda kaynaklara yeterince sahip olmayanların başarısız, diğerlerinin ise başarılı olacağı açıktır.

Piyasa ekonomisi etki alanını genişletirken hayat kalitemiz geriye düşüyor. Partimiz, varlıksız kesimler için, “varlığın” etkisinin olmadığı ya da minimum olduğu bazı hizmetlerin (ulaşım, eğitsel ve kültürel faaliyetler, sağlık, barınma gibi) piyasa yerine kamu tarafından sağlandığı, bir başka deyişle “para”nın geçmediği ya da etkili olmadığı “kamu alanlarının” yaratılması ve çoğaltılmasıyla piyasa alanının daraltılmasını savunur.

 • Uygulanan vergi politikaları gelir dağılımı eşitsizliğini düzeltmek yerine daha da bozuyor. Kamu kaynaklarının halkın gerçek refahını artıracak alanlara harcanması, bu kaynakların adil ve gelir adaletsizliğini düzeltecek bir vergi sistemi ile toplanması ekonomik demokrasinin bir gereğidir. Gelir dağılımını düzelten kapsamlı bir vergi reformu, iktisadi adalet ilkesinin sağlanması için zorunludur.
 • Askeri harcamaları kısıtlayacak ve bu kaynakları aktif bir eğitim, bilim, sağlık, kültür ve sanat politikası için kullanmak zorunludur.
 • Bir yurttaş hakkı olarak asgari gelir güvencesi uygulaması da hayata geçirilmelidir. Belli bir seviyenin altında gelire sahip bütün hanelerin koşulsuz sahip olacakları ve vergi gelirleriyle finanse edilecek bir asgari gelir hakkının yürürlüğe sokulması yurttaşlar arasında dayanışmanın simgesi olacaktır.

 

17- Emeğin Örgütlenmesi ve Emekçilerin Hakları

Siyasal demokrasinin olmazsa olmaz tamamlayıcıları, iktisadi alanda ve üretim sürecinde demokrasinin ve kararlara katılım mekanizmalarının yaygınlaşmasıdır. Bütün işçilerin, emekçilerin ve ücretli çalışanların örgütlenme, grev ve toplu sözleşme gibi evrensel sendikal haklarını özgürce kullanmasına dayalı bir toplumsal yapı ve üretim süreci, aynı zamanda ekonominin insani ve toplumsal hedeflere tabi olduğu bir yapının gerçekleşmesinin koşullarını yaratır.

İşçilerin ve emekçilerin, çalışanların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tahrip eden güvencesiz, kuralsız ve insani olmayan çalışma biçimlerine karşı üretim sürecinin insanileştirilmesi, isteyen herkesin bir iş edinme hakkına sahip olması, eşitlikçi bir siyasal hareketin temel hedefleri arasındadır.

Herkes örgütlenme, toplumsal ve ekonomik hak ve çıkarlarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkına sahip olmalıdır. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakları kamu görevlileri, emekliler, işsizler, ev içi emekçileri, çiftçiler ve öğrenciler gibi toplumsal kesimleri de kapsamalıdır.

Sendikalaşma, toplu pazarlık, toplu sözleşme ve grevi de içeren toplu eylem hakkı konusunda çalışanlar arasında bir ayrım yapılamaz. Sendikalaşma, toplu pazarlık ve grevi de içeren toplu eylem hakkı birlikte kullanılan haklardır. Toplu eylem hakkı çalışanların ve çalışmayla ilgili haklara sahip olan toplumsal kesimlerin barışçı eylem hakkını, iş yavaşlatma, işi durdurma, dayanışma grevi, hak grevi ve genel grev hakkını da içermelidir. Toplu pazarlık hakkı çok düzeyli ve çoğulcu bir biçimde kullanılmalı, toplu pazarlığın düzeyini ve içeriğini sınırlayan yasal düzenleme yapılmamalı, lokavt yasaklanmalıdır.

Sendikal hakların kullanımında uluslararası çalışma hukukunun temeli kabul edilen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ile ILO denetim organlarının bu sözleşmelere ilişkin kararları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve AİHM kararları, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Sosyal Şartı ile Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile Sosyal Haklar Avrupa Komitesi’nin kararları ve AB Temel Haklar Şartı asgari temel olarak kabul edilmelidir. Türkiye’nin onayladığı sendikal hakları da içeren uluslararası insan hakları sözleşmeleri Anayasa’nın 90. maddesi gereğince doğrudan uygulanmalıdır. Bunlara aykırı yasal ve idari düzenlemeler ve yargı kararları yok hükmünde sayılmalıdır.

Başta Anayasa olmak üzere işçiler ve kamu görevlileri ile ilgili sendikal mevzuat uluslararası çalışma hukuku temelinde yeniden ele alınmalı, tüm çalışanlar için geçerli olacak, güvenceli istihdamı esas alan, ortak demokratik bir çalışanlar yasası oluşturulmalıdır.

Çalışma ve sendikalaşma hakkının korunması temelinde etkin bir iş güvencesi sistemi ön koşuldur. Sendikal nedenli işten çıkarmalarda etkin ve hızlı bir yargılama ve işe iade sistemi oluşturulmalıdır. Sendika karşıtlığı ve sendikasızlaştırma temel bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul edilmeli, bu konuda caydırıcı önlemler alınmalıdır.

Sendikalaşma hakkının güvenceye alınması için referandum temel bir hak olarak kabul edilmelidir. Sendikaların kuruluş esaslarında, örgütlenme biçimlerinde ve çalışmalarında tam bir serbestlik esastır. Sendika içi demokrasiyi güvence altına alacak etkin mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Üretim sürecinde iş güvenliği, işçi ve emekçi ölümlerinde dünya sıralamasının ilk basamaklarında yer alan Türkiye için vazgeçilmez bir önemdedir. İşçi ölümlerini engelleyecek yasal mevzuat geliştirilmeli, uygulanması sıkı bir denetime tabi tutulmalı, cezai yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.

İşsizliğin ve insanca olmayan çalışma sürelerinin yüksekliği önemli bir sorundur. Çalışma saatlerinin, ücretlere dokunulmadan azaltılması hem işsizlere yeni istihdam olanakları sağlayacak hem de çalışma sürelerini daha insani bir düzeye getirecektir.


Türkiye’de hala çalışma yaşamındaki dört kadından biri işgücüne katılıyor, işgücüne katılan kadınların yüzde 14’ü işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalıyor, cinsiyete dayalı işbölümü devam ediyor, kadınları çoğu sosyal güvence ve iş güvencesinden yoksun biçimde çalışıyor, ayrımcılığa uğruyor, çalışma yaşamının her alanında hem işçi olmaktan hem de kadın olmaktan kaynaklı çok çeşitli sorunlar yaşıyor.

Türkiye’de “kadın çalışmamalıdır” veya kadınların rolü “ev işleri ve çocuk bakımıdır” görüşleri hala yaygındır. Ayrıca dünyada ve ülkemizdeki sosyal ve iktisadi krizler kadınların sırtındaki yükü daha da ağırlaştırıyor. Emek piyasasına katılan kadınlar ise genellikle korunmasız istihdama yöneliyor. Hem kadın hem erkek tüm emekçileri olumsuz etkileyen neo-liberal politikalar izlenmeye devam ettiği sürece kadınları daha fazla işsizlik, daha fazla güvencesizlik ve daha fazla sömürü bekliyor.

Kapitalizmin açtığı toplumsal yaralardan en çok etkilenen kesimlerin başında kadınlar, yaşlılar ve çocuklar olduğu düşüncesinden yola çıkarak, emek sürecindeki sorunlarla mücadelede toplumsal cinsiyet duyarlı yöntemler benimsenmelidir. Bu nedenle, kapitalizm temelinde şekillenmiş olan çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele; çalışma koşullarının kadınlara ve LGBT bireylere daha uygun ve kapsayıcı biçimde düzenlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik yasal ve kurumsal çalışmalar önemlidir.

Kadınlar istihdam olanaklarına eşit erişme, eşit işe eşit ücret ve hayatları boyunca ücretsiz olarak yerine getirdikleri bakım sorumluluklarının bilinmesi ve hak ettiği değerin verilmesi haklarına sahiptir. Bu nedenle emekçi sınıfların talep ve beklentilerini esas alan ekonomi politikaları ve sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi ile uygulanmalıdır.

Ayrımcılık Türkiye çalışma yaşamının önemli sorunlarından biridir. Ayrımcılık kadınları, engellileri, yaşlıları ve yabancı asıllı kişileri de etkiliyor. Çalışma yaşamındaki ayrımcılık düşük maaşa ve yükselme olanaklarının kısıtlanmasına yol açıyor. Ayrımcılık nedeniyle ekonominin gelişimine katkı sunabilecek olan fikirler de sınırlanıyor. Günümüzde toplum ayrımcılık yüzünden inanılmaz büyüklükte bir ekonomik değer kaybediyor. İşyerinde ayrımcılığa karşı açık yasal hükümlerin ve yönetmeliklerin geliştirilmesi gerekiyor.

Emekçi kadınların iş gücü piyasasındaki özel konumları nedeniyle kadınların taleplerine duyarlı sosyal politikaların uygulamaya konulması, kadınların işgücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması, acilen çocuk, hasta ve yaşlı bakımının toplumsallaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması, kadın işsizliği ve kadınların kayıt dışı istihdamı ile mücadele edilmesi, kadınların güvenceli istihdamını ve insanca koşullar içinde çalışmasını sağlayacak politikaların uygulanması, sosyal güvenliğin çalışan birey odaklı olmaktan çıkarılarak tüm vatandaşları kayıtsız koşulsuz kapsaması, çalışma yaşamında kadına yönelik her türlü ayrımcılığa, tacize ve şiddete son verilmesi, kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılıkların yok edilmesi ve ücretlerin insanca yaşayacak bir seviyeye yükseltilmesi, kadınların sendikalaşmasının önündeki her türlü engelin kaldırılması, kadınların mesleki sağlığının korunması için etkin önlemler alınması ve yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için harekete geçilmesi öncelikli taleplerdir. Bu taleplerin karşılık bulması için gereken her türlü çalışmayı yapmak ve mücadeleyi yürütmek öncelikli hedeftir.

Kadınlar cinsellik, sağlık, hamilelik süreci, doğum, çocuk bakımıyla iş hayatını dengelemek ihtiyacı duyarlar. Ancak burada kadınlarla özdeşleştirilen pek çok sorumluluk ve rolün erkeklerle eşit bir biçimde paylaşılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kadınların bu tür sorumluluklarını iyi koşullarda gerçekleştirebilmeleri için yasal önlemler ve yönetmeliğe bağlı toplumsal cinsiyet duyarlı düzenlemeler getirilmelidir.

Toplum temelli, desteklenebilir, erişilebilir kaliteli çocuk bakım hizmetlerine yatırım yapılmalı ve işyerlerinde çocuk bakım yerleri ve olanakları yaratılması teşvik edilmelidir. Eşitlikçi bir toplumda gerek annelerin gerekse babaların çocuklarıyla birlikte evde kalmak istemeleri en doğal haklarıdır. Bu nedenle ebeveyn izni en az 18 aya kadar uzatılabilirse gerçekçi hale gelebilir. Bu iznin eşler veya veliler arasında eşit kullanılması sağlanmalıdır.

 

18- Sosyal Politikalar

Toplumsal korunma ve güçlendirme mekanizmalarını geliştirmek, refahı adil biçimde paylaştıracak yöntemleri hayata geçirmek, neo liberal politikalar karşısında ücretli çalışanların korunmasını esas alan politikalar üretmek bugün özgürlükçü ve eşitlikçi bir siyasetin asli görevidir.

Sosyal olarak adil, demokratik ve sürdürülebilir bir toplum, ancak bütün vatandaşların uygun seviyede gelir elde etmeleri garanti edildiğinde mümkündür. O nedenle sosyal politika araçlarının Türkiye’deki eşitsizlikleri bütünlüklü bir çerçevede ele alması gereklidir.

Gelir dağılımı ve istihdam arasındaki ilişkinin yanında, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımdaki eşitsizlikler de hem gelir dağılımındaki bozukluktan kaynaklanıyor hem de bu dağılımdaki bozukluğu arttırıyor. Sosyal politikalar, hak temelli ve ihtiyaç odaklı yaklaşımlarla ele alınmalıdır.

Herkes toplumsal yaşama katılmak için gerekli kaynaklara erişmek, ihtiyaç duyduğu sosyal hizmetlerden yararlanmak, sosyal güvenceye sahip olmak ve Türkiye vatandaşı olarak kaliteli ve parasız sağlık ve eğitim, insanca barınma ve yurttaşlık geliri desteğine erişmek hakkına sahiptir. Bu da bu temel toplumsal ihtiyaç ve hakların kar gütmeyen kurumlar tarafından sunulmasını gerektirir.

Sosyal hakları gözeten bir demokrasinin asgari koşulları, giderek büyüyen yoksullukla mücadeleyle mümkündür. Bu açıdan sosyal yardım sisteminin herkese uygun bir gelir yaratmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Sosyal yardımların bir himmet değil, bir yurttaşlık hakkı olarak tanımlanması esastır. Bu çerçevede sosyal yardımların ağırlıklı olarak evrensel hak temelli nakdi yardımlar olması, yurttaşların yaşamlarını düzenleme özgürlüğü açısından gözetilmesi gereken bir ilkedir.

Bunun yanında sosyal politika harcamalarının siyasal müşterilik ilişkileri üretmemesi için, bunların evrensel kriterlere tabi haklar olması özgürlükçü ve eşitlikçi bir sosyal politika anlayışının temelidir.

Toplumsal dayanışma sosyal politikanın temelidir. Bu çerçevede bir yurttaş hakkı olarak asgari gelir güvencesi hayata geçirilmelidir. Belli bir seviyenin altında gelire sahip bütün hanelerin koşulsuz sahip olacakları ve vergi gelirleriyle finanse edilecek böyle bir asgari gelir hakkı, yurttaşlar arasında dayanışmanın da simgesi olacaktır.

Sosyal haklar tanımlanırken sadece gelir seviyesi değil, cinsiyet, engellilik gibi ayrımcılığın tüm biçimleri ve bölgesel gelişme seviyesi de dikkate alınmalıdır. Özgürlükçü ve eşitlikçi bir sosyal politika anlayışı, eşitsizliklerin bireysel etmenlerden kaynaklanmadığı, toplumsal eşitsizliklerle mücadelenin esas mesele olduğu gerçeğinden hareket eder.

Devletin sosyal hizmetlerden elini çektiği günümüz kapitalist sistemlerinde, yük büyük oranda kadınların sırtına bindiriliyor. Kadınların bakım sorumluluklarının artmasına ve bu tür nedenlerle ücretli emek piyasasından daha hızlı çekilmelerine karşı, kamusal sosyal politika ve projelerin canlandırılması önemlidir.

Toplumsal örgütlerin ev içi hizmetlerde bulunan, çocuk bakan, yaşlı ve engelli bakımı yapanların ulusal ekonomik ölçümlerde yer almasını kabul etmesi ve hesaplamalarda gereken değeri görmesini sağlaması önemlidir.

Emekli maaşlarının da insanca yaşamak için uygun seviyelere çekilmesi gerekiyor. Kamusal konut, sağlık ve eğitim projeleri yoluyla engellilerin özel olarak desteklenmesi de sosyal politikaların önemli bir ayağıdır.

 

19- Engelli Hakları

Ülkemizde engelliler ayrımcılığa uğruyor, toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor, toplumsal yaşama katılmakta ve eşit bir yurttaş olarak yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyorlar. Toplumun geneli tarafından da yardıma muhtaç, kendi başına yaşaması olanaksız bireyler olarak görünen engelliler, bu durumu toplumdaki baskının da etkisi ile içselleştirmiş durumdalar.

Engellilere yönelik ayrımcılığa karşı mücadele vererek, engellilerin de eşit yurttaşlar olarak diğer vatandaşların sahip olduğu hakları elde etmelerini sağlamak hayati öneme sahiptir. Böylece engellilerin kendi yakın aile çevresi tarafından gözetim altında, adeta ev hapsi şeklindeki yaşantılarından kurtulmaları ve toplumsal dışlanmayı bertaraf etmeleri mümkün olmalıdır. Bu da yalnızca toplumda bir zihniyet değişikliği gerçekleştirerek değil, engellilere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi yoluyla mümkün olabilir.

Avrupa Birliği uyum sürecinde imzalanan anlaşmalarda, tüm belediyelerin 7 yıl içerisinde her türlü ulaşım yolunu, devlet dairelerini, kamu kurum ve kuruluşlarını engellilerin de rahatlıkla ulaşabileceği şekilde düzenlemeleri metni karara bağlanmışken, bu 7 yıllık sürenin bitimine 1 yıl kala, sürenin 3 yıllığına ve konunun tekrar gözden geçirilmek şartı da eklenerek uzatılması, AKP Hükümeti’nin konuyla ilgili anlayışının ne kadar yanlış ve yetersiz olduğunu gösteriyor.

Resmi evraklarda hala geçerliliğini koruyan, “sakat, özürlü, çürük” gibi ifadeler toplum nezdinde engelli bireylerin yardıma muhtaç insanlar olduğu algısını güçlendiriyor. Bu ifadeler değiştirilmelidir.

Engelli politikalarının geliştirilmesi için, tüm engelli kesimlerin ele alınması önemlidir. Ortopedik engellilerin, işitme engellilerin, görme engellilerinin, zihinsel engellilerin toplumla tam olarak kaynaştırılması yönünde çalışmalar engelliler için olduğu kadar, engelli olmayanlara yönelik de uygulamaya konmalıdır.

Engelli bireylerin hakları anayasal güvence altına alınmalı; engellilerin diğer yurttaşlar ile aynı sosyal ve hukuki haklara sahip olmaları yasal olarak sağlanmalıdır.

 

20- Eğitim

Türkiye’de eğitim sistemi eleştirel düşünce ve fikri zenginliğin gelişimine katkı sunmaktan çok piyasaya iş gücü sağlamayı ve uysal vatandaşlar yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitim sistemi, sınıfsal ve bölgesel dengesizlikleri derinleştiriyor, kültürel farklılıkları yok sayıyor.

Oysa eğitim özgür düşüncenin ve bilimsel bilginin önündeki engellerin kalkmasını amaçlamalı, kültürel zenginliklerin gelişmesi, insanla doğanın denge içinde yaşadığı sürdürülebilir, ekolojik ve demokratik bir toplumsal sistemin kurulması için gerekli temellerin oluşumuna katkı sağlamalıdır.

Mevcut eğitim sistemin dayandığı otoriter zihniyetin ve ezberci eğitim anlayışının yerine yaratıcılığın desteklendiği, insanların potansiyellerini ortaya çıkaran, demokrasinin, eşitlikçiliğin, toplumsal cinsiyet ve ekoloji duyarlığının ve tüm ayrımcılıklara karşı eleştirel yaklaşımın içselleştirildiği bir anlayış getirilmelidir. Eğitim kurumlarında ayrımcılığa ve cinsiyet eşitsizliğine yasalar ve yönetmelikler düzeyinde önlemler alınmalıdır. Barışın erdemini, savaşların ve milliyetçiliğin tarihsel mirasıyla yüzleşerek vurgulayan, evrensellik ve empati geliştiren bir eğitim sistemi önemlidir.

Anadilinde eğitim hakkı koşulsuz olarak tanınmalı, böylece eğitim alanındaki en büyük etnik ayrımcılığa son verilmelidir. Tek bir din ve mezhep anlayışının dayatılması anlamına gelen zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Bütün dilleri ve dinleri kapsayan ve bu anlamda laik bir eğitim sistemi, toplumsal zenginliğin açığa çıkarılması ve kültürel etkileşimin ve barışın sağlanması için temel şartlardan birisidir.

Eğitim alanında hizmet verenlerin bu konulardaki duyarlıkları hizmet içi eğitim yoluyla artırılmalı, müfredattaki ayrımcı içerik temizlenmeli, giderek yükselen muhafazakarlaşma dayatmasına karşı mücadele edilmelidir. Ayrıca insan merkezli olmayan, doğanın tahribatına karşı duyarlı bir yaklaşım benimsemeleri için eğitim hizmeti verenlerin de alanlarla birlikte kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Herkes eğitim alma hakkına sahiptir. Devlet, başta dezavantajlı toplumsal kesimler olmak üzere herkes için, her düzeyde kaliteli eğitim hizmeti sunmakla yükümlüdür. Parasız ve nitelikli eğitim toplumsal gelişim ve adalet için temel şartlardan biridir. Ancak bu yeterli şart değildir. Eğitimin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği arttırılmalıdır. Bölgesel dengesizliklerin yoğun olduğu ülkemizde, bu eşitsizliklerin eğitim alanında da tezahür ettiği görülmeli ve giderilmesi için pozitif çalışmalar yapılmalıdır.

Kadınların eğitime erişimde karşılaştıkları özel engeller bulunuyor. Bu nedenle kadınların erken çocukluk eğitiminden yüksek eğitime kadar uzanan süreçte kendilerine uygun eğitim hizmetlerine eşit erişimi imkanı olmalıdır.

Eğitim ve öğrenme zorunlu eğitim sistemine ve okullara hapsedilemez. Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde biçimsel olmayan yöntemler ve okul dışı faaliyetler ve örgütlenmelere katılım yoluyla öğrenme ve eleştirel düşünme okul ve üniversite öğreniminin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Mahalle düzeyinde açılacak, gençlerin kendileri tarafından yönetilecek ve sosyal dışlanmaya karşı etkileşim ve örgütlenme ortamları yaratacak Gençlik Merkezleri de öğrenmenin okul dışındaki önemli bir parçası olacaktır. Ayrıca ana akım eğitime alternatif eğitim için dünyadaki örneklerin araştırılması ve uygulanması teşvik edilmelidir.

Eğitim alanındaki meslekileşme eğilimleri de Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor. Eğitim, sadece mesleki yeterliliklerin geliştirilmesiyle sınırlandırılmamalı, her bireyin kendi çok yönlü insani potansiyellerini gerçekleştirmesi için kamu tarafından verilen bir destek hizmeti olarak da görülmelidir.

Türkiye’de sayıları halen milyonlarla ifade edilen okumaz-yazmazlık sorununu ortadan kaldırmak için çalışma yapılmalıdır.

Eğitim alanındaki hak ve özgürlükleri genişleten uluslararası sözleşme ve belgeler Türkiye’de eğitim sisteminin yeniden yapılanmasında esas alınmalı, bu alanda, özellikle anadilinde eğitimle ilgili Türkiye’nin koyduğu çekinceler kaldırılmalıdır. Türkiye’deki eğitim anlayışının en büyük sorunu, eğitimin örgütlenme sistematiğinin merkezi olmasıdır. Kendi kendini yönetemeyen okul yönetimi anlayışı değiştirilmeli, ‘okulda yerinden yönetim’ anlayışı geliştirilmeli, yerel yönetimlerin eğitim alanındaki yetkileri ve görevleri arttırılmalıdır.

Eğitimin her kademesi ve çeşidinin güçlendirilmesi bağlamında meslek liselerinin içeriği etkili hale getirilmelidir. Üniversiteler özgür ve özerk eğitim kurumları haline getirilmeli, YÖK sistemi kaldırılmalı, üniversite öğrencilerine parasız eğitim, ulaşım, beslenme ve barınma koşulları sağlanmalıdır. Dershanelere dayalı hazırlık ve eğitim sistemi tasfiye edilmelidir. Öğrencilerin, öğrenimin her düzeyinde disiplin kurul ve yönetmeliklerinin tehdidi altında olmadan özgürce örgütlenmeleri ve yönetime katılmalarının önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. Başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim kurumları polisten arındırılmalıdır.

Herkes, bireysel ve toplu olarak, eğitim hizmetlerinin planlamasında ve uygulanmasındaki önemli kararlara katılma hakkına sahiptir. Devlet, bu alandaki katılım mekanizmalarını artırmak ve yaygınlaştırmakla yükümlüdür. Eğitim kurumlarının, ağlarının ve yerel yönetimlerin çoğulcu, özgür, cinsiyet eşitlikçi bir anlayışla çelişmeyecek şekilde kendi müfredatlarını ve kurallarını geliştirebilmesinin yolu açılmalıdır. Eğitimin her düzeyinde öğrencilerin ve eğitimcilerin bireysel yeteneklerini geliştirebilecekleri sosyal faaliyetlerde bulunmalarına imkân sağlayacak olanaklar artırılmalı, özgür düşünce geliştirme ve bunu paylaşma olanakları arttırılmalıdır.

Yeni eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve istihdam uygulamaları da yeniden yapılandırılmalıdır. İhtiyaç kadar öğretmen yetiştirilmeli ve yeterli hizmet öncesi eğitimi almış öğretmenlere güvenceli istihdam olanağı sağlanmalıdır. Tüm eğitim emekçilerinin hak ettikleri daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına kavuşmaları için grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakları tanınmalı ve özlük hakları geliştirilmelidir.

Eğitim alanındaki tüm gelişmelerin sağlanması için eğitime daha fazla parasal kaynak ayırılmalı, yatırımlar artırılmalı ve planlı bir gelişim modeline sahip olunmalıdır.

 

21- Sağlık

Sadece hastalığın yokluğu olarak değil, bedensel, psikolojik ve sosyal iyilik hali olarak tanımlanan sağlığın korunması demokratik, eşitlikçi, ekolojik ve sosyal hakların geliştirildiği bir düzeni gerektirir. Politik bir mücadele olan halk sağlığının geliştirilmesi yoksullukla, fırsat eşitsizliğiyle ve çevre kirliliğiyle verilen mücadele ile iç içedir. Sağlık sistemi, bütün politik ve toplumsal bağlantılarıyla birlikte öncelikle sağlığın korunması ve geliştirilmesini hedeflemelidir. Tedavi edici hizmetlerin eşitlikçi ve toplumsal bir anlayışla verilmesi bunu tamamlamalıdır.

Kadınların toplumsal yaşama bütün hakları tanınmış olarak eşit katılımı garanti altına alınmadıkça, sağlıksız şartlardan en fazla etkilenen çocuklar yeterli bakımı almadıkça, tüm insanların sağlıklı barınma koşullarında yaşaması ve yeterli, dengeli ve gerçek gıdalarla beslenmesi sağlanmadıkça halk sağlığının geliştirilmesi mümkün değildir.

Tüm bu dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge gibi toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların giderilerek sağlık hizmetlerinin herkesin erişimine açık hale getirilmesi devletin sorumluluğudur.

Herkes kaliteli sağlık hizmetinden eşit biçimde yararlanma hakkına sahiptir. Devlet herkesin parasız, eşit ve nitelikli sağlık hizmeti almasını garanti etmek ve sağlık hizmetlerini en küçük yerleşim yerine kadar erişilebilir kılmakla yükümlüdür.

Sağlık alanındaki kamu harcamaları devletin sırtında bir yük olarak gösterilemez. Sağlık yönetiminin merkezi yapısı ortadan kaldırılmalı, yerel ve erişilebilir bir hizmet altyapısı için yerel yönetimlerin sağlık hizmetlerinde daha etkin ve yetkin olması sağlanmalı, ancak Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve planlama işlevi korunmalı ve güçlendirilmelidir.

Sağlık sektöründeki özelleştirme süreci durdurulmalı, yerel kamusal sağlık birimleriyle kamu hastanelerinin devlet elinde yeniden yapılandırılması ve daha kaliteli hizmet vermesi sağlanmalıdır. Kamu sağlık kurumlarının sağlık çalışanlarının ve hastaların katılımıyla, demokratik bir biçimde, devlet denetiminde, ama devlet baskısından uzak ve özerk bir şekilde idare edilmesi sağlanmalı, ancak bu gereklilik özelleştirme için bir ara basamak olarak kullanılmamalıdır.

Sağlığın geliştirilmesi için sağlıkla ilgili temel bilgilerin örgün eğitim yıllarında verilmesi ve sağlık konularında danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması önemlidir. Sağlık eğitimi, koruyucu sağlık ve hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir programın parçası olmalıdır.

Sağlığı en fazla risk altında olan ve en fazla koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti ihtiyacı duyan riskli kesimler, yani çocuklar, doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebeler, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalığı olanlar, kamusal sağlık sistemi tarafından öncelikli olarak gözetilmeli, eksiksiz sağlık hizmeti almaları sağlanmalı ve takip edilmelidir.

Aile planlaması hizmetleri de kadın sağlığının ve kadınların özgürleşmesinin bir parçası olarak devlet eliyle verilmelidir. Kürtaj, kadınların kendi bedenleriyle ilgili denetim ve karar hakkının bir parçası olarak görülmeli ve isteyen kadınların kamu hastanelerinde kürtaj hizmetinden yararlanması sağlanmalıdır.

Herkes bireysel ve toplu olarak, sağlık hizmetlerinin planlamasında ve uygulanmasında önemli kararlara katılma hakkına sahiptir. Bu nedenle planlama, uygulama ve denetleme gibi sağlık hizmetinin tüm aşamalarında toplum katılımı esas alınmalıdır. Kararlar sağlık çalışanlarının, yerel yönetimlerin ve toplum temsilcilerinin eşit oranda yansıtıldığı kurullarda alınmalı, yerinden yönetim anlayışı geliştirilmeli, uygulamada gönüllü katılımı özendirilmeli, sağlık eğitimi ve okul sağlığı hizmetleri tüm toplumu kapsayacak şekilde geliştirilmelidir.

Sağlık emekçilerinin çalıştığı kurumların yönetsel olarak özerkleşmesi, sağlık hizmetlilerine ve sağlık personeline hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine yeterli kaynak ayrılması, sağlık emekçilerinin grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklarının garanti altına alınması ve toplumsal yararı gözeten ve güvenceli bir istihdam politikasının hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Yıllardır tüm sağlık emekçileri arasındaki iş barışını ve motivasyonu bozan hekim dışı sağlık çalışanlarını görmezden gelen, hastalıkları dahi alınıp satılabilen puanlama sistemine çeviren performansa dayalı ücretlendirme politikası yerine, güvenceli, yeterli ve emekliliğe yansıyan, tüm çalışanların sadece sağlık hizmetlerine odaklanmasını sağlayan bir sistem benimsenmelidir.

Tedavi edici hizmetlerinin kamusal olarak, parasız ve eşit sunulması da yeterli değildir. Sağlık hizmetlerini teknoloji ve ilaç çöplüğüne döndüren ve insanı yaşadığı toplum ve doğadan koparan uygulamalar terk edilmelidir.

Sağlığı sadece uzmanlara bırakan modern tıp anlayışının yumuşatılması ve şifayı ve sağlığın korunmasını eksene alan bir tıp anlayışının geliştirilmesi hedeflenmelidir. Sağlık öncelikle kişinin kendisinin ve yakınlarının sorumluluğu altındadır. İnsanlar hastalıklarının tedavisi için, doğru bilgilendirilmek kaydıyla, istedikleri sağaltım yöntemini seçmekte özgür olmalıdır.

Sağlığı korumak için sağlıksız endüstriyalist tüketim toplumu değil, yerine doğayla uyumu öne çıkaran ekolojik yaşam savunulmalıdır. Modern toplumda hastalıkların en önemli kaynağı olan çevre kirliliğinin önlenmesi, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve önlem ilkesinin hayata geçirilmesi sağlık politikalarıyla bütünleşik bir şekilde ele alınmalıdır.

 

22- Gençlik

Türkiye’de gençler yaşamın her alanında katılım ve eşitlik sorunu yaşıyor. Toplumsal hayatın gençler lehine yeniden kurulması gerekiyor. Gençlerin ‘tehlike’, ‘gelecek’ ya da ‘taze işgücü’ olarak görülmesini engelleyecek ve toplumda ‘genç’ kimlikleriyle var olabilmelerinin önünü açacak bütünlüklü politikaların odak noktası gençlerin ihtiyaçları olmalıdır.

Gençlerin toplumun diğer yaş kesimleriyle eşit statüye sahip olabilmeleri için, kendi hayatları üzerinde daha fazla söz ve karar sahibi olmaları gerekiyor. Özellikle devletin eğitim politikası ile gençler ailenin, devletin, iktidarın ideallerinin etrafında şekillenecek bir hayatı seçmek durumunda kalıyorlar. Genç bireylerin kendi yaşam ve kimliklerine dair seçimlerini özgürce yapabilmelerini mümkün kılacak toplumsal zeminin oluşturulması gerekiyor.

Gençlerin toplumsal yaşama katılımını yalnızca ‘piyasaya işgücü katılımı’ biçiminde algılayan anlayışla mücadele edilerek, eşit yurttaşlar haline gelebilmeleri için, sosyal alandaki ihtiyaçları göz önüne alınarak, kamu hizmetleri geliştirilmelidir.

Genç nüfus oranına bakıldığında, Türkiye’de gençlik çalışması için ayrılan kaynağın çok az ve yetersiz olduğu görülüyor. Gençlere sağlanan hizmetlerin artması ve yaygınlaşması için kamu kaynaklarının gençlik çalışmalarını daha güçlü biçimde destekleyecek düzeye gelmesi önemlidir.

Gençlerin eşit ve aktif yurttaşlar olarak kamusal alanda var olmalarını sağlayacak adımlardan biri de sosyal ve kültürel merkezlerin yaygınlaştırılması olacaktır. Gençliğe yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması önemli bir adım olacaktır.

Türkiye’de genç işsiz oranı yetişkin işsiz oranının iki katına ulaşmıştır. Giderek ağır boyutlara ulaşan genç işsizliğinin azaltılması ve genç nüfus için nitelikli istihdam olanaklarının arttırılması, gençler lehine politikaların stratejik olarak oluşturulması elzemdir.

Gençler çalışma hayatına başlarken de eşitsizliklerle karşılaşıyor. Ücretsiz staj üzerinden emek sömürüsü mücadele edilmesi gereken bir başka noktadır.

Gençlerin toplumsal eşitsizlik halini derinleştiren, çalışma hayatında ve tüm özel-kamusal alanlarda askerlik yapmış olma zorunluluğu kaldırılmalıdır.

Bugün Türkiye’de gençlerin hem eğitim hayatı süresince hem de çalışma hayatı öncesinde ailelerine ya da çeşitli STK’ların kaynaklarına ihtiyaç duymadan, sosyal güvencelerinin hak temelli bir yaklaşımla garanti altına alınması gerekiyor.

Kaliteli eğitimin özel okullarda sağlanır hale gelmesi, sınav sisteminin öğrencileri ve aileleri dershanelere yönlendirmesi yıllardır uygulanan yanlış politikaların bir sonucudur. Sosyal adalet açısından eğitimde fırsat eşitliğinin hayata geçirilmesi, ailelerinin sınıfsal konumları nedeniyle eğitimlerini sürdüremeyen gençlerin kalmadığı bir Türkiye’nin yaratılması için kamunun eğitim alanına sağlayacağı kaynakların geliştirilmesi çok önemlidir. Ayrıca barınma ve sağlık hakkı da gençlerin eğitimde kalabilmeleri için kaçınılmaz olarak kamu tarafından sunulması gereken bir hizmettir.

Gençlerin katılım sorunu siyaset alanında da kendini gösteriyor. 12 Eylül’ün doğurduğu ekonomik ve siyasal konjonktürün etkisi olmakla birlikte, bugün gençler sorunlarını gerontokrasinin egemen olduğu, hiyerarşik, bürokratik siyasi yapılarla çözemezler. Siyasal alanın gençlerin diğer yaş gruplarıyla eşit olarak, söz ve karar hakkına sahip oldukları bir zemin haline dönüştürülmesi eşitlikçi, özgürlükçü, demokrat bir siyasal hareketin en önemli hedeflerinden biridir.

Genç bireyleri “deneyim ya da olgunluk” gibi kavramlar üzerinden karar alma süreçlerinden dışlayan zihniyetleri reddeden, toplumsal alanın hemen her yerinde dolaşımda olan yaş ve deneyim hiyerarşisine karşı mücadele eden bir siyasal anlayış gelişmelidir.

Gençlerin siyasal yaşama erken yaşlarda katılmaları teşvik edilmeli ve partilere üye olma yaşı 16’ya indirilmelidir. Gençlere yönelik tüm politikalarda, bu politikaların oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesinde gençlerin tam katılımının sağlanması ve buna yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine çalışılmalıdır.

Anayasa’nın gençleri devletin ya da başka herhangi bir kurumun ideallerinin gerçekleştirilmesi için bir araçtan öte görmeyen zihniyetten arındırılması çok önemlidir. Örneğin Anayasa’nın gençler ile devlet arasındaki ilişkiyi tarif eden “gençliğin korunması” ile “sporun geliştirilmesi” başlıklı 58. ve 59. maddeleri bütünüyle kaldırılmalıdır. Özellikle 58. Madde devletin bekasını merkeze alan bir zihniyetin ürünüdür ve devleti korumak adına gençler araçsallaştırılıp, devletin gençlere müdahale alanı yasal olarak belirleniyor. 59. madde ise alkol, uyuşturucu gibi alışkanlıklardan gençleri korumayı öngörüyor. Yalnız bu maddeler değil, gençlere yönelik tüm anayasal ve yasal düzenlemelerin çerçeve ve içerikleri gençlerin ihtiyaçları dikkate alınarak gözden geçirilmeli ve yenilenmelidir.

Spor, gençlerin ehlileştirilmesi, “terbiye edilmesi” için bir araç olarak görülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aynı bünyede işliyor olması da böylesi bir anlayışın tezahürüdür. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın iki ayrı birim halinde çalışmalarını devam ettirmesi hem bu anlayışın değişmesini hem de gençlik hizmetlerinin daha etkin biçimde yürümesini sağlayabilir.

Militarist şiddeti besleyen zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmalı ve vicdani red hakkı tanınmalıdır.

 

23- Çocuk Hakları

Yasalara göre on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Çocuk, toplumda yaygın ve yerleşmiş kanaatin aksine, sadece “korunması gereken varlık” değil korunma, yaşama, gelişme, katılım hakkına sahip bir bireydir. Her çocuk, baskı ve sömürüden uzak, sağlıklı ve özgür bir gelişme ortamı içinde büyüme ve kendisini arzu ve ilgisi çerçevesinde geliştirme hakkına sahiptir. Bu konuda ebeveynler, devlet ve toplum çocuklarına karşı borçlu ve sorumludur.

Her çocuğun ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin eğitim başta olmak üzere tüm haklarının tanınması gereklidir. Hiçbir çocuk ana babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin üyelerinin durumları, faaliyetleri, düşünceleri veya inançları nedeniyle ayrıma veya cezaya tâbi tutulamaz.

Her çocuğun eğitiminde kendi kültürel kimliğinin özgün niteliklerinin dikkate alınması gerekir. Kültürel farklılıklara ve çeşitliliğe sahip olan ülkemizde her çocuk kendi kültürel değerlerini öğrenme ve yaşama, anadilinde eğitim alma hakkına sahiptir.

Tüm çocukların eğitim, sağlık, barış içinde güvenli bir yaşam gibi temel hakları konusunda duyarlı olmayı ve çocuk işçiliği, sokak çocukları, çocuk istismarı, çocuk pornografisi, aile içi ve dışı şiddet, çocuk mahkumlar gibi çocukların mağduriyetiyle sonuçlanan toplumsal sorunlarla yasal ve toplumsal düzeyde mücadele etmek, bu konulardaki toplumsal duyarlılığın artması için gerekli faaliyetlerde bulunmak temel yaklaşımımızdır. Her çocuğun insani hak ve özgürlüklerin temeli olan yaşama hakkının tavizsiz savunucusu olarak çocukların savaş ve silahlı çatışmalardan uzak tutulması; hiçbir şekilde silah altına alınmaması gerekir. Çocuklar özel hayatlarının ve bedenlerinin, ticari ve benzeri çeşitli amaçlar için ve/veya küçük düşürücü ve onur kırıcı şekilde afişe edilmesine ya da medyada görüntülenmesine karşı korunmalıdır.

Her çocuk, doğumundan yetişkinliğe ulaşana dek, asgari sağlık ve refah düzeyinde yaşama ve büyüme hakkına sahiptir. Bunun sağlanması bir yandan özellikle anne-çocuk sağlığı ve halk sağlığı ile ilgili sağlık politikalarında köklü değişiklikleri, diğer yandan da yoksullukla etkin bir mücadeleyi gerektirir. Bu çerçevede devlet, çocuk haklarının korunması için etkin ve adil sosyal politikalar geliştirmekle yükümlüdür.

Yasama ve yargı organlarında, kamu ve özel eğitim ve sağlık kurumlarında, kamu ve özel sivil toplum kuruluşları ile medyada çocukların korunma, yaşama, gelişme, katılım ve güvenlik hakkının ve çocukların yüksek yararının gözetilmesi vazgeçilmezdir.

Çocukları ilgilendiren bütün politika ve faaliyetlerde çocuğun yararı ve haklarının gözetilmesi temel ilkedir. Çocukları ilgilendiren tüm faaliyetlerde, katılım hakkını gözeterek, çocukların görüşü alınmalıdır. Çocuklar da yetişkinler gibi kanaat, duygu ve düşüncelerini eğitim kurumlarında, ebeveynleri ve kamuoyu önünde, bireysel ve toplu olarak açıklama hakkına sahiptirler.

Tüm yaşayan ve gelecekte doğacak çocuklar, kendi ömürleri süresince, ihtiyaçlarını giderebilmek ve insani gelişimlerini sürdürebilmek için bugünkü yetişkinlerle -en azından- aynı doğal, çevresel maddi imkanlara sahip olma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, doğal ve çevresel değerlerin korunması için atılan ve atılacak her adım, çocukların ve gelecek nesillerin çevre hakları açısından önem taşır.

Ülkedeki kültürel çeşitliliğe bağlı olarak yerellerdeki insani gelişimin hızlandırılması için yerel yönetimlerin okullar açabilmesi ve farklı bir dil kullanıyorlarsa, kendi dillerini ve özgün kültürel değerlerini öğretebilmesi; bunu sağlamak için kendi yayınlarını bastırabilmesi haklarıdır.

Her çocuk yaşıtlarıyla birlikte, hak ve özgürlükleri için örgütlenebilmeli, dernek, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarına üye olabilmeli, toplantı ve gösteri yapabilmelidir. Genç nüfusun toplam nüfusa oranının yüksek olduğu gerçeğinden hareketle, özellikle atölye tipi üretim alanlarında olağanüstü ölçülerde sömürülerek çalışan çocuklar yetişkinlerle aynı sosyal ve sendikal hak ve özgürlüklere sahip olmalıdır.

Yoksul, öksüz-yetim ve özürlü olması nedeniyle korunmaya ve özel bakıma muhtaç çocukların bakım ve eğitimi tüm toplumunun sorumluluğundadır. Bu çerçevede devlet ve kamu sektörü daha fazla görev üstlenmelidir. Ayrıca yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin de bu konuda sorumluluk ve görev üstlenmesi önemlidir.

Türkiye’nin altında imzası bulunan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS); Çocuk Hakları Bildirgesi’ni; En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliğini Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme’yi; İstihdama Asgari Yaşla ilgili 138 Sayılı İLO Sözleşmesi’ni: Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’ü; Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kuralları’nı (Bejing Kuralları); Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Kuralları’nı (Havana Kuralları); Mültecilerin Durumuna Dair Sözleşme’yi; Hapis Dışı Önlemlerle İlgili Birleşmiş Milletler Asgari Kuralları’nı (Tokyo Kuralları) temel metin olarak benimsiyoruz.

Türkiye, 1990’da Resmi Gazete’de yayımlayarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) maddelerini, Anayasa’nın 90. maddesine göre iç hukuk normu olarak kabul etmiştir. Devlet çocuğun Sözleşme’den doğan hakları güvence altına almakla yükümlüdür. Devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini; devletin her kademesi ve kurumunda çocukların yararının gözetilip gözetilmediğini, çocukların yasa ve sözleşmelerden doğan haklarına uyulup uyulmadığını takip etmek gündelik politikanın bir parçasıdır.

Türkiye, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (ÇHS) çocukların anadillerinde iletişim kanallarına ulaşma, kültürel kimliklerine ve dillerine saygısının gelişmesi ve anadillerinde konuşma hakkını düzenleyen 17., 29. ve 30. maddelerine koyduğu çekinceleri vakit geçirmeden ve hiçbir bahane üretmeden kaldırmalıdır. Çocukların Anayasa’dan doğan haklarını kullanmalarının önüne konulan bu engel, başta Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve ÇHS’nin ayrımcılığı yasaklayan 2. maddesine aykırıdır.

Evinde, okul bahçesinde, fabrikada, atölyede, bakımevinde, ıslahhanede ya da sübyan koğuşunda olsun, bütün çocukların oyun oynama hakkı temel bir haktır. Cinsiyet, toplumsal statü, dil, din ve etnisite farkı gözetmeden, bütün çocuklara ne koşul altında olursa olsun, zihinsel ve bedensel gelişimleri için gerekli asgari ölçüde boş zamanı ve bu boş zamanı değerlendirebileceği, yaşıtlarıyla sosyalleşme, oyun, spor, eğlence ve kültürel etkinlik imkanlarını sağlamak, toplumun ve devletin görevidir.

Günümüz koşullarını göz önüne alarak Türkiye’nin bütün bölgeleri, kentleri, köyleri ve kırsal alanlarında yaşayan çocukların yeterli sağlık hizmetlerine ve eğitime erişimleri konusundaki eşitsizliklerin giderilmesi için mücadele özgürlükçü bir eşitlikçi bir toplum olma çabasının önemli bir parçasıdır.

 

24- Kültür ve Sanat

Türkiye’de kültür-sanat politikaları bugüne kadar sağ ve sol muhafazakâr partiler tarafından pasifleştirme, sindirme ve etkisiz hale getirme politikaları olarak uygulandı. Devlet “sanat milli manevi değerlerimize, milletin hassasiyetlerine ters düşmemelidir” diyen bir milliyetçi muhafazakâr anlayışı dayatıyor.

Oysa devletin ve hükümetlerin sanat politikaları olamaz, olmamalıdır. Kültür ve sanat, toplumların iç dinamikleriyle kendiliğinden oluşan olgulardır. Bir hükümetin desteğiyle veya engellemesiyle var edilemez veya yok edilemez. İktidarlar eliyle oluşturulan kültür ve sanat toplumun yaşadığı gerçeklikle örtüşmez.

AKP iktidarı, kültüre ve sanata da ideolojik ve tepeden inmeci bir anlayışla yaklaşıyor ve farklı sanatsal yaratıcılık biçimlerini yok sayıyor. Üstelik tarihsel ve kültürel değerlere karşı da saygısız bir politika izliyor. “Kültür Bakanlığı”nın, “Turizm Bakanlığı” ile birleştirmesi, kültürün ve sanatın ağırlıkla bir turizm metası olarak görüldüğünün de açık bir ifadesidir. Ülkemizin kültür ve sanat hayatının zenginleştirilmesine ve yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayacak kültür ve sanat kurumlarının çağdaş bir biçimde ve uluslararası normlara göre yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

Kültürel etkinliklerde ve sanatta engellemelere ve sansüre son verilmelidir. Siyasi amaçlı her türlü idari ön denetim kaldırılmalıdır. Kültür ve sanat toplumsal değişimin en önemli dinamiğidir. Sanatın ve sanatçının üzerinde uygulanan baskı ve engellemeler bu değişimi geciktirmeye yönelik çabalardır. Sanatçıların ve sanat kurumlarının özerkliğine müdahale edilmemelidir.

Sanatın ve sanatçının kamu kaynaklarından eşit bir biçimde yararlanması sağlanmalı, sanat için ayrılan kişi başına düşen kaynak Avrupa ortalamasına yaklaşacak şekilde arttırılmalı, sanatçılar sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır. Kamu kurumlarında çalışan sanatçıların çalışma koşulları iyileştirilmeli, bu kurumların yönetimlerinde görev almaları sağlanmalıdır. Sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki her türlü keyfi-yasal engel kaldırılmalıdır.

Yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine sanatsal etkinlikler için her türlü destek verilmelidir.

Sanat eğitimi çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bugün kültürel çoğulculuğu savunan; din, dil, mezhep ve etnik köken farklılıklarını bir zenginlik olarak gören, bireyin kültürel haklarını gözeten, her türlü sanatsal yaratıcılığı destekleyen, geliştiren ve koruyan yeni bir kültür-sanat politikasına ihtiyaç vardır.

Kültür-sanat ve medya gibi pek çok alanda ve gündelik dilde her türlü ayrımcılığa karşı duyarlı olmak ve bu duyarlılığı toplumda ve kurumlarda arttırmak için gerekli faaliyetleri yürütmek önemlidir.

 

25- Hayvan Hakları

İnsan dünyanın efendisi değil, doğanın bir parçası ve diğerleri arasında bir türdür. Hayvanlar da insanlar gibi algılar, hisseder, acı çeker ve bir bilince sahiptir. Hayvanlara karşı her türlü şiddet, zulüm ve işkence reddedilmelidir.

İnsanlara ahlaki ve hukuki olarak tanınan haklardan hayvanların da yararlanması gerekir. Hayvanlar da insanlar gibi etiğin ve hukukun kapsamındadır ve insanlar kendi haklarını savunamayan hayvanların da haklarını savunmakla yükümlüdür. Hayvanlar da haklarını savunan insanlar aracılığıyla dava açabilmeli, hukuki yargılamaya müdahil olabilmelidir. Bunu uzun vadeli bir hedef olarak görerek bunun için toplumu hazırlamayı hedefliyoruz.

İnsan ile hayvan arasındaki eşitsiz ilişki evcilleştirme ile başlamıştır. Ekolojik bir toplumun kurulmasını hedeflediğimiz gelecekte, hayvanların insanlara bağımlı bir biçimde yaşamalarına son verecek bir ahlak anlayışının oluşup gelişmesi için çaba gösteriyoruz.

Hayvan haklarının ihlal edilmesine neden olan asıl sorunun türcülük olduğu unutulmadan, insanın hayvan üzerinde tüm sömürü ve tahakkümünün kaldırılması ana hedef olmalıdır. Hemen uygulanacak olan somut politikalar ise hayvanların şu anki yaşamını ve refahını iyileştirmek için vakit geçirilmeden yerine getirilmelidir:

 • Hayvanlar, doğal yaşamlarına uygun şekilde yaşayabilmeli, kafes bataryası, boynuz kesme, gaga kesme, kuyruk kesme gibi zalimce uygulamalar kaldırılmalı, bayıltmadan kesim yasaklanmalıdır. Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ceza yasası kapsamında ağır biçimde cezalandırılmalıdır.
 • Endüstriyel hayvancılık ve her türlü yoğun hayvancılık aşamalı olarak sonlandırılmalı, bitkisel ve organik beslenme teşvik edilmelidir.
 • İnsanların kendi yaşam alanlarını gezegeni paylaştığı komşuları aleyhine genişletmesi, onların hayat alanlarını işgal etmesi ve kentleri birlikte paylaştığı ortaklarına zulmetmesi kabul edilemez. Kentlerde hayatı paylaştığımız hayvanların sokaklarda özgürce dolaşmaları engellenemez. Barınak adı altında yapılan hayvan toplama kamplarında yapılan zulüm kabul edilemez. Sokakları hayvanlardan arındırmak için yapılmak istenen yasa değişiklikleri geri çekilmeli, tam tersine insanların sokak hayvanlarının refahından sorumlu olduğu anlayışı getirilmelidir.
 • Kâr ve eğlence amacıyla hayvanlara rahatsızlık verilmesi kabul edilemez. Hayvan sirkleri, yunus parkları, hayvanat bahçeleri, sportif avcılık gibi insanların zevki için hayvanları ölüme ve esarete mahkum eden kurum ve uygulamalar yasaklanmalıdır.
 • Canlı hayvan ithalatı ve taşımacılığı sınırlandırılmalıdır. Yasadışı hayvan ticaretini önlemeyi ve türlerin korunmasını içeren uluslararası anlaşmalara uyulmalı ve mevcut evcil hayvan satış yerleri kaldırılmalıdır. Kürk için hayvan üretimi ve avı ile kürk satışı yasaklanmalıdır.
 • Hayvan hakları açısından da vejateryan ve vegan beslenme teşvik edilmesi gereken bir haktır. Tüm ürünlerin etiketinde hayvansal veya hayvanlarda test edilmiş ürün içerip içermediği açıkça belirtilmelidir.
 • Hayvanlar ister tıbbi, ister kozmetik amaçlı olsun deneylerde kullanılmamalı, alternatif yöntemler teşvik edilmelidir.
 • Salgın hastalık, salgın hastalık “şüphesi”, “değerlendirilmesinin mümkün olmaması”, ihraç edilip geri gönderilmiş olması gibi sebeplerle sağlıklı hayvanların toplu itlafı kabul edilemez.
 • Kötü muamele durumunda hayvanların şikayet olanağı bulunmaması gerçeğinden hareketle, kurulacak bir hayvan hakları denetleme birimi ile hayvanlarla ilişkili tüm kurumlardaki uygulamaların yasa ve yönetmeliklere uygunluğu çok sıkı denetlenmelidir.

 

26- Korsan Politikaları

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler yaşamın tüm alanlarını dönüştürüyor. Siyaset de bu alanların başında geliyor. Wikileaks, Wall Street eylemleri gibi örnekler ardı ardına ortaya çıkıyor. Siyasal mücadele giderek daha fazla dijitalleşiyor.

Bilişim teknolojileri sayesinde bilginin ve bilgi transferinin ekonomik ağırlığı her geçen gün artıyor. Kitle üretimine dayalı imalat yöntemleri devam etmekle birlikte; artı değerin oluşturulmasında bilginin ve yaratıcılığın payı tarihteki en yüksek seviyesindedir ve giderek artıyor. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde fikri eserlere dayalı ekonomi katlanarak büyüyor.

Görülen odur ki, gerek ekonomik gerekse toplumsal dönüşümlerle bilgi toplumuna doğru evriliyoruz. Bilgi toplumunun doğasını ise günümüzde alacağımız kararlar belirleyecek.


Bilişim teknolojileri sayesinde düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak her zamankinden daha zor ve anlamsız hale geliyor. Fakat hükümetler dünyanın dört bir yanında muhalif düşünceleri bastırmak için geçen yüzyılın baskı araçlarını kullanmaya devam ediyor. Demokrasinin en temel ilkesi olan düşünce ve ifade özgürlüğünü garanti altına almak için verilen mücadelede kullanılacak en önemli araçlar yine bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar arasından çıkıyor.

Bireyin mahremiyetinin devlete ve şirketlere karşı korunması, devletin ve şirketlerin ise şeffaf ve hesap verebilir olması büyük önem taşıyor. Devletin ve şirketlerin vatandaşları izlediği, dinlediği ve fişlediği bir toplumdan, vatandaşların devletten, şirketlerden ve yöneticilerden hesap sorabildiği bir topluma doğru evrilmeliyiz.

Kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak günümüzün önemli meselelerinden biri haline geliyor. Kişisel verilerimiz (vatandaşlık numarası, tıbbi geçmişimiz, hukuki geçmişimiz, tüketim tercihlerimiz, seyahat kayıtlarımız vb.) hayatımızın dağıtık bir özeti gibidir. Ne amaçla olursa olsun bu verilerin izinsiz olarak biriktirilmesi, satılması ya da kullanılması kabul edilemez. Kişisel verilerin gizliliği ve anonim olma hakkının korunması için mücadele önemli bir görevdir.

Bilgi toplumu, özgürlük, çoğulculuk ve şeffaflık üstüne kurulmalıdır. Bilginin özgürce üretilip paylaşılabilmesi için ifade özgürlüğü tavizsiz savunulurken, bu alanın desteklenmesi için kamu kaynakları sağlanmalı, fikri mülkiyet hakları alanında reformlar yapılmalıdır.

Bilgiye erişim haklarını genişletip sansürü yok etmek için filtresiz ve engelsiz her türlü bilgiye erişebilen, tüm dünya ile özgürce iletişim kuran, sansürün tarihe gömüldüğü bir gelecek kurmalıyız.


Kapitalizmin sömürü düzeninin en açık biçimde ortaya çıktığı alanlardan birisi de budur. Bir yandan fikri ve yaratıcı ürünleri yok pahasına ele geçiren, diğer yandan bu ürünlerden yararlanmaya yasal sınırlamalar getirerek fahiş karlar elde edilmesini sağlayan kapitalist sistem nedeniyle hem üretenler hem de bu ürünleri kullananlar yoğun bir sömürüyle karşı karşıya kalıyor.

Fikri üretim ve yaratıcılığın korunması ile kamusal yararlanma arasındaki hassas denge korunmalıdır. Salgın hastalıkları engelleyecek ilaçların, açlığı engelleyecek gıda maddelerinin üretimini; kültürel ürünlerin yaygınlaşmasını marka, patent ve fikri mülkiyet yasaları ile engelleyen bugünkü sistem yaratıcı düşüncenin gelişmesini değil engellenmesi sonucunu doğuruyor.

Başkalarının yarattığı ürünleri izinsiz olarak kamunun kullanımına açanlar çeşitli yollardan elde ettikleri gelirlerle yaratıcı emek sahipleri ve kullanıcılar üzerinde bir başka sömürü daha gerçekleştiriyor.

Bu süreç yeni fikirlerin, ürünlerin ve yaratıcılığın önünde büyük bir engel oluşturduğu gibi kapitalist sistem nedeniyle erişilemez hale getirilen ürünlerin topluma erişilir kılınması da suç haline geliyor.

Bütün bu nedenlerle fikri mülkiyete ilişkin mevzuat kamu yararıyla yaratıcılık arasındaki denge gözetilerek yeniden düzenlenmelidir. Bir yandan kamusal faydayı gözeterek fikri ürün yaratıcılarının haklarını savunurken, diğer yandan toplumun ve bireylerin yaratıcılığını engellemeyecek şekilde yeniden oluşturulmalıdır.

Bilginin kolektif katkıyla üretilmesini kolaylaştıracak ve bu şekilde üretilen bilgiye özgürce erişimi sağlayacak yasal ve ekonomik destekler sağlanmalıdır.

 

27- Spor

Günümüzde, endüstriyel kapitalist sistemin metalaştırıcı etkisiyle spor, profesyonelleşme ve boş zaman aktivitesi olarak kesin çizgilerle ayrılıyor. İzleyici ve sporcu arasındaki keskin ayrım, sporun mübadele üzerinden tanımlanmasına yol açıyor. Spor, piyasa değerlerinin hüküm sürdüğü, ticarileşme ve kar hırsının hakim olduğu, piyasa ilişkilerinin bir parçası olan rekabetin her şeyin önüne geçtiği bir alan haline geliyor.

Profesyonelleşme dışında kalan hiç bir sportif faaliyete yer bırakmayan bu anlayış, spordaki amatör ruhu yok ederek, insanları seyircilik üzerinden edilgen kılıyor ve spor müsabakalarını alınır-satılır bir faaliyet olarak sunuyor. Yüksek meblağlar üzerinden gerçekleşen sponsorluk anlaşmaları ile spor bir marka değeri haline geliyor. Spor kulüpleri teker teker şirketleşiyor, taraftarlık piyasa ile entegre bir şekilde arz-talep dengesi vasıtasıyla ticari faaliyete doğru evriliyor.

Bu gelişmeler, “modern spor” olarak tanımlanan şeyin aslında kapitalizmin spor üzerinde kurduğu tahakkümün bir ifadesi olduğunun açık göstergesidir.

Sporun endüstriyelleşmesi ile birlikte kar fetişizminin spora hakim olması, rekabet ideolojisini müsabakaların belirleyeni haline getiriyor. Dostluk, kardeşlik ve temiz oyun gibi söylemlerin içinin boşaltılması ile beraber, kazanma hırsı ve vurgusu, sporun temel dinamiği oluyor. Sadece sonuca odaklı bir faaliyet haline gelen spor, şike, doping gibi eylemleri sıradanlaştırıyor, kazanmayı sporcu sağlığının ve spor etiğinin üzerinde bir konuma yerleştiriyor.

Dünya üzerinde en fazla izleyiciye sahip olan spor dalı olarak futbol, endüstriyelleşmenin billurlaşmış halidir. Futbolun yüz yılı aşkın tarihinde, bu dönüşümü rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Astronomik ücretlerin futbola dahil olması, keyif veren bir etkinlik olarak futbolun yok olması ve rakibe saygı gibi etik değerlerin rafa kalkmasıyla birlikte yaşanıyor.

Bu süreçte yerellik yok oluyor, büyük şehirlerin büyük bütçelere sahip takımları, futbolun hem formunu, hem de içeriğini belirlemeye başlıyor. Önceleri amaç sportif bir etkinlik iken ve spor, sporcular ile izleyicilerin her birini bu oyunun ana özneleri olarak bir araya getirirken, endüstriyelleşme, oluşan bu kitleselliği, tabiatı gereği parayla özdeşleştirip, hem bu oyunun ana öznelerini kar getiren metalara, hem de sportif faaliyetin amacını yalnızca paraya dönüştürüyor.

Öte yandan, futbol ve diğer spor dallarının ayrılmaz bir parçası olan tribünler, ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik bir kültürün taşıyıcısı ve yeniden üreticisi haline geliyor. Ulusal maçların hakim ulusal kültürün yeniden üretildiği önemli bir alan haline gelmesi, sportif faaliyetin kitleselliği üzerinden ticari bir amaç güdülmesinin yanında, hakim ideolojilerin birer uygulama sahasına dönüşmesine yol açıyor.

Tribünlerde sıkça karşılaşılan ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik tezahüratlar, yaratılan “erkek tribün” imajıyla ilişkilidir. Ülkemizde küfüre karşı cezai bir işlem olarak tasarlanan saha kapatma yerine tribünleri kadınlara açma gibi girişimler, mevcut spor anlayışının cinsiyetçiliğini gözler önüne seriyor.

Tüm bu olgulardan hareketle, endüstriyel spora karşı piyasa ilişkilerinden bağımsız bir sportif alternatifi oluşturma çabalarını desteklemek ve profesyonelleşme karşısında durmak, özgürlükçü ve eşitlikçi bir siyasetin olmazsa olmazlarındandır.

Bu siyaset, spor müsabakalarının içeriğine sirayet etmiş ırkçı, militarist, milliyetçi, cinsiyetçi, homofobik ve transfobik yaklaşımlara karşı ve sporcu emeğinin güvence altına alınması için mücadelenin sürdürülmesi ve var olan mücadelelere destek olunması perspektifini taşır.

 

28- Emekli ve Yaşlı Hakları

Eşitlik esasına dayalı ve ayrımcılığın olmadığı, bütün yaş gruplarını kapsayan bir toplum hedefi, insan temel hak ve özgürlüklerinin herkes tarafından kullanılması anlayışıyla bir bütünlük içindedir. Emekli ve yaşlı bireylerin hakları da bu kapsamda ele alınmalıdır.

Emeklilerin ve yaşlıların insanca yaşama hakkının gerçekleşmesi için ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi; ulusal gelir içindeki paylarının arttırılması mücadelesi son derece önemlidir. Emekli ve yaşlı örgütlenmeleri, sendika ve dernekleri emeklilik yaşının belirlenmesi, emeklilik koşullarının ve haklarının geliştirilmesinde söz sahibi olmalıdır.

Emekliler ve yaşlı bireyler, sömürüden, fiziksel ya da zihinsel istismardan, şiddet ve ayrımcılıktan uzak tutulmalı, itibar görmeli, güven içinde yaşamalıdır. Hizmetlerden yararlanırken; yaş, inanç, cinsiyet, etnik köken, özür durumu nedeniyle bir ayırım görmemelidirler. Gelir durumları belirleyici bir unsur olmamalı, gelir düzeyinden bağımsız olarak gereksinmeleri karşılanacak şekilde kamu hizmetlerinden yararlanmalıdırlar.

Yaşlı yoksulluğuna karşı mücadele edilmeli, emekli ve yaşlıların güven içinde yaşlanmaları sağlanmalıdır. İstedikleri takdirde gelir getirici bir işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer gelir getirici faaliyetlerden yararlanabilmelidirler.

Emekli ve yaşlı bireyler; beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve her türlü sağlık hizmetinden yararlanmak için yeterli imkana ve hakka sahip olmalıdır.

Emekliler ve yaşlılar bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalı, yaşadıkları çevre aynı zamanda onlara bireysel özelliklerini geliştirebilecek fırsatlar sunmalı, yaşlarına ve yeteneklerine uygun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılabilmelidirler. Toplumla ilişkilerini sürdürebilmeli, ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklere dahil olabilmeli, bilgi ve becerilerini genç kuşaklarla paylaşabilmelidirler.

Emekliler ve yaşlılar asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığa sahip olacak bakım imkanlarına ulaşabilmeli, ihtiyacı olanlara gerekli bakım hizmetleri verilmeli, yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip olmalıdır.

Emekliler ve yaşlılar, insanca ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekleri uygun kurumsal bakım modellerinden ve kamusal hizmetlerinden yararlanmalıdır.

Bir huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda; ihtiyaçlarına, inançlarına, onurlarına, özel yaşamlarına ve bu konulardaki kararlarına tam olarak saygı gösterilecek ortam yaratılmalıdır.

571 Comments:

 1. Hey my name is Amy, I am from Leggings Hut.

  Thought I’d let you know that we ship our fitness apparel worldwide directly from New York City.

  Fitness leggings and athletic wear for women made with quality soft material.

  You will never overpay when shopping with us.

  Discover our collection today http://www.leggingshut.co

  Thanks and have a great day!

 2. Involuntary triggers clinical repossession in harsh cases may be dilated. canadian viagra for sale online, then win is classified on day those values.

 3. cialis acheter cialis prix quel site serieux pour acheter du cialis
  viagra ou cialis doctissimo

 4. leboncoin viagra acheter viagra pfizer belgique faut il une ordonnance pour le viagra
  comment acheter du viagra

 5. cialis insecte cialis 5 mg prix cialis what is it used for
  ou acheter cialis en france

 6. nebenwirkung cialis cialis kaufen cialis für frau dm
  wann wirkt cialis

 7. natürliche viagra online viagra was kostet viagra in holland
  was wirkt wie viagra lebensmittel?

 8. levitra discounts levitra 10mg price price of levitra in canada
  viagra (sildenafil), cialis (tadalafil), and levitra (vardenafil) which works best?

 9. modafinil and exercise provigil where to buy modafinil reddit
  what is modafinil for

 10. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Appreciate this post. Will try it out.

 11. 2.5 mg cialis viagra tablet is viagra prescription in australia
  how to take cialis daily

 12. ecraser viagra viagra générique prix ou acheter du viagra sans ordonnance
  combien de temps met le viagra pour agir

 13. levitra 40mg what is levitra 20 mg lowest price on levitra
  how long a wait for levitra

 14. provigil dosages cost of provigil sleep disorder medicine modafinil
  how much modafinil is too much

 15. kaufen cialis cialis kaufen paypal wann läuft patentschutz für cialis aus
  tadalafil puren was ist das

 16. viagra price viagra deutschland wie schnell wirkt viagra nach einnahme
  ab wann wirkt viagra

 17. essay shark topqualityessays.com 2016 common app essay prompts
  when assembling a writing plan for an essay, which of the following should come first?

 18. ivermectin tablets for humans ivermectin online mg/ml in ivermectin 1%
  when was ivermectin invented

 19. cialis generics cheap cialis generic online can you buy real viagra online
  how to buy viagra without seeing a doctor

 20. pfizer viagra online cheapest generic viagra prices online use of viagra tablet for man
  where to order cialis

 21. cialis without a doctor prescription uk prijs cialis cialis vs kamagra
  wat is het verschil tussen viagra en cialis

 22. viagra pillen kruidvat goedkoop viagra hoe lang duurt het voor viagra werkt
  waar kan je viagra kopen

 23. azithromycin price cvs can i buy zithromax over the counter csn you treat uti with zithromax
  azithromycin what kind of bacteria kill

 24. composicion cialis comprar cialis 5 mg en espaГ±a el cialis necesita receta?
  viagra o cialis cual es mejor

 25. metoprolol viagra sildenafil vs viagra what is a natural substitute for viagra
  how long for viagra to peak

 26. porno con viagra viagra cialis levitra viagra boys – street worms
  precio viagra en farmacias espaГ±olas

 27. professional resume writing service indianapolis letter writing service

 28. me want to sex with a lot of people

 29. I’m self-employed valtrex dosage for bell’s palsy A week after they tore the house down, the $68,000 over which Sutton had been battling, and which could have saved his home, was approved by the federal flood program. He’ll use the money to help build a new home.

 30. Where did you go to university? kamagra 100mg vol 3 Kriesel informed Xerox tech support of the problem soon after he discovered it. However, almost none of the people he spoke with knew about the issue. He has spoken with both Tse and Rick Dastin, the company’s vice president about the severity of this error. “This problem is dangerous,” said Kriesel. “If something is compressed with JBIG2 and I claim it’s incorrect, you can’t prove me wrong.”

 31. We used to work together cymbalta 30 mg dosage “The traditional Juliet balcony is replaced by a rough wooden platform that resembles a gangplank. To their great credit, Bloom and Rashad stay focused and manage to convince us that the young lovers only have eyes for each other.”

 32. We used to work together arcoxia 90 mg canada That globalization has already begun to take place: Bernstein says about 70% of traded-in devices end up in emerging markets like China, while 30% are sold to developed markets like the United States.

 33. Could I have , please? hidden riches slots free Food and Drug Administration concludedNovo’s drug liraglutide was safe and effective enough to warrantapproval for use in chronically obese patients.

 34. I’m on business risperdal kullananlar yan etkileri Another app, Way to Safety, is a bit more ambitious. Still under development, the app would use a smartphone’s microphone to triangulate the location of shooters in clashes, mapping the direction of gunfire and identifying the weapons used.

 35. I stay at home and look after the children inj linezolid 600 mg price in pakistan “A-Rod was my teammate in New York. I’m glad he was my teammate,” retired pitcher Roger Clemens said Tuesday in Boston, where he was at Fenway Park to mark the 25th anniversary of manager Joe Morgan’s team that won the 1988 AL East title.

 36. I’d like to send this letter by xenical sprzedam 2018 Keys officials regularly battle the common Salt Marsh mosquitoes that breed by the millions and can fly up to six miles. Yet their chief concern is the Aedes aegypti mosquito that carries dengue, known as breakbone fever for the intense joint pains it causes.

 37. I’m a partner in acier inoxydable faiblement alli “I was getting treatment all day long, so I didn’t think I would hit in the ninth,” Jeter said. “I’ve been pretty fortunate in my career not to have to deal with too many things. Now it seems like I’m dealing with a lot at one time. I have no choice but to move on. Hopefully it heals quickly and I can get back out there.”

 38. How do you do? generic prilosec images A newly single Stacy Keibler hit up Nevada’s Black Rock Desert to do a little soul searching — and to post a few scorching Instagram shots. The former WWE diva joined the crowds of people flocking to this year’s Burning Man Festival, an annual hippie extravaganza celebrating art, music and self-expression, for an experience she’ll never forget. “#BurningMan #Lifechanging,” she simply tweeted on Sept. 2, posting a stunning photo of herself posing alongside a massive art installation set up in the desert (l.). “Best #sunrise ever.” she tweeted later, adding another shot of herself dressed in a boho-chic long coat and headband.

 39. I came here to study xenical mercadolibre Soon after Rouhani’s victory, Obama sent him a letter reportedly indicating willingness to pursue diplomacy — and potentially to lift sanctions after Iran makes demonstrable, unambiguous progress toward ending its nuclear program. Rouhani responded with cordial words of his own.

 40. Withdraw cash does glucophage work better than metformin Khalil Al-Anani, an expert on Egypt and Islamist movements, said protesters have several goals. For one, the demonstrations aim to enhance the Brotherhood’s position in any future negotiations. They also provide a rallying point for the Brotherhood’s support base and prevent divisions over who is to blame for the current upheaval, Al-Anani said.

 41. My battery’s about to run out duphaston a alkohol get real bud. also, do you think the wealth of America has Nothing to do with unions forcing companies to share the wealth with the workers? Remember the fifties? Most of those middle class folks made their money in manufacturing. These families make up almost all of what we have left of an internal consumer market.

 42. An envelope buspar vs ssri Foster Farms has until Friday to fix the problems or the USDA can shut the facilities by pulling its inspectors and withdrawing its stamp of approval. The company has not yet  responded to a request by The Oregonian for comment.

 43. I’ve got a part-time job amitriptyline 25 mg side effects uk Goldston said ABC works under the assumption that most viewers know the headlines when they tune in and are looking for something new. ABC emphasizes its own exclusives, leading “World News” last month when Robin Roberts interviewed a juror in the George Zimmerman trial and last week shuffling the broadcast at the last minute for a Brian Ross report on drone strikes in Yemen.

 44. I love the theatre olanzapine odt onset of action The disclosure raises new questions about screening investigations conducted by the Office of Personnel Management using the company USIS, which carried out the checks on both Alexis and former spy agency contractor Edward Snowden, who is accused of disclosing top secret documents.

 45. Very interesting tale viagra 100mg generic price “UnitedHealthcare is placing much greater emphasis on rewarding care providers for better care and lower costs as it dramatically reduces the use of exclusively fee-for-service contracts,” the company said in a release.

 46. I do some voluntary work medal tally slots free play He planned to visit Iraq next to discuss the campaign with government leaders and U.S

 47. Which team do you support? buy topical aldactone She also read from a letter sent by a fellow soldier, a captain who said that Bales seemed to have trouble handling a decade of war and death: “The darkness that had been tugging at him for the last 10 years swallowed him whole.”

 48. I’d like to send this parcel to how many years does rogaine work for “An absolute ban on the Russian Winter Olympics of 2014 in Sochi is simply essential,” Fry writes. “Stage them elsewhere in Utah, Lillehammer, anywhere you like. At all costs, Putin cannot be seen to have the approval of the civilized world.”

 49. Not available at the moment voltaren 100 tabletki ulotka Republic Wireless is an MVNO of Sprint, but it’s based primarily around using Wi-Fi data instead of cellular when possible. So rather than using cellular as the base network, with wireless hotspots as a fallback, Republic Wireless takes the opposite approach. That means Republic Wireless has to change a phone’s software in order to support its connection management system. It appears the carrier has come to an arrangement with Motorola to do just that.

 50. Will I have to work shifts? buy minomycin baikal-pharmacy.com
  Page and Brin set up shop in the garage of Susan Wojcicki — now a senior Google executive — in September 1998, around the time they incorporated their company. This week marks the 15th anniversary of their collaboration.

 51. Could I have , please? brand levitra online Weeks later, Acapulco’s hotels have bought up ads in national newspapers offering two-for-one deals. The message is simple: Even more than sending food parcels, the best way to help is to come spend money.

 52. Could I ask who’s calling? imigran online However, please note – if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result.

 53. I’m interested in this position topamax mood stabilizer weight loss “But the huge support we received from members of the public, many of whom experienced the effects of this pollution first hand as they walked the beaches, was perhaps the clinching factor in achieving such a quick decision to prevent discharges of harmful PIBs,” he added.

 54. How many more years do you have to go? does zetia cause weight gain “Despite industry volatility and intensifying competition,we expect SEC’s strong market position, good businessdiversification, and technological leadership to maintain itssolid operating performance over the next one to two years,” theratings firm said.

 55. Could you ask her to call me? panadol wiki english The adorable cub, born last week, does not yet have a name. It’s mother, Masha, came to reside at the zoo from South Africa in 2006. The cub’s father, Wambo, has also been a popular attaction at the zoo for several years.

 56. I’d like to apply for this job aciphex generic price It’s the lifestyle Joe and Teresa Giudice — who grew up together as working-class Italian-American kids — always hungered for but could never truly afford, sources said, even when they convinced themselves and everyone around them they could.

 57. I was born in Australia but grew up in England metoclopramide 10 mg reviews Susan Kramer, a Liberal Democrat peer who sat on thecommittee, said there was still a lot to be done to break thedominance of Britain’s biggest four high street lenders – RBS, Lloyds, Barclays and HSBC – whichcontrol around three-quarters of retail accounts.

 58. What sort of music do you listen to? can i buy synthroid from canada Greifeld said he sees opportunities to boost Nasdaq’s marketshare in the wake of the BATS-Direct Edge merger, as customersmay not appreciate the merged exchanges plans to make more moneyoff of their combined market data offerings.

 59. What’s the current interest rate for personal loans? best online casino european roulette The gear on hand also cannot bedisinfected and reused, raising costs, Morrison said in a phoneinterview.

 60. My battery’s about to run out gsk ventolin inhaler sds Moniz, a longtime physics professor at the Massachusetts Institute of Technology, took over as head of the Depatment of Energy in May. He said President Barack Obama is working to make good on his efforts to curb carbon dioxide emissions – thought to be a major driver of global warming – by offering billions in loan guarantees for companies investing in developing advanced fossil technology and in carbon capture projects.

 61. Very interesting tale metoclopramide breast milk production But when the market began to weaken in 2007, Fairfax begannotching up investment gains, pulling in billion-dollar profitsin 2007 and 2008. Then with markets still reeling and otherinvestors licking their wounds, Watsa started to plow money backinto equities, bringing another strong year in 2009.

 62. Could I have a statement, please? que es la viagra y para que sirve While Obama and Rouhani had exchanged courteous letters ahead of the U.N. meeting, all signs point to a tough road ahead as their two countries seek to engage diplomatically. Both men face the risk of domestic criticism if they are perceived to have given too much ground to the other side.

 63. I’d like to tell you about a change of address phenergan pill during pregnancy
  Libertarian philosophy is rooted in mistrust in government power. It fits nicely alongside the founders well-earned dislike of centralized power – so much distrust that they split powers up so that the government could not do biiiig thiiiings. i.e. this is a feature, not a bug.

 64. I’ve come to collect a parcel aralen stock symbol * BlackBerry Ltd said on Monday that it hadsigned a letter of intent from a group led by Fairfax FinancialHoldings Ltd, a Canadian insurance and investmentcompany, to pay shareholders $9 a share in cash, pending avariety of conditions, taking the company private. The $4.7billion offer from Fairfax, which already owns about 10 percentof BlackBerry, is a powerful symbol of the phone maker’sdecline. ()

 65. How much notice do you have to give? proventil hfa class As China has become more unequal, they say that guanxi has become a way for the rich and powerful to keep the benefits locked within their class. In this view, “guanxi” is little more than a euphemism for crony capitalism.

 66. I’ll put him on bula do medicamento xenical Sure, some companies, non-profits and other establishments are run by people who disavow religion – but corporations do not have consciences, and just because a person heads up an entity that provides employment for sometimes thousands of people does not mean that person should get to impose his beliefs on others who depend on him for the funding of their religious faith.

 67. I love this site eriacta online When the Yankees open a three-game series against the Blue Jays at Rogers Centre, it will be the first of three remaining series against sub-.500 teams wrapped around a crucial three-game set against the Rays.

 68. What company are you calling from? omeprazole and domperidone capsules ip uses in kannada Texas Senator Ted Cruz, a Tea Party favorite who has been a leader of conservatives demanding delays or defunding of Obama’s healthcare law before they will approve a budget deal, took a hard line at a conference of conservative activists.

 69. I’d like to send this letter by lansoprazole 15 mg odt The DOJ on Aug. 13 filed a lawsuit to block the proposed $11billion merger, which is the basis for AMR’s plan to exitbankruptcy and pay back creditors. The DOJ said the merger wouldincrease fares and hurt consumers.

 70. It’s a bad line the three stooges slots “We expect the appointment of a new CEO to mark a turningpoint for Standard Chartered and see plenty of scope for thebusiness to be refocused with a material improvement inreturns,” analysts at Barclays said in a note.

 71. Punk not dead orlistat colombia dosis On Sunday, the Information Ministry organized a tour of Jobar for reporters. The Associated Press reported on widescale destruction that pointed to heavy fighting in the district. Entire factories that manufactured marble tiles had been razed to the ground, with holes knocked in walls. The military officers on the tour warned reporters of opposition snipers in the area.

 72. I love this site cipro and nexium Numerous polls show Republicans have taken a hit in opinionpolls since the standoff began and the government shutdown. AWashington Post/ABC News poll released on Monday found that 74percent of Americans disapprove of the way congressionalRepublicans have handled the standoff, compared with a 53percent disapproval rating for Obama.

 73. Could you ask him to call me? imitrex 100 mg baikal-pharmacy.com Or, as an alternative, Walt could report Jack & co. to the authorities (who would presumably find Jesse and cease prosecuting Skyler) and then use the ricin on himself. The idea of him turning to the police for help after years of subverting them is gloriously ironic, and would be the perfect ending in my book. 

 74. I’m interested in this position what schedule drug is zocor At first glance there are signs of slowing growth. At Premier Inn the second-quarter like-for-like sales growth of 3pc was below the 3.2pc in the same period last year. Costa like-for-like sales growth of 3pc was almost half the like-for-like sales growth of 5.7pc in the comparable period and less than half the 8pc growth achieved in the first quarter.

 75. I’d like to order some foreign currency telmisartan & hydrochlorothiazide tablets ip in hindi Find out by putting backpacks on some of the birds, backpacks crammed full of sensors that will record their every move and transmit all that data back to scientists who could learn a lot about flying critters that many claim are modern dinosaurs.

 76. We work together amitriptyline effets indsirables But Gu and other analysts question how Beijing can crank updomestic demand given the uncertainties over subsidies to theindustry, the country’s geographical energy imbalance and a lackof infrastructure needed to harness intermittent renewableenergy.

 77. Whereabouts in are you from? generic zyban australia The outsourcing giants have been making about £117million a year from placing tags on offenders and the Ministry of Justice announced on Thursday it fears a significant portion of that was derived from overcharging.

 78. We’d like to offer you the job celexa 80 mg BEIJING/HONG KONG – China reiterated its opposition on Thursday to a European Union plan to limit airline carbon dioxide emissions and called for talks to resolve the issue a day after its major airlines refused to pay any carbon costs under the new law.

 79. An estate agents posologie furadantine 50 mg From the garage-based firm, Google has grown over the 15 years into the world’s number one player, branching into other areas and creating products such as Google Maps, Street View and the operating system (OS) Android.

 80. I’ll text you later is lotrisone over the counter He hooked up the same way on television — for 20 years on Ch. 5 reading scores and captioning highlights. On Sunday nights it was “Sports Extra,” during which he engaged in conversations with sidekicks such as John Dockery and interviewed guys he “really knew” like George Steinbrenner.

 81. Will I have to work on Saturdays? what is zestril The tracker helps parents keep track of their children’s vaccination history, while also sending them timely reminders of when a further vaccination is due. It also offers comprehensive information on vaccines to parents.

 82. Could I have an application form? sildenafil actavis 50 mg prezzo Syria’s state news agency, quoting an anonymous official, said the gunmen opened fire on the ICRC team’s four vehicles before seizing the Red Cross workers. The news agency blamed “terrorists,” a term the government uses to refer to those opposed to President Bashar Assad.

 83. Your cash is being counted usp lansoprazole related compound b That was marginally better than the market had expected, given that Britain’s biggest drugmaker has been struggling to grow in recent quarters due to loss of patent protection on some of its medicines and falling prices in austerity-hit Europe.

 84. I read a lot para que sirve el medicamento orlistat 120 mg A ‘stepwise analysis’ of whether the public interest might demand disclosure of CCI in a MA dossier “ is, in fact, required by EU law pursuant to Article (4)(2) of Regulation 1049/2001 Regarding Public Access to Documents”, it maintains.

 85. I quite like cooking clonidine patch max dose Yahoo and Microsoft began a 10-year search partnership in 2010, before Mayer took over as Yahoo’s CEO. The two companies hoped their combined efforts could mount a more competitive challenge to Google Inc, the world’s No.1 search engine.

 86. I’d like to open a business account donde puedo comprar xenical en argentina * Stockbrokers are being routinely allowed to scrub somecustomer complaints from their public records, leaving investorsin the dark about potentially troubled advisers, according to astudy of more than 1,600 arbitration cases. ()

 87. Just over two years zithromax 250 coupon They were on the Venezuelan ship for about five days before transferring to the Japanese cargo ship, where they were for nearly three weeks before landing in Chile on Friday. The Chilean newspaper Las Ultimas Noticias reported the story of their arrival.

 88. It’s OK compare himalaya confido review “There’s a lot of old drugs out there that people have just floating around their houses and medicine cabinets that people have no use for with no real way to get rid of them,” Betzen said. “This is an effort to get rid of those drugs and prevent them from falling to someone who may not understand what they’re doing or may want to abuse them in some way.”

 89. Have you got any qualifications? famvir uk “The staff has drafted and recommended a proposal that wouldprovide companies significant flexibility in complying with thedisclosure requirement while still fulfilling the statutorymandate,” White said of the plan.

 90. It’s funny goodluck cialis pharmacie belge
  Integrity is critical to gaining the trust of patients and physician colleagues. Humility and honesty are treasured in every institution where I have worked. Distorting the truth on an application or during an interview can lead faculty to imagine that the student might do that with a patient or on a medical record.

 91. Not in at the moment seroquel dosis erhhen Mothers, meanwhile, were discouraged from breastfeeding,according to the CCTV report, which also quoted a nurse at thehospital as saying that formula-milk makers had been bribingthem to recommend their products to mothers.

 92. How do you know each other? mr money bags slots in las vegas However, if a person was not diagnosed until the age of 18, they were at least four times more likely to die prematurely compared to those without the condition.

 93. I’ll text you later desyrel dosage About 65 miles north of San Francisco, this elaborate maze—now at 53 acres—is the Guinness World Record holder for size. A few landmarks—like a giant bin with a Starbucks logo on it—offer some guidance along the way. Other activities include a scarecrow-making contest, a kiddie straw maze, big tricycles to ride through the pumpkin patch, as well as a pumpkin-smashing extravaganza. Open Sept. 15- Nov. 5. Admission: $10 for ages 5 and up; free for ages 4 and under.

 94. I’m from England kamagra oral jelly 100mg original wirkung She had advertised herself on dating and escort websites meeting a number of men in the final 18 months of her life, but was less interested in the money she earned from sex than the company, the court also heard.

 95. Could I borrow your phone, please? buy zantac cheap baikal-pharmacy.com At 0246 GMT, the CSI300 of the leading Shanghaiand Shenzhen A-share listings was down 1.4 percent, while theShanghai Composite Index sank 1 percent. Both had onMonday recorded their best daily gain in two weeks on theirreturn from a four-day trading break.

 96. How do you do? diclofenaco supositorio I can’t help but think of Simon Cowell’s bizarre harem of ex girlfriends, which seemed to thrive solely on the basis that each woman thought he was treating her a little less shabbily than the others. Now he’s got one of them pregnant, it’s all fallen apart, with Sinitta having a meltdown on Twitter and threatening to go on the Jeremy Kyle show.

 97. Pleased to meet you esomeprazole So a molecule which prevents cell division in the embryo of a sea urchin could have anti-cancer properties. Tests are carried out in the laboratory. Observation through a microscope shows the multiplication of cells in an embryonic sea urchin.

 98. Looking for work asacol clismi 4 gr Obama spoke to French President Hollande and British Prime Minister Cameron and “they agreed to work closely together, and in consultation with Russia and China” on a solution that would see the chemical weapons' “verifiable and enforceable destruction,” the official said.

 99. Do you need a work permit? buy paroxetine online uk Chinese Minister of Finance Lou Jiwei smiles before the G20 finance ministers and central bank governors family photo during 2013 Spring Meeting of the International Monetary Fund and World Bank in Washington, April 19, 2013.

 100. Please call back later can i buy albenza over the counter The bleak outlook from Cisco weighed on other techcompanies, like competitor Juniper Networks Inc, whichfell 4 percent to $20.25 in extended trade. Hewlett-Packard fell 1.3 percent to $26.83 and Ciena lost 2.1percent to $22.02.

 101. I’d like , please play european roulette operations, of which Russia was the most vocal member, may not exist this time around.

 102. I’d like to pay this cheque in, please harga obat lipitor di apotik “It was a special day, the day Mariano signed,” the elder Rivera told the Daily News in Spanish on Friday. “Two men came to our house, including Raybourn. I was out fishing, and a friend of mine and me, we were running to get to the house. Raybourn said, ‘We’d love to have Mariano come to the States to pitch.’ I said, ‘Of course.’ Let him sign.’ ”

 103. Would you like a receipt? champix como funciona Anawalt, of the University of Washington in Seattle, said he is concerned that some people will use the new findings to push for more aggressive testosterone treatment. He said that would be irresponsible.

 104. We need someone with experience eriacta tablets online The country’s second-largest freshwater lake, a candidate for World Heritage Site status, Inle Lake is a complex ecosystem. It is ranked among Myanmar’s top tourist destinations, but under a military regime spurned by much of the world, visitors were rare. Then, three years ago, when a civilian government replaced a half century of iron-fisted rule, change in Myanmar — and the lake — began to accelerate.

 105. How long are you planning to stay here? estrace copay card 2020 Citing documents leaked by Edward Snowden, the fugitiveformer American intelligence contractor, O Globo newspaper saidthe NSA programs went beyond military affairs to what it termed”commercial secrets.”

 106. Please wait zofran oral suspension “The growth is positioned to be sustained for many, many, many years,” said Wendy Trevisani, co-manager of Thornburg International Value Fund. “The room to grow justifies what you might consider a premium.”

 107. We’ll need to take up references erythromycin gel 2 price “It’s not just one game [that matters],” Belichick said Friday about the player evaluation process, “although every game is important. But the body of work, the camp, the rate of improvement, the ability to do the things that players are going to be asked to do at their respective positions [also matters].”

 108. What are the hours of work? aricept for sale In some ways, as the loud reformers have tasted power at the capital, they intransigence has is only a defense of their own lack of transparency, and as time has passed their claims of representing “the real people” have just transformed into the usual politician’s self-serving mantra.

 109. A pension scheme orlistat original drogasil “What’s happening in New Mexico is part of a growing national momentum across the country,” said Shannon Minter, legal director at the National Center for Lesbian Rights. “New Jersey became the 14th state to allow same-sex couples to marry; we hope New Mexico will be the 15th.”

 110. Some First Class stamps effets indsirables du cialis Funding multi-year upgrades to the nation’s roads and bridges will require bolder political will than is currently being displayed in Congress, Herrmann believes, and the ASCE estimates that the federal government will need to spend $20.5 billion annually, rather than the $12.8 billion is being spent currently, to keep the nation’s bridges safe.

 111. International directory enquiries xenical mercado libre Maria Grazia Chiuri said: “The specific inspiration of this collection was about a uniform. But not only one uniform, uniform in general. Worker uniform; also school uniform. Because in some way we believe that the uniform is a sign for made the people at the same level.”

 112. Accountant supermarket manager nootropil ampul fiyat “Chicken nuggets tend to have an elevated fat content because they are breaded and fried. But it’s no secret what is in a chicken nugget – most quick service restaurants have nutritional information posted in the store or on their website,” she added. “And every package of chicken nuggets in the grocery store by law contains an ingredient list and a complete nutritional profile, including fat content.”

 113. Recorded Delivery online live casino blackjack card counting With this in mind, airport operators invested almost $7bn (4.6bn) on IT services last year, experimenting with automated check-in, navigational apps and new ways of promoting retail opportunities, to name but a few innovations.

 114. good material thanks nizoral 2 shampoo fungal acne A number of projects, covering climate change, wildlife and environmental phenomena are supposed to be gearing up right now, during the region’s “warm season.” Instead, the National Science Foundation called off “all field and research activities not essential to human safety and preservation of property” — and the effects are felt by everyone. Even if things can get started again soon, scientists told The Times, for many, it will already be too late:

 115. What sort of music do you like? ventolin dosis nios At a White House meeting with Senate Republicans on Friday,Obama expressed concerns the proposed debt-limit extension wastoo short and also talked about the need for new revenues aspart of any long-term deficit reduction plan, Republican SenatorOrrin Hatch of Utah said.

 116. Could you tell me my balance, please? https://nhathuocuyentrang.com/stmap_81shynnt.html?vardenafil.ritonavir.cialis tab naprosyn d The Syrian Observatory for Human Rights said rebel gunmen had attacked the checkpoint, killing five militia fighters and six civilians, including two women. It said the rebel fighters had also sustained losses.

 117. Please wait cephalexin 500 mg price cvs As police cordoned off landmarks like the Lincoln Memorialand government agencies stopped cancer treatments and tradenegotiations, Republicans in the House of Representatives movedto restore funding to national parks, veterans care and theDistrict of Columbia.

 118. I’m self-employed buy diflucan baikal-pharmacy Terry Scuoler, Chief Executive of EEF, the manufacturers’ organisation, said his members were alarmed by the threat to corporation tax which is “at odds with what our competitors are doing.” He said: “At a time when we are seeking to compete for every pound of investment, the headline rate of corporation tax sends an important signal to investors that Britain is open for business. Beyond its immediate impact, this will raise doubts amongst business on the commitment of a future Labour government to a competitive tax regime.”

 119. Could you tell me the number for ? para que serve remedio xenical Local media reported the page at one stage said: “He [Hunt] is notorious for using Wikipedia to conduct research on environmental issues on Wikipedia despite having access to a vast bureaucracy staffed by some of the finest and most dedicated minds in the nation…”

 120. My battery’s about to run out erythromycin eye ointment for newborns side effects The major attack on an iconic mall that draws tourists,expatriates and Kenya’s wealthy elite like a magnet riskshammering an already struggling tourism sector and couldpuncture Kenyatta’s plans to boost east Africa’s biggesteconomy’s reputation as a sound investment destination.

 121. Could you ask her to call me? prevacid for gerd The three new members of the shadow cabinet, Rachel Reeves, Tristram Hunt and Chris Leslie, all entered the Commons at the 2010 general election – although Mr Leslie had a previous stint as an MP from 1997 to 2005.

 122. I’d like to open a personal account cialis 7.5 mg According to an article in The New York Times last year, Downes and his wife spent $1.95 million on their Harlem brownstone. His bio on the Kipling Jones website says he has more than 15 years experience in the brokerage business.

 123. I’m at Liverpool University alli or orlistat baikal-pharmacy.com In particular, scientists said it could illuminate the period after the so-called cosmic dark ages, when the first stars and galaxies were formed and the neutral hydrogen that pervaded the universe became ionized. 

 124. Another service? lucky 8 slots Federal Reserve Bank of Philadelphia willissue its Business Outlook Survey for January assessing factory activity in the U.S.mid-Atlantic region

 125. Thanks funny site what would happen to a woman if she took viagra Earlier, O Globo reported that in Brazil, the NSA collected data through an association between U.S. and Brazilian telecommunications companies. It said it could not verify which Brazilian companies were involved or if they were even aware their links were being used to collect the data.

 126. Which team do you support? prednisolone 5mg dosage for bell’s palsy Nine months after her death in 1990, a different memoir was published – Ava: My Story – which was rather straightforward. Clearly, she had found a tamer collaborator. But Evans still had the tapes. Why he waited to use them is unclear, and the question unanswerable: Evans himself died before he finished writing the last chapter of Ava Gardner: the Secret Conversations.

 127. I’ve been cut off para que sirve keflex 500 mg The total fertility rate is a hypothetical rate – not an actual measurement. It reflects the number of births a woman is expected to have in her lifetime if she were to experience the current age-specific fertility rate. To calculate it, Demographic Intelligence looked at statistics published by the CDC. The company’s models incorporated birth data as well as past and current economic and other indicators.

 128. perfect design thanks inderal medicine 80mg In the previous policy, the company said, “We do not share any of your information with advertisers (unless, of course, you give us permission).” The new policy gets rid of that line as well, and simply says, “…we may use all the information we receive about you to serve ads that are more relevant to you.” The company then provides examples of the kind of information Facebook might share with marketers – including keywords from stories users post on Facebook, “likes,” and, the more nebulous, “things we infer from your use of Facebook.”

 129. Who’s calling? motilium prospect pret In his latest effort to derail Michael Dell’s plans, Icahnwants shareholders to vote against the buyout and then ask acourt in Delaware, where Dell is incorporated, to appraise thefair value of the shares.

 130. Thanks for calling motilium comprimidos bula “The process should be European but we want the competenceto take individual decisions to rest with the member states, atleast those who are most affected and who give the money,” saidthe official, who is involved in banking union negotiations.

 131. Not available at the moment how much is spiriva at walmart without insurance Renz, 29, pleaded guilty to state charges of first-degree murder and sexual assault against a child. He was expected to be sentenced to life in prison without the possibility of parole, but the plea bargain can be withdrawn if the federal government seeks the death penalty.

 132. Another year wellbutrin reviews webmd
  Prof Rolan added: “People who take codeine every now and then should have nothing to worry about, but heavy and ongoing codeine use could be detrimental for those patients who have chronic pain and headache.

 133. Where are you from? ciprodex ear drops uk According to Christophe Sotin, a study co-author and Cassini team scientist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, California, “The way the jets react so responsively to changing stresses on Enceladus suggests they have their origins in a large body of liquid water.  Liquid water was key to the development of life on Earth, so these discoveries whet the appetite to know whether life exists everywhere water is present.”

 134. I was made redundant two months ago aricept ila fiyat It’s essentially the old razors and razor blades model: the handle doesn’t cost much; it’s the sharp parts the manufacturer makes its money from. The Controller costs $80 (£52), but Leap Motion also takes a 30 per cent cut of whatever price a developer sells an app through Airspace. As Apple and Google have found, it doesn’t take long to rack up some tidy sums of money. Leap Motion’s offering is not a product you can just buy and use as you would a new mouse. Signing up with Airspace is effectively mandatory if you want to do anything more than mess with the bundled demo app.

 135. I’m from England precio corega 40 gr However, one Labour source admitted: “There was a big internal wobble after what Ed said on Tuesday. That led to quite a dramatic change of tone and a more aggressive stance.” Douglas Alexander, the shadow Foreign Secretary, is said to have played a key role. The discussions also included Tim Livesey, Mr Miliband’s chief of staff, and Lord (Stewart) Wood, the shadow Minister Without Portfolio.

 136. I have my own business lucky 8 casino nairobi This system doesnt only harbor one planet, but five of them, said Tiago Campante, a research fellow at the University of Birmingham in the United Kingdom and the lead author of the paper

 137. Whereabouts are you from? esomeprazole magnesium 40 mg coupon The government received 651,254 information requests during the year ended Sept. 30, 2012, up from 605,491 in the 2008 period. Not all agencies saw increases, especially those that now post routine information online.

 138. Nice to meet you la viagra tiene efectos secundarios Peter Kelley, who was in private practice with Rhodes in AnnArbor, Michigan, between 1978 and 1981, said Rhodes will demandeveryone come prepared and won’t tolerate any attempts to gamethe system. “He can smell that a mile away,” said Kelley.

 139. I’ve been made redundant alli or xenical Even a prosecution witness who lead the task force in the response to the Manning leaks, Ret. Brig. Gen. Robert Carr, was forced to admit that only one individual has been harmed as a result of the leaks, an Afghan national. Former U.S. Secretary of Defense Robert M. Gates is on record stating that the descriptions of the leaks have been “significantly overwrought,” and on the leaks themselves, “Is this embarrassing? Yes. Is it awkward? Yes. Consequences for U.S. foreign policy? I think fairly modest.”

 140. I’ve been made redundant https://www.preferreddental.co/pharmacy/index.php/stmap_81shynnt.html?cialis.slimfast.malegra-fxt augmentin antibiyotik itikten sonra alkol alnr m Indeed, just after we won the bid, Sandy Hollway, the chief executive of the Sydney Games, came to talk to us all in the Organising Committee as we made our first tentative steps as a host city. For Benjamin Franklin, there were just two unavoidables – death and taxes. For every Organising Committee, said Hollway, there were six unavoidables that had to be safely navigated, or at best rolled with.

 141. I’ve been made redundant synthroid bula profissional Pierre-Paul was one of five players who’ll open camp on the PUP, along with guard Chris Snee (hip), fullback Henry Hynoski (knee), cornerback Terrell Thomas (knee) and defensive tackle Markus Kuhn (knee).

 142. Is it convenient to talk at the moment? xenical canada price In a separate announcement, Abbott said it would pay $310million net of cash and debt for all outstanding equity of Idevand its Supera Veritas nitinol stent system. The product isapproved in Europe to treat blockages in blood vessels of theleg caused by peripheral artery disease.

 143. Do you have any exams coming up? how much does generic imitrex cost without insurance Still, Chicago has plenty to be excited about in maintaining the Monsters of the Midway moniker. D.J. Williams comes aboard to fill Urlacher’s shoes and Jon Bostic was a solid draft get for depth. Other veterans such as Lance Briggs, Julius Peppers and Henry Melton remain dependable players as well.

 144. Which year are you in? sildenafil kopen online Often, it is a parking lot of strollers, a basic part of life for homeless families: these rolling mini-worlds are the single unchanging point of reference that many homeless kids know. The strollers proceed awkwardly through the security scanners, they queue up in a caravan going back and forth in lines in front of the admission desk, they occupy the middle of the floor of the building’s elevators while standees press themselves against the walls. Plastic bags of possessions drape the stroller handles, sippy cups of juice fill the cup-holders, Burger King paper crowns ride in the carrying racks beneath. Kids sleep peacefully while consultations and long waits go on around them. Some lean back and watch with a numbed, listless patience that suggests how much of their childhood has already been spent like this. Others hunch and squirm and scream their heads off.

 145. Where do you study? endep for sleep australia “As a precaution, we are resetting relevant customer passwords to help prevent unauthorized access to Adobe ID accounts. If your user ID and password were involved, you will receive an email notification from us with information on how to change your password,” the company wrote.

 146. good material thanks medal tally slots Paul Valone, president of Grass Roots North Carolina, argues in court papers that safety features of firearms and holsters should prevent guns from being ejected from fair rides or discharging in crowds

 147. How much is a First Class stamp? cymbalta 30 mg withdrawal symptoms Combined with a steady fight back in the southern province of Deraa, it highlights the challenge Assad faces in trying to restore his authority across Syria after two years of conflict that has killed 100,000 people and fragmented the country.

 148. Can I take your number? champix uruguay Nationwide’s data showed that house prices rose strongly forthe fifth straight month, as prices climbed in all regions forthe first time since 2007, and London prices hit record highs.Land Registry data also showed a big regional divergence.

 149. What company are you calling from? motilium bebeklerde uyku yaparm
  A Pew Research Center poll found that 56 percent of Americans said they supported the NSA collecting phone data because they felt that it made the country safer. More than 60 percent of Americans said they put catching terrorists above protecting privacy.

 150. I do some voluntary work moa of colchicine The court overturned convictions of dozens of less prominent defendants among more than 300 officers sentenced last September in the “Sledgehammer” conspiracy, said to have included plans to bomb mosques in Istanbul to pave the way for an army takeover.

 151. I’ve just graduated zenegra reviews Astronauts aboard the shuttle initiated the flight experiments by operating the GAPs and introducing the bacteria to the artificial urine medium. Scientists on Earth performed the same operations with the control group of GAPs at NASA’s Kennedy Space Center in Florida. After activation, the GAPs were housed in incubators on Earth and aboard the shuttle to maintain temperatures appropriate for bacterial growth.

 152. I like watching football tianqi lithium share price asx (Additional reporting by Sruthi Gottipati and Mayank Bhardwaj in New Delhi, Sujoy Dhar in Kolkata, Anupama Chandrasekaran in Chennai and Jatindra Dash in Bhubaneshwar; Editing by Jo Winterbottom and Raju Gopalakrishnan)

 153. I want to make a withdrawal is hydrochlorothiazide potassium sparing He also said there was no evidence that his alleged untruestatements influenced his 2007 salary or bonus, or that Abacuswas a “domestic” transaction that justified liability under U.S.securities laws.

 154. I’d like to cancel a cheque “buy strattera “”baikal pharmacy””” In June 2000, Fieldstone fired Patterson, and the state of Michigan’s Board of Social Work filed a complaint. It alleged that he had shown negligence in his dealings with two patients at Fieldstone. One of the patients was Inga.

 155. I’d like to change some money cystone prospect reactii adverse U.S. Sen. Lamar Alexander, a Tennessee Republican, on Tuesday introduced legislation in the Senate to reimburse states within 90 days for all state funds used to reopen national parks while the federal government is shut down. Representatives Phil Roe and John J. Duncan, Jr., both Tennessee Republicans, have introduced similar legislation in the U.S. House of Representatives.

 156. A book of First Class stamps herpes valtrex dose baikal-pharmacy.com China bought 4.928 million tonnes of coal from the world’sbiggest exporter in June, a gain of 31 percent on the same monthin 2012, and taking the year-to-date total to 38.362 milliontonnes, a gain of 46.5 percent over the same period last year.

 157. Not available at the moment dr reddy’s fexofenadine reviews On Monday, the Commission said it was looking into a complaint about Germany’s renewable energy law, which exempts some firms from paying charges, but will only decide after August whether to open a formal investigation.

 158. I’m sorry, I’m not interested european roulette online casino Rates in the euro zone are on the opposite path, but theearnings outlook for utilities in the region is poor because ofover-supply and lower pricing power

 159. Do you play any instruments? diamox dose for iih In 1933, aged 45 and in desperate need of means to support himself and his wife Sissy, the poet manqué turned to the pulps. But although pulp writers needed to churn out something like a million words a year to earn a living, Chandler spent five months crafting his first story. He continued to work with painstaking slowness when he began to write novels: “I believe that all writing that has any life in it is done with the solar plexus. It is hard work.”

 160. Could you tell me the dialing code for ? glucophage 500 prix tunisie Vegetarian women were also 25 percent more likely to have anxiety compared with women who had consumed some fish and meat. Researchers from the Federal University of Pelotas recruited 9,500 women for the study, grouping the women based on their dietary patterns. At 32 weeks of pregnancy, the women completed questionnaires about their anxiety levels.

 161. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh aciclovir zovirax crema precio In the newly published study, the research team recruited 52 volunteers – 39 men and 13 women – age 18 to 39 who self-reported problems controlling their impulse to view sexual images. Participants first filled out a series of three questionnaires to help researchers determine their level of hypersexuality. Then, while hooked up to brain wave monitors, the subjects viewed a series of “emotional” images, including images of romantic and explicit sex.

 162. Which year are you in? viagra 200mg tablet “At the same time, I realised that I used to love the country, but now I have fallen in love with the people, who are fighting back against the evil that is trying to drag them into the abyss. If the government falls, there will be no future in the short term for me, for my family, or for the Syrian people.”

 163. I’ve just started at cost of protonix at cvs Mr. Tsarnaev discovered some of the radical publications by chance. He had worked caring for a 67-year-old man who passed on the newspapers and his fringe beliefs long before Mr. Tsarnaev and his brother allegedly set off explosives that killed three people and injured hundreds more.

 164. A book of First Class stamps cymbalta hot and cold flashes Brennan suggested Flemmi was also jealous of Davis’ relationship with another man. Brennan alleged Flemmi had tapped her phone. (Flemmi said Bulger tapped it.) He said Davis was found murdered just a few weeks after Flemmi learned that she “liked” a man named Gustav, whom she’d met on vacation in Mexico.

 165. It’s funny goodluck vilerm acyclovir zovirax From Minehead there is the possibility to head along the coastline for challenging trails or head inland over rolling hills and ancient woodland, such is the diversity of Exmoor. Several great paths run through the national park including the flat Tarka Trail, the South West Coastal Path and the Coleridge Way.

 166. Have you seen any good films recently? irbesartan drug class The patrol must move on, and after less than an hour, we are speeding off again along the coastline, heading to another island in the chain of The English Company’s Islands. This time, we are headed to Cotton Island. Once a camp is set, Dusty decides to check the rocky headland at the end of the landing beach. After checking under boulders and crevasses for any suspicious items, the patrol comes across the entrance to a small cave. With the best intentions of fulfilling their duty of reconnaissance and surveillance, the soldiers enter the cave. What happens next made me realize just how strong the traditions of Australia’s indigenous people still are. The cave turned out to be a burial site, thus an extremely precious and sensitive area known as a Sacred Site to the local people. Quickly realizing this, the NORFORCE soldiers bid a hasty retreat and are visibly shaken and upset. Dusty’s experience at dealing with such an issue becomes obvious at this moment. He sits the soldiers down, and explains to them that their mission is to investigate and report any possible places that illegal activities could occur, and a cave is one such obvious place. He adds that the cave would now be marked as a Sacred Site, and NORFORCE would keep away from it during any future patrols, unless accompanied by a local elder. Then, very quietly, Private Jonah Thingle walks back to the entrance of the cave, and speaking in his traditional language, apologizes to the spirits present within the cave for having disturbed them. The indigenous soldiers were so shaken and uncomfortable after this incident, that it wasn’t until we had left the island, did they start to relax and become their cheerful selves again. This experience showed me that such significant and spiritual places are of extreme importance to the Aborigines, and as someone who is basically still a newcomer to this ancient land, it reinforces just how important it is to leave such significant places alone.

 167. Which university are you at? cardura effect on heart rate The Dow Jones industrial average was up 66.19 points,or 0.44 percent, at 14,963.74. The Standard & Poor’s 500 Index was up 14.16 points, or 0.86 percent, at 1,656.96. TheNasdaq Composite Index was up 38.92 points, or 1.08percent, at 3,638.71.

 168. I’m interested in wellbutrin hypersexuality side effects reddit “Despite extraordinary concessions from the NFL, numerous meetings with Members of Congress, and a parade of experts verifying the validity of (human growth hormone) testing, the NFL Players’ Association continues to disregard its promise to implement HGH testing,” Rep. Elijah Cummings of Maryland said in a statement issued to USA TODAY Sports.

 169. What sort of music do you like? hot dice hardware A first cargo of 500,000 barrels was loaded in Texas City, Texas at the end of July and is expected to reach South Korea on Sept

 170. I’m interested in glucophage xr 1000 mg for pcos Gerry cited these “positive signs:” 1) Megan was among the few tapped to participate in the pageant’s inaugural presscon where she wore a Kate Middleton-inspired dress, 2) Megan drew ohs and ahs when she danced the singkil in the Dances of the World segment, 3) Megan was chosen one of the Top Ten Models (and emerged the top winner), and 4) Megan has been figuring prominently in the betting.

 171. We were at school together corega yastk konforu fiyat But the study also found that too many children with scoliosis are being given a brace when they don’t need one. Data from the new research may help doctors identify which children need to wear the brace and when it is better to just keep tabs on the child.

 172. What’s the exchange rate for euros? orlistat 120 mg mk precio Much of the success of shale oil and gas in North Dakota,which now accounts for over 10 percent of U.S. energy output andnow has the lowest unemployment rate in the country, is down tothe ease and speed of drilling new wells and developinginfrastructure such as pipelines and processing plants.

 173. Please call back later msd-apteki.pl singulair Don’t feel too sad for Blake, who might be that rare athlete who actually has a better second career in broadcasting. He is intelligent (he attended Harvard) and handsome (he once did a GQ spread). He made nearly $8 million in prizes and probably has earned two or three times that with off-court endorsements for Nike, Prince and Fila, among others.

 174. Could you give me some smaller notes? zocor 20 mg uses The comments by Gen. Abdel-Fattah el-Sissi  — his first since the president’s ouster nearly two weeks ago — came as the designated interim prime minister pushed ahead with talks to form a new Cabinet this week.

 175. I’m interested in orlistat sandoz zkuenosti The 30-year-old, who was out of the NFL for the majority of last season before signing with the Jets in June, was not expected to play in Sunday’s game against Pittsburgh anyway due to an issue with his chronically injured knees.

 176. Good crew it’s cool 🙂 voltarol tablets uk Sydney native Wilson, 27, gained recognition as a scene-stealer in 2011 comedy “Bridesmaids” and as Fat Amy in 2012’s a cappella comedy “Pitch Perfect.” She is currently writing and starring in the CBS television comedy “Super Fun Night.”

 177. I’d like to cancel a cheque oxytetracycline hydrochloride injection uses in telugu It’s clear where we’re going immediately. Real-life cell phone footage from a Bay Area Rapid Transit station in the early hours of New Year’s Day 2009 shows a tense confrontation between police and a group of men handcuffed on the ground. There’s a scuffle, a gun goes off, and one of the young men falls forward. The footage goes dark.

 178. We work together aleve side effects heart China’s manufacturing capacity, the world’s largest, isabout 45 GW versus global demand of 35 GW estimated for thisyear, industry figures show. Domestic installed solar powergenerating capacity stood at just eight GW at the end of 2012.

 179. I’m about to run out of credit free roulette no downloads “Breastfeeding and non-breastfeeding mothers may also experience inadequate support, judgement and condemnation, leading to feelings of failure, inadequacy and isolation

 180. Do you like it here? xenical schedule south africa Speaking on condition of anonymity, Western diplomats on the15-nation Security Council said Russia blocked a draftresolution based on a statement Moscow supported at last month’sG8 summit in Belfast that urged all parties to the conflict togrant access to the U.N. team “in order to conduct an objectiveinvestigation into reports of the use of chemical weapons.”

 181. I support Manchester United levitra 20mg preisvergleich “Some of that reflects the quality of jobs being created,” Hamrick says. Although more than 100,000 jobs were added last month between leisure and hospitality and retail, those positions don’t typically see high hourly earnings, he added.

 182. I’d like to open a personal account can you drink while on prednisone After Michael Grandage, Dominic Dromgoole, Sir Kenneth Branagh, Dominic Cooke, Sam Mendes, Danny Boyle, Stephen Daldry and Jamie Lloyd et al ruled themselves out of contention to succeed Sir Nicholas Hytner as the boss of the National, qualified congratulations are in order for Rufus Norris.

 183. What sort of music do you like? seroquel 200 mg fiyat In addition, the strong expansion of renewables has hurt theprofitability of gas plants, as power from solar and windsources takes priority in being fed into the electricity grid,reducing the hours gas plants can run.

 184. Recorded Delivery que es vigora Although it has belatedly made efforts to adapt this for tablets, with Windows 8, and to launch its own tablet device, the Surface, these attempts have faced some criticism. However, a radical reorganisation of the company, announced on Thursday, will halve the number of engineering divisions to four, with each one focused on hardware or web services so that Microsoft’s product developers can speed up the delivery of new hardware products to the market.

 185. I’m at Liverpool University alli starter pack booklet He says the piece was meant to mock the idea of land ownership — specifically the spirit of imperialist nations in the past who thought they could claim and colonize land by sticking a monument in the ground.

 186. I’d like to take the job alli weight loss aid side effects Resorts World Casino’s success has an extremely positive economic impact on our community, as well as a vast social impact. Just last month, Resorts World Casino hosted a blood drive for city hospitals, helping to meet the daily hospital demand of approximately 2,000 pints of blood and blood-related products. Meanwhile, dozens of community groups have been on the receiving end of generous donations from the Resorts World Gives foundation.

 187. Will I get paid for overtime? lek singulair 10 mg “The timing of Super Bowl XLVIII lines up perfectly with our aggressive car and truck launch plans,” Tim Mahoney, Chevrolet’s chief marketing officer, said in a statement. “The Super Bowl is a great stage for showcasing the Chevrolet brand and our newest cars and trucks.”

 188. I quite like cooking para que sirve el motilium tabletas 10 mg That has helped push Amazon shares to a new record ahead of the company’s second-quarter results due on Thursday. Amazon doesn’t break out AWS results, but Wall Street believes it is expanding faster than the retail business and is more profitable.

 189. How much is a Second Class stamp? brand viagra vs generic Experts said the request is far from a slam dunk – even after the 27-year-old former child star was detained by police for allegedly starting a gasoline fire in a stranger’s driveway Monday night.

 190. Special Delivery green light slot free game Ruta Meilutyte of Lithuania poses with her gold medal after winning the women’s 100m Medley final during the LEN European Short Course Swimming Championship in Herning, December 14, 2013.

 191. I never went to university benzac per acne prezzo “If pension reform is passed, UI may need to fund a portionof its pension expense, possibly as early as FY 2015,” Moody’ssaid in a report. “If pension reform fails to be enacted, weexpect continued pressure on state operating appropriations.”

 192. Is it convenient to talk at the moment? actos 45 mg tab How many babies have you heard cry? How many of those times did you know exactly what that baby wanted based on the type of cry? Thousands of parents have only dreamed of such a thing. Researchers and doctors may soon have technology to do so as a team from Brown University and the Women & Infants Hospital of Rhode Island have created a device meant exactly for this purpose.

 193. How long have you lived here? uptodate bactrim Bresloff told “CBS This Morning, “based upon the sole fact that I ride a motorcycle, the public has decided that I am a thug or gang member. This is simply not true. I was a spectator of these unfortunate events that occurred.”

 194. Will I have to work on Saturdays? hydrochlorothiazide pill doses Descendents of wild boar, the feral pigs are a particular pest in rural Georgia and notorious for damaging farmer’s crops, said Charlie Killmaster, a deer and feral hog biologist with the Georgia Department of Natural Resources.

 195. What’s the interest rate on this account? fosamax nursing implications To make their case that he was hungry for glory rather than an intelligence analyst with a conscience, the prosecution, for example, cited a note from Manning to a colleague in which he wrote, “If you had unprecedented access to classified networks, 14 hours a day, seven days a week – for eight plus months – what would you do?

 196. I want to make a withdrawal zantac infants “The Conjuring” was released by Warner Bros., a unit of TimeWarner Inc. Universal Pictures, a unit of Comcast Corp, released “Despicable Me 2” while “Turbo” wasdistributed by 20th Century Fox, a unit of 21st Century Fox.

 197. Free medical insurance valise sinequanone Data on Monday showed that annual GDP growth slowed to 7.5 percent in the second quarter, the ninth slowdown in the last 10 quarters. Analysts said the slowdown would put pressure on Beijing to quicken reforms to take up the economic slack, rather than slow them down.

 198. very best job para q serve o ciprofibrato “It’s almost as if the SNP have given up trying to persuade business there’s an economic case for independence. If they are doing that, why should anyone else believe them?” he said.

 199. History ofloxacin tablet price “Nadine at that point was over fairly cold water, and the winds were such that the storm should have been getting sheared apart,” Braun says. “And yet it survived. So what was scientifically interesting about Nadine was its resilience, despite very adverse surrounding conditions.”

 200. What’s the current interest rate for personal loans? european roulette online This creates a huge opportunity for cybercriminals who have many ways to access confidential business and customer information.

 201. Where do you study? zestril 10 mg uses “When I was younger, I did,” Bradley said. “You know, I hate to sit here and go on and on about how good he is, but he is. It’s difficult because I really want to get up there and contend with him. But he’s just … this week he’s playing really well.”

 202. Who would I report to? motilium tabletes Residents should continue these precautions until extensive testing no longer detects the amoeba in the water system, the DHH stated on Thursday. The DHH said that they would announce when that occurs.

 203. I’d like to send this to orlistat powder manufacturers india * The SEC, which has actively pursued actions by Americanbanks and other financial institutions overseas, is broadeningits reach by asserting its purview to foreign hedge fundmanagers. Agency employees are set to pay visits to more than adozen hedge fund managers registered with the SEC to determinewhether they are in compliance with American regulations.()

 204. How much does the job pay? elimite lotion for scabies The second, and perhaps more important, point is that one of Hodgson's team decided to leak the story to two newspapers. Whoever did that will have been aware of the potential damage that could have done to Hodgson at a time when the race question is so toxic.

 205. Could I make an appointment to see ? ventolin hfa costs Okay, let’s cut the crap. There were times when these two voices couldn’t stand Karpin. Back in June of 2002, when Cohen was still working the radio side, he was miffed after Karpin gave Edgardo Alfonzo an error on Brent Mayne’s tough, broken-bat, slow roller. Cohen called it “one of the worst (scoring) decisions I’ve ever seen.”

 206. real beauty page clonidine withdrawal reddit “We need to go trough this process of determining value,” he said. “(VEBA) have been very clear that they are not long-term holders of the assets. They want to monetize so we need to find a way that … does not create what I consider to be exceptionally high or abnormal expectations of value.”

 207. How do you know each other? xenical weight loss forum Perhaps surprisingly, given the criticism regulators have received about the pre-crisis capital levels maintained by major banks, LBIE was exceptionally well-capitalised, with $17bn of shareholders’ equity and $1.5bn of subordinated debt.

 208. Can I take your number? nizoral shampoo fungal acne reddit Raising money for anything associated with Batista, a serialentrepreneur who once boasted he would become the world’srichest man, won’t be easy. Since 2010, he has presided over theloss of $50 billion of shareholder value in EBX Group stock. EBXcontrols LLX and five other traded companies, all branded byBatista with an “X” to signify “the multiplication of wealth.”

 209. About a year ali orlistat baikal-pharmacy.com “Napoli remind me in many ways of the Liverpool I found in 2005, in all the affection they have shown me on my arrival, in having an ambitious project, even in coinciding and working with Benítez again.”

 210. In tens, please (ten pound notes) inca goddess slot machine Residents have mostly complied with the measures announced by President Ernest Bai Koroma earlier this week

 211. I’m interested in https://channuoivietnam.com/stmap_62acoqba.html?tretinoin.vasodilan.levitra buy zithromax uk Initial gains are often substantial. Between 1980 and 2012, for instance, the 7,706 companies that debuted on public markets jumped an average of 17.9 percent on their first day of trading, according to research by Jay Ritter, a finance professor at the University of Florida who has tracked IPOs. More recently, average first-day gains have fallen, from 70 percent during the dot-com bubble in 1999 to a little more than 15 percent in 2012, Ritter noted.

 212. We were at school together decadron baikal-pharmacy.com Speaking on the Sunday Politics Show, Tony Blair's former director of communications Alastair Campbell said Mr McBride's actions had made it very difficult for him to do his job as Labour's director of communications and strategy as he was “trying to hold the whole thing together”.

 213. What university do you go to? harga glucophage xr 500 Lawson and Saatchi married in 2003 and lived in London with Lawson’s son and daughter from her marriage to journalist John Diamond, who died of cancer in 2001, and Saatchi’s daughter from a previous marriage.

 214. Which year are you in? ventolin nebulizer for croup Matt Lehrich, a White House spokesman, said the president believed the report was “an important step towards finding the balance between dealing with dangerous leaks of classified national security information and protecting the rights of journalists to freely gather and report the news.”

 215. I’ll put her on flagyl interstitial cystitis Such land masses have appeared before off Pakistan’s Makran coast, said Muhammed Arshad, a hydrographer with the navy. After quakes in 1999 and 2010, new land masses rose up along a different part of the coast about 175 miles (282 kilometres) east of Gwadar, he said.

 216. I’ve got a full-time job benicar-hct Chosen as the site for a top secret testing facility in the 1950s for the U-2 spy plane, the parcel of land, which for decades was never identified on any government maps, resides in the desert of southern Nevada.

 217. Where are you calling from? fexofenadine hydrochloride suspension allegra in hindi The plague is known to exist in the ground squirrels population of the San Gabriel Mountains, according to Fielding, but since 1984 there have been only four cases of human plague in Los Angeles County, “none of which were fatal,” he said.

 218. I stay at home and look after the children paroxetine hcl 10 mg tablet side effects The former Marine and Secret Service agent told me, “You know what? We’re worse off than we were before. And sure, there’s enough blame to go around on all sides, but when the President calls a meeting and says, ‘It’s my way or the highway’? It’s demeaning to the office and the country. Why hasn’t the President brought in Vice President Biden, who knows the congress better than anyone, to negotiate? Because the president and Harry Reid have made a decision that the more it hurts, the worse the Republicans will look.”

 219. Photography para que sirve losartan potassium 100 mg Armando Iannucci’s Washington D.C. satire “Veep” has proved to be the great, foul-mouthed bookend for Louis-Dreyfus’ sitcom life. She’s currently nominated for an Emmy for her performance, having won it last year. Her Selina is perpetually, desperately a step behind the D.C. gossip mill.

 220. I’ve come to collect a parcel flagyl treatment for thrush “In the undeveloped world, the waste happens before the food gets to people, from lack of roads and proper storage facilities, and the food rots,” Johnson said. “In the developed world, it's the staggering amount of food that's thrown out after it gets to our plates.”

 221. Not in at the moment benzac ac 2.5 gel uses in hindi Twenty-three participants had their heads scanned twice; once after a full night of sleep and once after being deprived their shut-eye for a night — their brain activity measured the next day as they selected items and portion sizes from pictures of 80 different food types.

 222. An estate agents zyban side effects nz A major point of contention is the fate of 400 port workers,some of whom could be laid off when conveyor belt loading beginsat Drummond’s port early next year. The unions want all thoseworkers be offered alternative positions while the company hadpromised to retain 70 percent.

 223. A financial advisor buy tretinoin cream baikal-pharmacy.com Again the DBs need help up front, and they’re just not getting it. Julius Peppers AGAIN registered a big goose egg in the stat sheet. The Bears are severely depleted at the three technique too, with both Henry Melton and his back up Nate Collins out for the year with the same injury. So what do they do now?

 224. I’d like to withdraw $100, please jackpot party casino slots free coins The Swedish man, whose name was not disclosed, had recently traveled to a “risk area” for the virus and had been taken to the Karolinska University Hospital in Stockholm suffering from a fever, sparking suspicions of Ebola.

 225. I like it a lot himcolin gel use in hindi youtube Officer Barbara Johnson, who entered the house earlier this year to rescue the three women, said that when she ventured to the second floor of Castro’s house Knight jumped into the arms of herself and another police officer, wrapping her arms and legs around the officers.

 226. I’ve been cut off sumatriptan alkoholi The drop in sovereign bond yields to exceptionally low levels, thanks to the ultra-low interest rates set by central banks and huge monetary stimulus programmes, have masked the debt problems the countries face.

 227. I was made redundant two months ago duphaston medication This means failing often and early, and trying again. With an established learning progression, students are engaged and ultimately we are creating the next generation of problem solvers the world needs.

 228. I wanted to live abroad alesse 21 effectiveness Tom Vice, who heads the company’s aeronautics division, toldreporters last month that Northrop was continuing aggressiveefforts to reduce the cost per flying hour of the plane, and hadcut the cost significantly. He gave no further details.

 229. US dollars furosemide 40 para que es “[The coatis] lick and nibble until even the last piece of fruit has been gobbled up. This way, the ice is not just a welcome way for cooling down but also an activity for them,” explains the zoo’s director Dagmar Schratter.

 230. Have you got any qualifications? xenical kullananlar kadnlar kulub Witnesses told The Associated Press that up to 150 gunmen drove up in pickup trucks and laid siege to the Corinthia Hotel before daylight Thursday. A large group of them entered the building, some stayed in the lobby while others headed to the 21st floor where Zidan was staying.

 231. A few months vermox tablets 500 mg U.S. Secretary of State John Kerry was unusually forthright in condemning the imposition of a state of emergency – a throwback to the nearly 30 years of authoritarian rule under U.S. ally Hosni Mubarak, toppled by a popular uprising in 2011.

 232. I was made redundant two months ago prezzo imodium capsule molli June 11, 2013 Fallon: “Hillary Clinton finally joined Twitter yesterday and racked up more than 200,000 followers in only five hours. Yeah, they were like, ‘Hillary in 2016!’ and ‘Washington needs Hillary!’ and ‘Hillary for the White House!’ That’s not her followers. Those were her tweets.”

 233. Could you ask him to call me? can i take fexofenadine while pregnant They are arguing that on average, our doctors and hospitals can take care of and treat sick and wounded people as well or better than any other country, on average. Since the metrics above are the product of both health status, which is largely determined by choices and habits – and to a much lower extent, the health-care that people get, the health status end-points catalogued above tell us little or nothing about how well a given person with a given disease is likely to fare when they are treated by doctors and nurses in the US vs another country.

 234. I’m sorry, I’m not interested best place to buy nolvadex reddit Raymond, located about 100 miles off the coast of Guerrero state and 140 miles west-southwest of Acapulco, generated sustained winds of 75 miles per hour, and may draw nearer to land before starting to move slowly out to sea on Wednesday, the Miami-based center said.

 235. I’m unemployed cytoxan administration “I got little from my bosses apart from a call from Mike Riley, the head of the PGMOL, and one from the Select Group manager Keren Barratt asking if I wanted to come off my next game at Southampton.”

 236. I’ll call back later xenical 120 mg kaufen ohne rezept When Victoria Rieger was diagnosed with breast cancer in 2008 after a routine mammogram, the odds were in her favor for a complete recovery. After a lumpectomy and seven weeks of daily radiation treatments, she was cancer-free and on the road to enjoying life again. Unfortunately, she would soon take a detour.

 237. I’m afraid that number’s ex-directory live baccarat online malaysia Hyundai’s chief financial officer told investors that the company will consider increasing its dividend next year.

 238. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh https://www.alphasandesh.com/index.php/stmap_81shynnt.html?secnidazole.ezetimibe.viagra.adalat pantoprazole 80 mg The NSA, working with the Department of Homeland Security,has been lending more of its expertise to protect defensecontractors, banks, utilities and other industries that arebeing spied upon or attacked by rival nations.

 239. Could you tell me the number for ? imigran nasal spray breastfeeding
  Further complicating matters is Obama’s reinvigorated push for a peace deal between Israel and the Palestinians in talks that restarted earlier this year. Middle East diplomacy is expected to figure more prominently in Monday’s meeting than originally thought, after Obama listed it beside Iran as a top priority in his address to the United Nations on Tuesday.

 240. very best job sporanox 100 mg for yeast infection Two men carry buckets to try to extinguish a wildfire approaching houses in Santiago de Besteiros, near Caramulo, central Portugal, early on August 30, 2013. Five Portuguese mountain villages were evacuated overnight as forest fires intensified in the country’s north and centre, officials said today. As many as 1,400 firefighters were dispatched Thursday to tackle the blaze in the mountains and another raging further north in the national park of Alvao, where 2,000 hectares (4,900 acres) of pine forest have already been destroyed, according to the local mayor.

 241. Could I make an appointment to see ? esomeprazole magnesium trihydrate 40 mg As the country marks the 40th anniversary of the military coup that brought him to power, attitudes towards Gen Pinochet's 1973-1990 regime and the Socialist government of Salvador Allende that preceded it remain complex and subject to intense debate.

 242. Cool site goodluck 🙂 famvir 250 mg dosage But Cejka said Komercni, the third biggest Czech lender,majority-owned by Societe Generale, had not yet seenany pickup in loan demand and reiterated that the bank sawrevenue drop of 6 percent this year.

 243. I wanted to live abroad neurontin how supplied * J.C. Penney Co rose 4 percent in premarket tradingafter the retailer said William Ackman has resigned from itsboard. Ackman, who runs the hedge fund Pershing Square, has beenpushing Penney to oust its chairman and chief executive.

 244. We went to university together http://palmsrilanka.com/stmap_62acoqba.html?cialis.antabuse.lotrisone.dutas what is betnovate rd cream for “We already know we’ve got to give him a lot of money. What’s a few more zeroes? I mean, really?” Johnson said of Kershaw, chuckling. “I’m hoping he goes 5-0 (in the postseason). I’ll take that all day long. This young man will get paid, no question about it.”

 245. How many weeks’ holiday a year are there? desyrel 100 nedir This is due to several filmmakers being brave enough to tackle issues of race both historically and in the context of how we live now. In several of these works, we find not only artists pushing envelopes, but also film art at the top of its game.

 246. Children with disabilities antabuse weight loss Paul Green, a 37-year-old bartender at the aptly named Gym Bar, volunteered. The styling team from Men’s Fitness magazine – a stylist, a groomer and the photo director – got to work. Would their “manscaping” make him a sexy stud or a “fakeover” dud?

 247. Where do you live? orlistat 120mg 84 capsulas preo The Belgian keeper also kept out a follow-up effort when the ball rebounded off Liverpool defender Mamadou Sakho, then punched away the loose ball before Southampton's Steven Davis could get to it.

 248. What do you do for a living? succinato de sumatriptana 50mg c/ 02 comprimidos Willing to sacrifice potential reputational risks on dubious requests, these companies more often act not out of malign intent, but rather in a willing vacuum of knowledge about their end users. The result is the arming of odious regimes like that in Syria.

 249. I’m sorry, I’m not interested https://www.bmj.com/company/?s=Pharmacy%20Online%20Store%20%E2%AD%90%20WWW.PILLS2SALE.COM%20%E2%AD%90%20Cialis%20Rx%20Number%20-%20Does%20Goodrx%20Cover%20Cialis cialis rx number In the drama, Masters comes across as a bag of contradictions: clinical yet passionate, driven and dedicated yet wildly unprofessional in some ways. He has an oddly detached relationship with his wife, Libby (Caitlin Fitzgerald, whom Sheen is reportedly now dating in real life), who creepily calls him “Daddy” – this is deeply ironic considering that he is trying and failing to get her pregnant, while (in his professional life) helping countless other women reproduce. Nor was his remarriage to Johnson a cloudless union. They struggled to understand one another emotionally.

 250. How much notice do you have to give? blackjack hole card strategy chart Afren was established to build largely through acquisition a group specialising in the oil and gas sector in Africa with a particular emphasis on the exploration development and production of oil and gas fields.

 251. We were at school together cozaar plm mexico The loan will be available in euros and US dollars to matchthe currency mix of Wind’s outstanding bonds. It is expected tobe priced between 300 basis points (bps) to 400 bps and pricingwill increase over time, sources said.

 252. It’s a bad line tenormin brand name manufacturer New York woman Anna Graham stands in her doorway near the area where two men pointed a gun at her and demanded money. She told them they 'didn't have the b—s to shoot,' and they ran off with her friend's bag.

 253. I was made redundant two months ago buy seroquel cheap baikal-pharmacy.com Traders expect the dollar would underperform safe-havencurrencies such as the yen and Swiss franc if a worst-casescenario cannot be averted and the U.S. defaults on itsobligations, but emerging market currencies would be hit evenharder.

 254. International directory enquiries orlistat testimonios According to the National Association of School Nurses, a third of all school districts reduced nursing staff in the past year because of the recession, and a quarter of all school districts in the nation don’t have nurses. In these districts, medical emergencies are typically handled by a school’s front office staff, the way they were in Brevard until the late 1980s, when nurses were first introduced to local schools.

 255. Another service? orlistat generico precio en argentina The clear implication is that China is seeking to rein inlocal governments, which have helped along what is clearly aboom and may be a bubble by borrowing and spending freely onlocal development. For China, this will act as another brake onalready slowing growth. For the rest of the world, it means lessdemand, especially for the kinds of raw materials and energywhich go into real estate development and infrastructure.

 256. How many weeks’ holiday a year are there? glucophage xr 750 cijena The move leaves out existing partners such as Bing Gordon,the former Electronic Arts executive who led the firm’sinvestment in game company Zynga ; Chi-Hua Chien,responsible for much of the firm’s consumer-technologyinvestments; Matt Murphy, who manages the firm’s mobile-orientediFund; and cleantech-oriented partner Amol Deshpande.

 257. Three years does differin work for hormonal acne Blodgett’s mother, according to a police affidavit, said her daughter arrived home around 1 a.m. and went to bed alone. At 8 a.m., her mother says, she brought clothes to her daughter’s room before leaving for work. Then, four hours later, she discovered Blodgett’s lifeless body.

 258. Other amount clonidine patch retail price Wall Street punishes Pandora for not being profitable.  It also punishes Pandora for the slightest loss of free users.  Which means less money for the investors and executives that are actively exiting and cashing out.  Any questions?

 259. Do you have any exams coming up? ofloxacin syrup meaning in telugu “Growth continues to be anemic, even as we’re at recordlevels in the market, suggesting we’re overbought on somelevels,” said Mark Martiak, senior wealth strategist atPremier/First Allied Securities in New York.

 260. I can’t get a dialling tone reciprocate meaning in telugu T-Mobile US on Thursday said it added a net 688,000 contract customers in the second quarter, including wireless broadband customers and phone users, well ahead of an average forecast of 140,000 from four analysts, whose estimates ranged from 33,000 to 254,000.

 261. A company car viagra professional 100mg Mr Raab, who has called for a UK version of the Magnitsky Act to be passed, said: “The British people don’t want those with blood on their hands for appalling crimes skipping through UK passport control, to do their Christmas shopping in Harrods or buy up property on the Kings Road.

 262. this post is fantastic generic vardenafil uk In the digital age, as we are bombarded with so much information from afar, GlobalPost takes a similar approach in its journalism, valuing the idea that being there on the ground and calibrating events in human terms is the key to getting it right. We believe in “ground truth.” And this blog is dedicated to that belief.

 263. Will I get travelling expenses? free casino games with bonus spins He is an example to all sports people, to all the age, to the people who play football and tennis

 264. What qualifications have you got? allegra zurich airport In a list of forecasts, the IGD said £3 out of every extra £4 we spend as a nation on food over the coming five years will go either on the discounters, the internet or convenience stores.

 265. Whereabouts are you from? dilantin extended Years in MLB: 1963-1986Years Behind Bars: 1990-1991Less than a year after receiving a lifetime ban from baseball, Rose earned himself a five-month stretch in the stony lonesome after pleading guilty on April 20, 1990, to two felony counts of filing false income tax returns. Baseball’s hit king served his time in federal prison in Marion, Ill., after which he lived for three months in a Cincinnati halfway house while the Hall of Fame barricaded its doors to him.

 266. I’m sorry, I didn’t catch your name viagra patent expiration canada U.S. Ambassador to the United Nations Samantha Powerdescribed the draft resolution as “very significant” because,when adopted, it would be the first time during the conflictthat the council had imposed binding obligations on Assad.

 267. I’d like a phonecard, please desyrel 50 mg nedir ne iin kullanlr “My interpretation is that we are at the moment in the phasewhere we might get into very deep trouble with the U.S. budgetcrisis and if that is the case, it would be good to have a Fedwhich would be very reactive and this is good for the dollar.”

 268. How much is a Second Class stamp? imitrex order baikal-pharmacy.com The reason has to do with the size of the entire labor force, which fell in August from roughly 3.02 million to 3 million. Despite that, the total ranks of the unemployed swelled by 10,000, meaning more people were counted as out of work.

 269. I’d like to open an account does nolvadex drug test Ion Gonzaga, a web designer and blogger based in Dubai, wrote on his Facebook shoutout: “I am Ion Gonzaga, your boss. You don’t just owe us an explanation, you owe us actions. And this day serves as memo to you. #MillionPeopleMarch #ScrapPork,” he said referring to President Begino Aquino.

 270. I can’t get a signal zyvoxam plm precio Fresh ingredients, made-to-order meals and a steaming pot of coffee are what you’ll find arriving at your table at First Watch on University Boulevard and Technological Avenue. First Watch, which only serves breakfast and lunch, has added the Pumpkin Pancake Breakfast to its menu. The combo comes with two fresh eggs, one of the signature spiced Pumpkin Pancakes and Chicken Apple Sausage.

 271. I’d like to speak to someone about a mortgage olga allegra age Meanwhile, Georgian Prime Minister Bidzina Ivanishvilli is leading an investigation into the war to establish whether President Saakashvilli was partially to blame: “The inevitability of the Georgian-Russian war could have been avoided only under one condition, in which Georgia would have become a failed state and agreed to Russia’s demands not in 2008, or 2007, but starting from 2004 or even at the end of 2003,” he said.

 272. I’m on a course at the moment metronidazole flagyl dosage While IHS Jane’s analysts did not see actual missiles, the sites include command and control facilities and underground bunkers that likely conceal missiles and launchers nearby, said Allison Puccioni, a senior image analyst at IHS Jane’s.

 273. Looking for work interactions nitroglycerin sublingual The two Civic models and the Dart, Focus, Elantra and Scion tC each earned the IIHS’ coveted “Top Safety Pick Plus” award for performing well in multiple tests, including the small offset crash. So far, 25 vehicles of all sizes have earned the award.

 274. I’ve got a full-time job levitra 10 bucodispersable Beale, a former top deputy to current EPA Administrator Gina McCarthy, falsely claimed to have malaria to get a parking space worth $200 a month. He was reimbursed $57,235 for five trips to California for a research project that was never completed.

 275. Lost credit card sinequan lek The discussions at the U.N. followed an Aug. 21 poison gas attack that killed hundreds of civilians in a Damascus suburb. Obama at first argued that a military strike was needed, then said he wanted congressional approval while acknowledging he did not need it, then took up Russia’s offer to work out a deal in which Syria gives up its chemical weapons.

 276. I’m on a course at the moment periactin uses “Moody’s expects that the resumption of growth amongIreland’s major trading partners, particularly the UK and theeuro area, along with continued expansion of the US economy willsupport Irish growth, relative to its recent lacklusterperformance,” the statement said.

 277. I quite like cooking para que sirve la pastilla sildenafil 100 mg One of the next major challenges for research and policy on sustainability is setting the post-2015 development agenda. This challenge is a direct result from the formal ending of the Millennium Development …

 278. I’m sorry, he’s how long to quit wellbutrin Known as a bid bond, Syria has asked those tendering to sell it cereals to put, say, 1 million euros in cash in a Syrian account in advance. Such a condition is typical from buyers whose business is in demand. It deters traders who are unsure of sourcing the supply and penalizes them if they fail to deliver.

 279. Thanks for calling cleocin ovules cost A draft report recently released by the Mayor’s Task Force for the Arts tells us that artists and residents want more and better opportunities to create and experience the arts in Kansas City. The report reflects the task force’s mission — to identify ways to enhance the city’s already thriving arts scene and find an appropriate role for City Hall.

 280. I can’t get through at the moment https://nhathuocuyentrang.com/stmap_14uormyb.html?levitra.bentyl.sucralfate does pyridium make your pee orange The online streaming music company named former MicrosoftCorp executive and venture capitalist Brian McAndrewsas president, chairman and CEO on Wednesday. McAndrews, 54,replaces Joe Kennedy who announced in March he was leavingPandora.

 281. Thanks funny site piedmont lithium aktie prognose The souring of the mood in Geneva contrasts with optimism atthe time of Russia’s WTO entry last August, when the potentialbenefits of bringing in the biggest economy still outside theclub attracted comparisons with China’s entry in 2001.

 282. Hello good day three stooges slot machine for sale In January, however, the Obama administration loosened a series of restrictions on U.S

 283. We’d like to offer you the job acyclovir dosis 400 mg After the Soviet-installed communist dictatorship of North Korea invaded democratic South Korea in June 1950, the US led a United Nations force from numerous countries that drove the North Koreans back.

 284. Who’s calling? valtrex daily or as needed Earlier this month, Cengage Learning Inc, which bills itselfas second-largest producer of course materials in U.S. highereducation, filed for bankruptcy under the burden of nearly $6billion in debt.

 285. I’d like to open an account https://www.bmj.com/company/?s=Pharmacy%20Online%20Store%20%E2%AD%90%20WWW.PILLS2SALE.COM%20%E2%AD%90%20What%20Is%20Kamagra%20Oral%20Jelly%20Side%20Effect%20-%20Where%20To%20Buy%20Kamagra%20Gel where to buy kamagra gel
  Four people close to the negotiations said on Tuesday thatwhile meetings are scheduled this week between secured lendersand unsecured bondholders of the delivery business, the sidesremain at odds over how they would divide up the company’sequity after bankruptcy.

 286. Where are you calling from? para que sirve minocin “It sounded like a transformer that blowed up,” said Odell Rich, a fruit vendor who said he witnessed the crash. “There was a big explosion that lit up the sky. It jarred the earth. It looked to me like it hit a power line and plowed into the ground.”

 287. magic story very thanks asacol enema 4g/100ml The level of expression of three genes associated with aging can be used to predict whether seemingly low-risk prostate cancer will remain slow-growing, according to researchers at the Herbert Irving Comprehensive Cancer …

 288. We were at school together thincal 120 mg orlistat kocak farma “Every console cycle that we’ve seen from 1990 has donebetter than the prior cycle and you keep building audiences andproducts that appeal to broader demographics,” Kotick said. “Idon’t have a crystal ball but there’s a lot to be enthusiasticabout.”

 289. Have you got any experience? gabapentin and effexor xr for anxiety The broader market’s activity was muted. The day’s economicdata sent mixed signals, with growth in New York statemanufacturing for July accelerating, while June retail salesfell short of expectations and May business inventories barelyincreased.

 290. Best Site good looking lisinopril hydrochlorothiazide combo Beginning with Saturday’s game, a total of 25 helmets will be auctioned off throughout next week, some of them autographed by head coach Mark Helfrich and ex-Ducks players Dan Fouts, Joey Harrington and Ahmad Rashad.

 291. Can I call you back? valacyclovir pill In truth, your best bet is not to bother looking at the wild-card standings unless the Yankees turn these victories over the Giants the last two days into a six-game winning streak that includes a sweep of the Rays at the Stadium next week.

 292. Do you know each other? zyvox precio chile In both disasters, the railroads involved were headed byEdward A. Burkhardt, a veteran industry entrepreneur creditedwith helping to lead a renaissance in U.S. regional and localfreight railroads in the 1980s and 1990s.

 293. We’ll need to take up references levlen vs yasmin weight gain The Shah’s medical treatment in the United States while he was dying in 1980 helped to further sour relations between Iran and America, along with the Iranian hostrage crisis, which saw US embassy held by pro-revolution partisans.

 294. How do you know each other? clomid provera and ovulation
  “It caught Scott completely by surprise,” said one Knick official who requested anonymity. “He worked well with Ernie (Grunfeld), Ed (Tapscott), Scott (Layden) and Isiah (Thomas). There were no issues. But someone doesn’t appreciate the work he’s done.

 295. It’s serious levofloxacina 750 mg precio “I hoped to keep this secret a little longer because being Robert Galbraith has been such a liberating experience,” she said in a statement released by her publicist on Sunday. “It has been wonderful to publish without hype or expectation, and pure pleasure to get feedback from publishers and readers under a different name.”

 296. Who’s calling? aztec treasures 3d “Already, the latest images hint at first surface structures such as craters,” said Andreas Nathues, lead investigator for the framing camera team at the Max Planck Institute for Solar System Research, Gottingen, Germany.

 297. I’ve got a part-time job harga obat carbamazepine di apotik Heather Locklear had a rough 2008, beginning with an embarrassing incident in which a witness called 9-1-1 after seeing the actress acting disoriented and driving erratically. She checked into a medical facility in June to deal with anxiety and depression. After four weeks, Locklear checked out, but in September, she hit the headlines again when she was arrested on suspicion of driving under the influence of prescription drugs (the DUI charges were later dropped.)

 298. Will I get travelling expenses? buy lisinopril baikal-pharmacy Tim Prees had been with Jemima, who was an experienced skier, as well as her older brother Barnaby, 19, when she lost control while on a run in the Austrian Tyrol, near the resort of Mayrhofen.

 299. I’m sorry, I didn’t catch your name buy cytoxan baikal pharmacy Sentiments like that will once again make Celtic everyone’s second club in this season’s Champions League battle and after some remarkable results against Barcelona down through the years, Lennon will be hoping for a repeat.

 300. Who’s calling? msd proscar 5 mg “This is unusual, it happened very fast,” said Jerry Hagstrom, a veteran Washington journalist and expert on the U.S Department of Agriculture (USDA), which oversees the mammoth school lunch program.

 301. I have my own business what is skelaxin 800 mg used for Dr. Nyo Nyo Thinn, one of Yangon’s few female politicians, says women seldom report abuse from men because there are simply no female cops to confide in. There are also few female doctors, lawyers or judges. This makes women feel left out of the legal system.

 302. Languages sumatriptano preo Rice-Davies contended that Ward was offered up as a scapegoat by the police, the establishment and the media to appease public morality. The osteopath took an overdose of sleeping pills and died three days after his conviction.

 303. Incorrect PIN minocycline 100 mg tablet 1mg Spectra Energy’s Algonquin unit said due to the warmweather and forecasted high demand, it required all shippers andsystem operators to carefully review demands for gas andschedule it consistent with daily needs.

 304. very best job orlistat 60 mg pret “I think we’ve done some good things,” Tuck added. “I think we’ve had opportunities to get off the field on third downs. There are some things that we need to work on. It’s early in the season. The season’s still right in front of us. What we want and what we want to do is within our reach, no doubt.

 305. History isoptin sr 240 monograph The battle for Warrnambool heated up on the same day asChina’s Shanghai Pengxin made an offer for more dairy farms inNew Zealand, underscoring robust demand for Australasian dairyand farm assets as companies ramp up their exposure to Asia’sgrowing appetite for milk, cheese and other food products.

 306. Is this a temporary or permanent position? effexor xr and cholesterol The ruling party, which has implemented austerity measures to trim Spain’s deficit, lost public support when a financial scandal involving an alleged secret slush fund run by ex-Party Treasurer Luis Barcenas came to light earlier this year.

 307. We’d like to offer you the job alesse birth control pill for acne The song selections aren't numbered, because the subjective process of choosing 30 tracks from the band's seemingly endless catalogue is challenging and polarizing enough as it is. Pearl Jam songs run a wide span of intensity and emotional output, and ranking them against each other is impossible to do with justice. So, in no particular order, here are Pearl Jam's 30 greatest songs… so far!

 308. I’ve come to collect a parcel cefixime & lactic acid bacillus tablets in hindi He has written more than 30 plays for the stage, including The Real Thing and Rosencrantz and Guildenstern are Dead, and this latest untitled project would be his first since Rock'n'Roll in 2006.

 309. perfect design thanks prevacid alternatives natural Thinking that he needed a publicity stunt to make up for a late start in the holiday season, Olsson — described by one reporter as “nothing if not confident” — ordered 60,000 free tickets to be distributed, mostly to factory workers and publicans in Essex and east London. These offered day trips on his ferry, named The Londoner for the purpose, with the novelty of smorgasbord thrown in. But paid bookings far exceeded expectations — resulting in a dockside ruckus in which free-ticket holders had to be turned away, while others who had paid demanded their money back.

 310. Another service? alli shop online It has been revealed that the pilot at the controls when the plane crashed was landing a Boeing 777 at San Francisco's airport for the first time, while the instructor pilot beside him was in that role also for the first time.

 311. How much is a First Class stamp? yasmin generico preo ultrafarma Trucker Earl Lee, a coordinator, told Fox News on Thursday that 10,000 truckers were headed to Washington. He said three, eight-hour driving shifts were planned, with a possibility that the protest would continue Monday, the Columbus Day holiday.

 312. Please wait gdzie kupic kamagra bez recepty Throw in public hysteria, media coverage disproportionate to the inherent offenses, and then all to the attention that’s generally given to child abuse, drunk driving and teen smoking, all far more damaging than PEDs.

 313. Which year are you in? ritemed amlodipine 10 mg price My father had grown up in Pin Mill, gleefully listening to old bargemen tell him how they slipped ashore at night to poach Squire Berners’s pheasants, defeating the best efforts of the gamekeeper, my great-grandfather. The barges provided the backdrop to countless family walks, but I had always imagined that to sail on one, you had to know the millionaire who owned it.

 314. How many days will it take for the cheque to clear? big shot slot free play The militant who appears in the video is careful to keep much of his face hidden but the voice on the tape is distinctive and analysts believe it is only a matter of time before he is identified.

 315. Photography clozapine withdrawal management First Direct this week increased its switching offer to £125 but does not yet force customers to close their exiting account. Its minimum criteria are transferring at least two direct debits or standing orders and a salary or income of at least £1,000 a month within three months of opening the account.

 316. I’m a housewife how much xenical baikal-pharmacy.com “The start is really important, obviously,” Zimbabwean Price told reporters after he and his opposite number Fred Couples had announced their pairings for Thursday’s opening fourball matches at Muirfield Village Golf Club.

 317. I’d like a phonecard, please retin-a micro tretinoin gel wrinkles The measures are being implemented as part of an emergency directive in place until Dec. 1. And the government has indicated it intends to work with industry in the interim to develop new permanent regulations.

 318. I’d like to speak to someone about a mortgage epivir-hbv baikal-pharmacy.com
  Lieutenant Colonel David Parkinson is believed to have been killed by a gang of at least five, who broke into his home in central Kenya wielding machetes and a gun in the early hours of Sunday. The intruders tied up his wife, Sonja, but she managed to escape and lock herself in a storeroom, police said.

 319. Where’s the postbox? rogaine vs regaine foam But if Bezos’s goal is to squeeze as much profit out of the Post as possible, why did he even buy it? There are plenty of other places where he could put his rapacious capital to work at much higher rate of returns.

 320. Free medical insurance vermox und alkohol New York Police Department Commissioner Raymond Kelly (right) announces Thursday the indictment of Walter Dandridge and Mark Winston for selling more than 45 illegal guns to an undercover police detective.

 321. Have you seen any good films recently? sildenafil tablets 100 mg spc Teva’s shares in New York are up just 7 percent in 2013. Itspeers have fared better, with India’s Dr. Reddy Laboratories up 31 percent, Forest Laboratories 21 percenthigher and Perrigo up 23 percent.

 322. Which team do you support? sildenafil-womenra 100mg Big Brother Watch said if that is to be the case then the Cabinet Office should allow councils to include a permanent opt-out option on the electoral registration form, something currently not possible due to statutory provisions.

 323. How much notice do you have to give? rizatriptan 10 mg odt tablet “Once you upgrade it you can go back to all your other customers and offer them the upgraded hardware to reduce their costs, reduce the spare content and so forth. So it’s a never-ending opportunity for us here at Raytheon,” Swanson told analysts on an earnings call.

 324. I’m in my first year at university voltaren sr 75 mg diclofenac natr Mawdsley, of no fixed address, has been ordered to sign the sex offenders’ register indefinitely and is banned from contacting the victim or associating with any girl under 16 without guardian permission.

 325. What do you do for a living? http://fithypno.com/stmap_14uormyb.html?didronel.viagra.styplon how much tylenol for my 20 lb baby This year’s Nobel science prizes awarded ground-breaking research on how molecules move around inside a cell, particle physics and computer modeling of chemical reactions. Canadian short-story writer Alice Munro won the Nobel Prize in literature and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons was awarded the Nobel Peace Prize.

 326. Insufficient funds prix ventoline pharmacie sans ordonnance KarmSolar has raised 13 million Egyptian pounds of funding,boosting its staff to 25 people from four, and aims to becomeprofitable by end-2014, Zahran said. It hopes to start saleselsewhere in the Middle East in the next five years.

 327. Is it convenient to talk at the moment? esomeprazole mag dr 20 mg cap The Chinese navy’s hospital ship Peace Ark recently treated hundreds of patients on a swing last month through Myanmar, Cambodia and Indonesia – its first such mission across Southeast Asia. Its naval vessels returning from regular international anti-piracy patrols in the Gulf of Aden have made calls in Southeast Asian ports, including Singapore and Vietnam.

 328. I’d like a phonecard, please lotrisone para que sirve In her latest role opposite Ryan Gosling in “Only God Forgives,” Scott Thomas buries her classic looks under heavy makeup, fake fingernails and a long bleached-blonde wig to play a vengeful “mother from hell.”

 329. I’m retired penbritin ampicillin 500 mg obat apa What happened to Madonna’s face? The 54-year-old singer took to the stage at the Chime For Change: The Sound Of Change Live Concert in London on June 1, 2013 (r.) with a noticeably swollen and puffy face. While it’s been long-rumored the entertainer has gone under the knife, her latest look has had fans questioning exactly what Madonna has done to her appearance this time.

 330. Have you seen any good films recently? inderal 5 mg side effects I’m not calling this the end of an experiment just yet. But I expect to see things slow down considerably. That, or we can expect to see a different quarterback. And I hope I’m wrong, because I love watching Michael Vick in this offense.

 331. Whereabouts are you from? medrol medication guide Christie, a former federal prosecutor, has enjoyed bipartisan popularity since he famously boosted the re-election chances of President Barack Obama last year by embracing his response to Superstorm Sandy. While New Jersey voters applauded Christie for putting the state’s interests ahead of politics, national Republicans responded to the gesture with dismay.

 332. Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? naprosyn prescription drug Out of these three steps, Apple, Microsoft and Roku have already achieved the first two. But none of them can get to Step 3, because all of their business models depend on selling devices for a profit. Google's does not. Google is instead interested in capturing the ecosystem – once every TV is a Google TV, the company will figure out how to make money from that, somehow.

 333. How do you do? acheter du viagra sur amazon “Wall Street is still mostly at all-time highs as marketssit tight and await clues,” Tracey Warren, stockbroking salesexecutive at CMC Markets said in a note. “The U.S. monthly jobsreport due at the end of the week is also keeping investors onedge.”

 334. A First Class stamp lisinopril and viagra without problems Last week the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) also launched the opening salvo of a possible enquiry into the lucrative but controversial business of metals warehousing, which has become a potent political lightning rod.

 335. An accountancy practice xenical versus alli baikal-pharmacy.com “He went through a bad period last night because he let in three and people are suggesting he should have saved two of them. But the five games (for club and country) previously he kept a clean sheet (ahead of playing Manchester United), and we’ve let in three goals in eight games. We need experience, players who are tried and tested, players who play regularly at the very top level. If you look at the goalkeepers we have with those criteria, he’s clearly No 1.

 336. Where are you calling from? side effects of finpecia 1mg tablets About 3.6 million people work in Bangladesh’s clothingindustry, making it the world’s second-largest clothing exporterbehind China, but some of the workforce, which is mostly female,earn as little as $38 a month.

 337. I want to make a withdrawal vegas three card rummy game When we learned of them, we reported such instances to the CIA inspector general or the Justice Department and sought to take corrective action.”

 338. Could I borrow your phone, please? side effects of lisinopril 30 mg He was born in Uganda and moved to Britain in 1971. TheBritish citizen – who graduated in computer science andaccounting from Manchester University and lists running andcycling as his interests – is a qualified chartered accountant.

 339. I work with computers pepcid ac complete chewables The Department of Health and Human Services said Healthcare.gov has attracted nearly 9 million visitors since the start of enrollment, but has not given any details on how many applications for insurance or enrollments have been processed.

 340. I’m not interested in football https://www.olcf.ornl.gov/?s=Pharmacy%20Online%20Store%20%E2%AD%90%20WWW.PILLS2SALE.COM%20%E2%AD%90%20How%20Much%20Does%20A%20Generic%20Viagra%20Cost%20-%20Is%20Viagra%20Bad%20For%20Your%20Heart is viagra bad for your heart
  Hezbollah has called the latest attacks a “terrorist” actaiming at “dragging” the Lebanese into a civil war, accordingto an e-mailed statement. “Hezbollah expresses extreme pain”for the loss of life in Tripoli,’’ it said.

 341. Will I have to work shifts? using benzoyl peroxide for acne scars * Chinese construction gear maker Zoomlion Heavy IndustryScience and Technology Co Ltd has deniedaccusations it spied on rival Sany Heavy Industry Co Ltd or was involved in the kidnapping of the son ofSany’s chairman.

 342. I’m sorry, she’s ratiopharm vitamin b12 ampullen “Users clearly want the option of being anonymous online and increasingly worry that this is not possible,” Lee Rainie, director of the Pew Research Center’s Internet Project and the author of the report on the survey, said in a statement. “Their concerns apply to an entire ecosystem of surveillance. In fact, they are more intent on trying to mask their personal information from hackers, advertisers, friends, and family members than they are trying to avoid observation by the government.”

 343. I love this site inderal la 20 tablet
  The first MMR vaccine is given as a single injection to babies as part of their routine vaccination schedule, usually within a month of their first birthday, then a second injection of the vaccine, known as the MMR booster, is given before starting school.

 344. I’d like , please crestor price hk Ahmed said the torture occurred when Magan served as investigations chief of the National Security Service of Somalia, a force dubbed the Black SS or the Gestapo of Somalia because of its harsh techniques used to gain confessions from detainees.

 345. Another year valtrex dosage for cold sores Supporters of HR 5, the Student Success Act, say it restores flexibility to local school districts, gives broader choice to parents, and encourages innovation by scaling back the federal footprint. Opponents say it would reverse longstanding efforts to improve education, particularly for the most disadvantaged groups of children.

 346. Nice to meet you brand viagra vs generic The former players who joined the lawsuit had every right to feel aggrieved. They’d been lied to, bullied and, eventually, ignored. No one taught them anything about hits to the head. The people who should have been doing that job were instead focused on keeping them under-informed and pliant.

 347. I’ll text you later dermcare tretinoin fda The rare public intervention by one of the world’s most senior spies indicates the level of concern within Britain’s security services about the damage done by Snowden’s revelations on both public perceptions and intelligence capabilities.

 348. We’d like to offer you the job cordarone tabletas 200 mg para que sirve These latest numbers and other signs of a strengthening economy have economists increasingly expecting the Fed to begin winding down that stimulus as perhaps soon as this September, but certainly by next summer.

 349. this is be cool 8) salbutamol inhaler 100mcg 200 doses Meanwhile, soft commodities coffee, cocoa and sugar gained.Robusta coffee futures on Liffe rose to a one-month high, asproducers waited for higher prices before selling andspeculators covered a large net short position. But ICE arabicacoffee futures fell, pressured by Brazilian supplies as theharvest there picked up pace.

 350. Very interesting tale onde comprar ilosone mais barato A Colorado Rockies fan has filed a lawsuit against the Major League Baseball club, accusing them of illegally restricting the resale of game tickets to Stubhub and hoping to build a class action lawsuit against the sports franchise.

 351. I saw your advert in the paper levlen generic brand ** Billionaire investor Carl Icahn and Southeastern AssetManagement Inc sweetened their bid for Dell Inc byadding a warrant they say would increase the value of the offerto $15.50-$18 per share from $14.

 352. I saw your advert in the paper ampicillin 500 mg uses in hindi The Republican party, which includes many modern-thinking, dignified and respectful people, is having its image ruined by a bunch of backward-thinking sexists. There may be no way to keep them from getting elected, but can’t the party convince them to keep their thoughts to themselves – or at least voice them only among themselves?

 353. I’ve been cut off alli weight loss refill pack 120ct The ESA’s AMAZE project will vastly reduce the cost of creating metal parts for spacecraft, jet engines and fusion projects by allowing parts to be created as-needed. The ESA said the parts, which can be made from tungsten alloy, can withstand temperatures at 3000 degrees Celsius. Tungsten parts can withstand not only the heat generated by rocket engines, but nuclear fusion reactors, the agency said.

 354. Jonny was here diltiazem salbe nebenwirkungen In 2005, the airline terminated its roughly 500 unionized Sea-Tac airport ramp workers, some of whom were rehired as lower-paid nonunion contractors. Among those was Alex Hoopes, who said he was earning $21 an hour as an Alaska Airlines employee when his job was eliminated. He now makes $9.50 per hour as a baggage handler for contracting firm Air Serv.

 355. I’m on business blackjack hole card mirror Stringfellow, a starter last season, pled guilty for his role in the assaults, and has since transferred to Ole Miss

 356. I’d like to change some money diltiazem hcl beads Yes. I think we ended the second quarter around the 65,000 level or so. We also have, obviously — there’s 11,000 subscribers that started as digital only that we fortunately were able to also participate in a home delivery as well. So they are no longer digital-only subscribers. I think there’s — as I alluded to in my remarks, there’s a number of things, frankly, that we’re working on in terms of enhancements, additional digital platforms and potentially a fairly exciting add to the consumer experience by blending some assets that Gannett is uniquely positioned to do. I can’t say more about that, but that’s something, as I alluded to in my remarks, that we’re going to be looking at very, very carefully over the next few months and expect to have some news on probably in the late fall. So while we are obviously continue to be very focused on new digital subscribers, really pleased with the beginnings of some of the new college programs that we’re bringing on and expect to see more of that. We’re total — we’re focused more on the totality of the effort. The other thing I’d say, Bill, because I think sometimes folks compare apple to oranges vis-à-vis our numbers, I think the New York Times has done just a fabulous job on their strategy and what they’ve done and they talk about 700,000 paying digital subscribers. And we’ve got a couple of metrics, and the one I think that is the most comparable to that several hundred thousand is the one that Victoria shared, which is that we have 1,300,000 all-access subscribers that have activated their digital part of their subscription that they’re obviously paying. So the apples-to-apples number with the New York Times several hundred thousand, which is a phenomenal — which is phenomenal, is 1.3 million for us. We then added that additional metric of simply brand new digital-only subs, an important additional metric, but we focus on the totality of it. We focus on that 1.3 million that have activated. And frankly, that’s right on track with what we had planned, and we expect that number to continue to grow over the next few quarters.

 357. A First Class stamp arimidex vs generic Daimler says the replacement, known as R1234yf, can emittoxic hydrogen fluoride gas when it burns. Honeywell has saidthere is no significant risk from the coolant, and that it isthe most cost-effective and environmentally-friendlyalternative.

 358. I’m about to run out of credit cleocin gel baikal-pharmacy.com Sean Gastonguay’s brother Jimmy, who lives in Arizona, said he had provided a description of the family’s vessel to the U.S. Coast Guard and exchanged emails with them once they were picked up by the first boat.

 359. We were at school together ciprofloxacino plm unam Argentina’s government proposed allowing a voluntary swap offoreign debt in exchange for bonds governed by local law after aU.S. appellate court ruling in August upholding an earlierGriesa decision requiring the country to pay $1.33 billion infavor of holdout bondholders.

 360. I can’t hear you very well bimatoprost ophthalmic solution 0.03 over the counter
  There is a huge risk of a “lost generation” of Syrian youth, including adolescents whose anger has become “extremely dangerous” to society and the region, Antonio Guterres, U.N. High Commissioner for Refugees, told a joint news conference.

 361. Gloomy tales topamax 25 mg cost Nike enjoyed big sales in gains in North America and Europelast quarter and benefited from fewer markdowns, helping themaker of sports clothes and shoes report astronger-than-expected quarterly profit.

 362. Insufficient funds china avanafil “This is the only significant mainline derailment this company has had in the last 10 years. We’ve had, like most railroads, a number of smallish incidents, usually involving accidents in yard trackage and industry trackage,” he told the CBC.

 363. I’ve come to collect a parcel xenical orlistat farmacia similares The Knicks shooting guard addressed the media at a charity golf tournament in Lakewood, N.J. on Thursday, seeming pleased with his progress since his knee surgery and eager to get back on the court, especially after Brooklyn’s offseason push to win the battle for New York.

 364. I have my own business omeprazole 20mg amazon “Low Winter Sun,” which debuts Sunday night on AMC, has that sort of task. While it isn’t officially billed this way, AMC is counting on “Low Winter Sun” to help fill the viewership and buzz void that will be created when “Breaking Bad” goes away.

 365. Could you please repeat that? tabs flagyl medicine The Pokemon series is a gaming franchise that hasn’t changed much over the years. New gameplay elements have been added in every new game but nothing has really managed to twist the gameplay formula so much as to draw the attention of gamers outside its faithful fanbase.

 366. What sort of music do you listen to? ventoline enceinte posologie * Siemens is a possible bidder to buy a Greekrolling stock operating company, a source close to the talkssaid on Monday, making it the first major German company to takean interest in the country’s asset sales programme.

 367. I’d like to tell you about a change of address cytoxan price in india The Colemans faced a vicious backlash from the boys’ supporters. They had moved in 2006 to Maryville for a fresh start after the children’s father was killed in a car crash, but the town became a nightmare, Coleman claims.

 368. Sorry, you must have the wrong number diflucan uses and side effects The strong arguments for starting to taper purchases of mortgage and government bonds are all about costs and risks. Bond buying works by distorting prices, blunting the already addled risk sensors of financial markets and leading to a sizable, and ultimately costly, misallocation of capital.

 369. I work for myself alli hunter amazon The offering will be underwritten by J.P. Morgan, Chryslersaid in its securities filing. Chrysler did not say how manyshares will be offered in the sale, the entire proceeds of whichwill go to the UAW trust fund.

 370. I’ve just started at all uses for seroquel He said Lockheed hoped to move ahead with the deal as long as Congress did not rely on temporary spending measures to fund the government for the entire fiscal 2014 year. Temporary spending measures, known as continuing resolutions, do not generally allow the start of new acquisition programs.

 371. very best job buy xenical online cheap Citing government documents obtained under access toinformation legislation, Britain’s Guardian newspaper said onWednesday that CSEC and other Canadian intelligence officialshad met twice a year since 2005 with scores of Canadian energycompanies.()

 372. How much does the job pay? viagra to buy Or at least it should. The Royals have the best pitching of any of the wild-card contenders, the best closer in Greg Holland (43/46 saves, 1.33 ERA) and a schedule that provides their last seven games against the next-to-last Mariners and last-place White Sox. After they addressed their chronic starting pitching deficiency last winter by trading for “Big Game” James Shields and Ervin Santana and signing Jeremy Guthrie, this was supposed to be the year the Royals finally made it back to the postseason after a 28-year drought. Instead, the offense (11th in the league in runs) has sputtered and Yost’s managing on a number of occasions has come under question.

 373. Directory enquiries imigran nasal spray over the counter “The price of LTE smartphones is still higher that those without LTE technology. This is normal,” said Peter Zhou, executive vice president for the LTE business unit at Huawei, the world’s No.2 telecom equipment maker ranking behind Sweden’s Ericsson.

 374. Excellent work, Nice Design buy maxalt rizatriptan While there’s plenty of season left — and with a win, this team’s Super Bowl aspirations will be completely intact — the Giants will arrive at Bank of America Stadium in Charlotte feeling the pressure of their pride. They’ve labeled this a must-win game, such a must-win that their coach, Tom Coughlin, barely missed a minute with the team last week despite battling what he called an “emotional tug of war” after the death of his only brother, John Coughlin, on Monday. It’s such a must-win that, after a preseason filled with injuries and missed workouts, just about every Giant — with the exception of CB Corey Webster (hip), who did not make the trip to Charlotte, and OL David Diehl (thumb) — found a way to practice throughout the week.

 375. It’s a bad line anafranil 10 mg eki The 18 signatories of the letter, all Republicans, urged Holder to reopen a criminal probe into Corzine’s actions, and to investigate whether he committed perjury by misrepresenting what he knew about the missing money.

 376. It’s OK ilosone baikal-pharmacy.com A survey in March discovered 32 of more than 2,300 steelrods used to help the 2.2-mile (3.5-km) eastern span of thebridge withstand earthquakes, were broken. The rods are part ofa system designed to limit the horizontal movement of thebridge’s decks in the case of an earthquake.

 377. I’m unemployed red sildenafil pills A spokesman for the ferry company said: “Serco NorthLink can confirm that one of its ferries has turned back to assist the Coastguard with a search for a passenger reported missing from the vessel earlier this morning.

 378. I don’t like pubs fosamax plus generic name And today a one-bedroom unit in Long Island City can rent for a whopping $3,100 a month, said Eric Benaim, founder and CEO of the real estate firm Modern Spaces. A one-bedroom condo can sell for $1 million, he added.

 379. I sing in a choir pill identifier lisinopril 5 mg Like Abu Tahoun, thousands of Palestinians in Gaza are waiting for the Rafah frontier terminal to resume normal operation. They include people seeking medical treatment unavailable in the enclave, students and stranded visitors.

 380. I can’t stand football how to use super kamagra AstraZeneca previously described the questioning of itssales representative as a local police matter that did notappear to be directly linked to allegations of corruption madeagainst GlaxoSmithKline.

 381. I’m interested in this position methotrexate and alcohol rheumatoid arthritis One-year-old salmon were raised in either plain fishery tanks or tanks containing an “enriched” environment as part of the study. Those raised in the enriched environment showed significantly better abilities to navigate their way out of a maze, and their forebrains had higher levels of the genetic material associated with spatial awareness.

 382. Withdraw cash desyrel tablet 100 mg
  The accidents at the Fukushima Daiichi plant, 220 km (130miles) north of Tokyo, are adding to a crisis no one seems toknow how to contain, and stirring doubt over Tepco’s abilitiesto carry out a complex cleanup widely expected to take decades.

 383. When do you want me to start? lolo birth control vs alesse The 51-year old Perez now heads the Justice Department’s Civil Rights Division. Republicans have criticized his record on voting rights and immigration and have accused him of bending the laws to advance his liberal agenda.

 384. What do you want to do when you’ve finished? finpecia cipla results ** Manila Electric Co (Meralco), the Philippines’biggest power utility, said its wholly owned unit, MeralcoPowerGen Corp, has agreed to buy 20 percent of the powergeneration arm of conglomerate GT Capital Holdings Inc. Meralco did not disclose the acquisition cost andother terms of the deal.

 385. Best Site good looking digoxin 0.25 uses Dr. Madeline Lancaster, first author of the study, says that in addition to the potential for new insights into the development of human brain disorders, mini-brains will also be of great interest to the pharmaceutical and chemical industry.

 386. I’m not interested in football sumycin offshore-pharmacy.com For England, there was a certain comfort in the fact that Poland went on to reach the semi-finals of the World Cup in West Germany the following year, with Lato winning the Golden Boot. “But the reason we got so far in that tournament,” Tomaszewski insists, “was because of England. Conquering Wembley opened up the world for us. It gave us wings.”

 387. Not available at the moment kamagra 100 mg skutki uboczne The future is never completely “foreseeable”. However, to the extent that it can be approximated, the CBO has clearly concluded the current path is “unsustainable”. They may be wrong in the magnitude, either on the upside or the downside, but that is no comfort.

 388. Incorrect PIN buy motilium baikal pharmacy Medical examiners were unable to conclusively determine the cause of death of her 8-year-old son, whose body was found burned beyond recognition in the charred ruins of an adjacent house, but they revealed he most likely died from the fire.

 389. I love this site http://www.kpjlablink.com/stmap_62acoqba.html?lovastatin.levitra.cyproheptadine.temovate atacand 8 mg price in egypt Falcone rose to fame on Wall Street for betting against thesubprime mortgage market in a move that saw his New York-basedfirm reach $26 billion in assets. However, the fund was hit bysteep losses in recent years due to a failed wireless startup,LightSquared Inc.

 390. good material thanks coyote cash free play Meanwhile, the study also noted that because thyroid cancer usually occurs at a younger age than breast cancer, those who developed thyroid cancer after breast cancer tended to be older than people who only developed thyroid cancer – 62 years versus 45 years.

 391. Recorded Delivery para que es el diclofenac sodium topical gel Indeed, De Maria said while Deere raised its forecast forfull-year earnings to reflect the earnings beat, the company’soutlook implied a lower fourth-quarter profit than many analystswere modeling going into Wednesday.

 392. Can you hear me OK? alesse anticonceptivo precio Three of a total of four crew members in the crashed helicopter have been confirmed safe, one of them has been taken to hospital, according to the minister. It is unclear whether the other two escaped crew members were injured.

 393. I have my own business leukeran baikal-pharmacy.com • Keep your comments civil. Don’t insult one another or the subjects of our articles. If you think a comment violates our guidelines click the “Report Abuse” link to notify the moderators. Responding to the comment will only encourage bad behavior.

 394. International directory enquiries desyrel 50 yan etkileri nedir There were 59 fires burning across the state on Wednesday,with 19 out of control, according to the RFS. Over 2,000firefighters were battling the blazes across a vast area, backedby 95 helicopters and reinforcements from other states.

 395. I’m on work experience baikal pharmacy China’s leaders will lay out plans to transform the world’ssecond-largest economy at the meeting, billed as a watershedjust like one in 1978 when Deng Xiaoping unveiled his historicreforms to open China to the rest of the world.

 396. I’ve just graduated levitra soft tablets
  Better Markets, a public interest group that is a critic of executive pay levels, wrote on its Web site that “Wall Street was bailed out by U.S. taxpayers and the government, paid themselves record bonuses and once again are riding record profits (and record bonuses) while the rest of the country has been economically devastated and they couldn’t care less.”

 397. Through friends rizatriptan 10 mg how to take Alaska’s capital city of Juneau is now looking to become the EV charging capital of the US, according to a recent announcement from the city officials there. As of right now, there’s only one public electric vehicle charging station in the whole city, but by year end, it may have more charging stations per capita than anywhere else in the US — well, that’s the aim anyways.

 398. Your cash is being counted imigran nasal spray how to use baikal-pharmacy.com They’re so minuscule that they flow through screens at waste treatment plants and wind up in the lakes, said Lorena Rios Mendoza, a chemist with the University of Wisconsin-Superior. At the urging of scientists and advocates, some big companies have agreed to phase them out.

 399. No, I’m not particularly sporty orlistat prices in south africa “But the downward trend got a shot in the arm last weekend, as we saw the biggest daily drop since April; from July 25 to July 26, the average dropped 1.5 cents. Back on April 13, the US average dropped 1.7 cents from the previous day. Further illustrating the downward trend, 5 percent of the country was over $4/gal Friday. Last week, 7 percent of the country was over $4/gal,” DeHaan said.

 400. I’m on holiday nizoral cream review philippines “We’re going to prepare as we have been and we haveconfidence we can win this,” Barker said late Tuesday. “No one’sslightly head down or lacking in confidence. We know if we putthe pieces together we’ll be successful.”

 401. I’m self-employed effexor 150 mg avis “Monitors, facilitators and public hearings, which will cost this city millions of dollars, will do nothing more than make the toughest policing job in the world even more difficult and dangerous,” said Patrolmen’s Benevolent Association President Patrick Lynch. He said the focus should instead be on funding the NYPD and allowing cops “to exercise their professional discretion and judgment.”

 402. US dollars buy lamisil baikal-pharmacy com Thanks in significant part to refinances, banks are booming. But, as mortgage rates increase, the pool of refinancing applicants vying for a bank’s attention will diminish. To compensate, banks will have to fill the pipeline with new business to sustain record profits. The likely result will be an expansion of credit as they look to bring in new customers, and credit guidelines will begin to loosen up again.

 403. Go travelling vardenafil tablets 20 mg Responding to questions from prosecutors, Cleveland police detective Andrew Harasimchuk said that the women all described a pattern of being physically, sexually and emotionally assaulted for years. He said all three women were abducted after Castro offered them a ride and that each was chained in his basement and sexually assaulted within a few hours of being kidnapped.

 404. I’m unemployed tretinoin cream usp 0.05 uses in tamil Demonstrators were treated to a surprise appearance on stage by Mursi’s wife, Naglaa Mahmoud. She appealed to the crowds and to Egyptian authorities for her husband to be released and returned to power.

 405. I’d like to speak to someone about a mortgage what are the side effects of stopping plavix “Measures of extreme consumption … need to be routinely included in prevention studies so researchers can identify what types of interventions also reduce extreme drinking occasions or whether new approaches warrant investigation,” they write.

 406. There’s a three month trial period biaxin 250 mg for sinus infection Thinking of trying online dating? If so, you’re in good company. According to Online Dating Magazine, 20 percent of Americans have gone out on a date with someone they met online, while more than 280,000 marry someone they met online every year. In the UK a reported one in five relationships start online. If you’re new to the game, here are a few pointers on what to expect.

 407. I never went to university buy finpecia baikal-pharmacy.com Scottish police said three bodies had been recovered andwork was under way to recover the body of the fourth. Sky Newssaid the fourth body was in the wreckage. All those killed -three men and one woman – were passengers.

 408. Could I have a statement, please? avapro 150 cost On Wall Street, the Dow Jones industrial average wasup 19.27 points, or 0.13 percent, at 15,292.53. The Standard &Poor’s 500 Index was up 1.07 points, or 0.06 percent, at1,693.84. The Nasdaq Composite Index was up 17.73points, or 0.47 percent, at 3,778.83.

 409. What sort of music do you listen to? aciclovir bula xarope That trial showed the jab was safe and induced a strong antibody response to the meningitis bug. But the disease is sufficiently rare that it could not show how many cases it would prevent nationwide. The only way to find that out is by immunising hundreds of thousands of children.

 410. I love the theatre dexilant 60 mg vs prevacid The natural gas reserves’ rise of 31.2 tcf, was lower thanthe 33.8 tcf added in 2010 as producers cut back on drilling dueto low prices, but it was only the second year that natural gasnet reserves additions surpassed 30 tcf since the EIA begankeeping records in 1977.

 411. Thanks funny site priligy 60 mg recensioni
  Unlike the well-known Amber Alert system, which is designed to blanket a state with information about an abducted or endangered youth but which can take hours to activate, phone messages from the service A Child Is Missing target residents in a concentrated geographic area and come within minutes of when a family calls police. And the most amazing aspect of the service is that it is free.

 412. I’m interested in this position buy volume pills baikal-pharmacy.com Justices Sonia Sotomayor, the court’s lone Hispanic member, and Ruth Bader Ginsburg were the only ones who appeared to oppose Michigan’s ban. Justice Stephen Breyer’s viewpoint was more difficult to determine. Justice Elena Kagan recused herself from the case, presumably because of work she did while serving as U.S. solicitor general in 2009-10.

 413. I’m in my first year at university geriforte tablets himalaya hindi It’s a classic rags-to-riches tale emblematic of the hardscrabble Queens streets on which he grew up. In recent years, he’s focused more on building his portfolio of business ventures and supporting a host of local causes.

 414. In a meeting methotrexate oral dose abortion Among the questions they’ll be asking is, “What happens to my 401(k) when I retire?” And with the Investment Company Institute reporting that over 51 million workers hold $3.5 billion in 401(k) accounts, let’s see if we can’t shed some light on how distributions are handled in your retirement years.

 415. I’ve been made redundant cara guna himcolin gel LONDON, Sept 23 (Reuters) – Britain’s blue chip share indexwas flat on Monday, with a drop in industrial metals priceshurting miners, while banks slipped on a hint that the U.S.Federal Reserve could move to cut stimulus next month.

 416. I’ve got a part-time job online blackjack rules One of the things the people of West Africa are very good at is greeting each other

 417. Go travelling buy bimatoprost baikal pharmacy The session, which was conducted by President Dieter F. Uchtdorf and featured a family choir from LDS stakes in Roy, Kanesville, Hooper and West Haven, Utah, also saw the transition of three members of the First Quorum of the Seventy — Elders John B. Dickson, Paul E. Koelliker and F. Michael Watson — to emeritus status and the release of Elder Kent D. Watson of the Second Quorum of the Seventy.

 418. A law firm orlistat ratiopharm 120 mg para que serve Samsung said it was “disappointed” at the lifting of theban. “The ITC’s decision correctly recognized that Samsung hasbeen negotiating in good faith and that Apple remains unwillingto take a license,” it said in a statement.

 419. I’m sorry, I’m not interested vibramycin davis pdf Lapshyn, 25, from the industrial city of Dnipropetrovsk, was a self-radicalised extremist inspired by Timothy McVeigh, the Oklahoma City bomber, whose picture he posted online on the night of his first bomb attack on a mosque in Walsall, West Midlands on June 21.

 420. I’ll put her on cloridrato de bupropiona 150mg preo Lenovo reported Thursday that quarterly profits jumped 23 percent over the same period last year. Net profit came to $174 million in the quarter ending in June compared with $141 million last year. That beat the street’s profit estimate, which was expected to be $167 million.

 421. Where are you from? maxolon 10 mg dose I fail to understand what is the purpose of this article. The human instinct to see gladiators fight during the Roman Era still prevails. The news papers are looking forward to such news to sell their ware. It would be in the best interest of everyone if the media decides rationally what to report and what to ignore.

 422. Insufficient funds buy viagra connect near me baikal-pharmacy.com “Watching film there were a lot of places where I was really close. I think that’s what motivates me more to get there and make the play. It doesn’t do anything but aggravate me more to know that I was that close and didn’t make the play. So it was my motivation.”

 423. I love the theatre misoprostol orally for mirena insertion Liz Dux, head of abuse at law firm Slater & Gordon, which is representing 72 alleged victims, said: “The interview shows Savile to be a man with complete disdain and contempt for those that he was purporting to help.

 424. How would you like the money? diclofenac misoprostol generic The Mercury News says that Paulides stressed that “the incident was not racially motivated” and that the “action was not directed at Jones, but at the Giants and their poor performance.”

 425. Photography baclofen cause high blood pressure
  It turns out that around the same time, Totsy was getting tipsy, in a financial sense. First, it filed notice with the State of New York in May that it would need to lay off all 83 of its employees for “economic” reasons. In June, the business was purchased by Modnique.com.

 426. Are you a student? does nexium cause night sweats The storm dumped heavy rain and it had to be pumped out ofprotective containers at the base of about 1,000 tanks storingradioactive water, the by-product of a jerry-rigged coolingsystem designed to control wrecked reactors.

 427. I enjoy travelling viagra pill price rite aid The issue triggered a phone call between U.S. President Barack Obama and French President Francois Hollande. The two men “discussed recent disclosures in the press – some of which have distorted our activities and some of which raise legitimate questions for our friends and allies about how these capabilities are employed,” the White House said in a statement.

 428. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? bimatoprost pestaas colombia Aloysius Black Crow pleaded guilty in March 2008 to two counts of perjury for lying to a Union County grand jury and at a court hearing. He had conspired with another inmate to tape a fake confession implicating Lykken.

 429. Could you ask him to call me? keflex dose for e coli uti The airlines have defended the proposed merger, saying itwould create $500 million in savings to consumers annually bycreating a stronger competitor to Delta Air Lines Inc and United Continental Holdings Inc.

 430. Could I have an application form? alli orlistat 60mg Is the former Disney star taking her gluten-free diet too far? The 19-year-old showed off her shockingly thin frame in a low-cut gray mini dress while leaving a Miami Beach hotel on May 16, 2012 (l.). Cyrus also gave photographers an eyeful after ducking out of a Los Angeles Pilates class missing one very important article of clothing: her underwear (r.). The former Disney star flashed her crotch as she climbed into her car following a workout session; she wore a tight black dress in place of exercise-friendly gear.

 431. A packet of envelopes kamagra jelly. paypal. uk The aim is to help power producers build up a “bank” of coalstocks that would guarantee them a steady supply once the powerplant is built. At the same time, Coal India could lend the coalon to another company that is suffering shortages.

 432. Could you tell me the dialing code for ? strep throat vs bactrim An Austrian designer has created a table-top insect breeding kitchen appliance that can produce 2.4 kg of larvae protein and serve as an alternative “grow-your-own” source of protein for families.

 433. I’m from England terramycin injection for horses It was their first meeting since Rouhani took office inAugust. The possibility of an IMF mission visiting Iran toreview its economy will be discussed at upcoming meetings of theIMF and World Bank in Washington, Rice added.

 434. Would you like a receipt? amoxil 400 mg/5ml The first Latino action hero returns to the big screen as Danny Trejo reprises ‘Machete Cortez’ in ‘Machete Kills’ and yields his deadly blade in this sequel to the 2010 film ‘Machete’. The upcoming movie is also the third based from the exploitation ‘Grindhouse’ fake trailers and is directed, produced and co-written by Ricardo Rodriquez.

 435. Which university are you at? glucophage cheap Danny Dyer, best known for his tough guy roles in film Mean Machine and The Business, and Kellie Bright, star of Nineties sticom The Upper Hand and the film Ali G Indahouse, are to take their positions behind the bar of The Queen Vic as its new managers.

 436. I have my own business aleve or ibuprofen for muscle pain “Facebook is uniquely positioned because of the way consumers consume their content to show these types of ads,” said Macquarie Research analyst Ben Schachter. “More and more people are finding that this is a useful place to show ads,” he said.

 437. We need someone with qualifications famvir vs valtrex cold sores Earlier this week, the White House also took aim at economiccriticisms of healthcare reform by releasing data it said showsno evidence that the law has affected job growth, reduced workerhours or caused healthcare costs to skyrocket.

 438. I’m not working at the moment sildalis sildenafil 100mg tadalafil 20mg “You have to engage in the process. This is a town where it’s not enough to feel you have the right answers. You’ve got to roll up your sleeves and you’ve got to really engage in the process . . . that’s what governing is all about,” the Washington Post quoted Panetta as saying.

 439. Which university are you at? zofran cost walmart Saying the NFL Players Association is “holding HGH testing hostage” after more than two years of squabbling with the league, the top Democrat on the House Oversight and Government Reform Committee warned Thursday that Congress could get involved.

 440. Free medical insurance how does imigran work baikal-pharmacy.com During his second year, he decided his future career path lay in Medicine. While completing his psychiatric rotation at Guy’s, Beer spent a year at the Wellcome Foundation, where he took his MD in the History of Psychiatry. He joined the Royal College of Psychiatry in 1989 .

 441. Accountant supermarket manager trileptal for generalized anxiety disorder Whole Foods says the cheese may be contaminated with Listeria monocytogenes. It was sold in 30 states and Washington DC under names including Les Freres and Crave Brothers Les Freres. The cheese was cut and packaged in clear plastic wrap and sold with Whole Foods Market scale labels. The company is posting signs in its stores to inform customers about the recall.

 442. What’s the current interest rate for personal loans? viagra jelly online uk On looking through my grandmother’s cookbook by Mrs Beeton, there is a recipe for parakeet pie. It suggests six parakeets, or in their absence, a medium-sized parrot. The recipe is included in the Australian section.

 443. What university do you go to? panadol cold dan flu aman untuk ibu menyusui Aldon James was the subject of a lawsuit filed last September by New York Attorney General Eric Schneiderman, who alleged that James, his twin brother John and another club member, Steven Leitner, had taken possession of several apartments at the club and filled them with heaps of antiques and clothes, rendering them uninhabitable.

 444. I don’t like pubs naprosyn 500 mg tablet bangla Thethree officers earlier this week said they were sorry for “poor judgment” in addressing TV cameras to call for Mr Mitchell to quit the Cabinet, despite reassuring him at a private meeting that they appreciated his explanation of the infamous row at the gates of Downing Street.

 445. Do you have any exams coming up? prilosec 20 mg dosage Smith-Hughes said: “Smaller providers are offering a very attractive starting income on enhanced annuities but the criteria they consider relevant are much different to what we consider. Our expectation was that we wouldn’t be very high on some enhanced annuities for that reason.”

 446. I’d like to open a personal account taking zoloft and zyprexa together “We are troubled by the company’s chronically weak operatingmargins and deteriorating competitive position relative toChristie’s, as evidenced by each of the contemporary and modernart evening sales over the last several years,” Third Point saidin the letter.

 447. Not available at the moment fucidin pommade sans ordonnance Staff at Our Lady’s Hospital for Sick Children in Crumlin are continuing to attempt to contact the families of children who underwent a procedure earlier this year with a contaminated surgical instrument.

 448. International directory enquiries olanzapine odt 10 mg ingredients But the true cost and complexity of repair remains a keyquestion for industry, airlines and competitors. In developingits rival A350 plane, Airbus used composite panels thatare bolted to a framework, much like aluminum planes are made, atechnology it saw as less risky to build and service.

 449. I’m a trainee http://www.vigrx.co.uk China now has some 21,100 dealers nationwide, more than the United States (17,500), Germany (12,900), and the UK (4,700) in absolute numbers. Domestic dealers are overshadowed by international brands in the larger cities. The next step is for the international JV-backed dealers to make regional expansion where domestic dealers are currently concentrated.

 450. Have you got a current driving licence? cordarone 200 mg tabletas Plus a mockery of the Democratic Party, whose elders have stood by for too long. Former party chairs Judith Hope and Denny Farrell have come down on Weiner as well as on would-be controller Eliot Spitzer. But neither demanded Weiner’s withdrawal.

 451. Where do you come from? ranitidine uk boots The scandal, involving Lynton Crosby, an Australian advisingCameron on how to win the next election in 2015, erupted afterthe Conservative-led government said it was shelving plans tooutlaw company branding on cigarette packets.

 452. I support Manchester United buy ddavp baikal-pharmacy com LVMH said it had bought a majority stake in Kirkwood, whosestilettos have been worn by celebrities such as Sex and the Cityactress Sarah Jessica Parker and British model and TV presenterAlexa Chung.

 453. An estate agents menosan sage drops 100ml A retired U.S. Marine severely injured in Iraq was subjected to extra scrutiny at a California airport and at the state capitol building for wearing “too much metal” — an inspection that shocked his travel companion as well as bystanders, the MilitaryTimes.com reported.

 454. This is your employment contract play aristocrat slots online free no download After a vigorous speech punctuated by bouts of enthusiastic applause, delegates crowned Merkel head of the Christian Democratic Union (CDU) for the eighth time with 96.7 per cent, a result she called an “overwhelming vote of confidence”.

 455. I saw your advert in the paper online pokies paysafe nz The Rosetta orbiter will continue to study the comet using its 11 science instruments – but it will also be relaying data from Philae's instruments

 456. I’m about to run out of credit apcalis tablets uk Since her last front row outing a while ago, the First Consort ringlets have acquired the kind of bounce Holland’s ratings wonks can only dream of. A far cry from the flatter crops of Labour Party wives in Britain, Trierweiler’s mane gave off a bouffanty right wing jauntiness not witnessed since the glory years of Nancy Reagan.

 457. Where’s the postbox? cefixime 200 mg hindi “This gets back to the issue of should the states be able tomake these decisions or should we allow this big, cumbersomefederal government to decide for all of us,” Perry added. “Ihappen to be one of the people that believes that the federalgovernment should do a few things and do them well, and thenallow the states to make the decisions on these types ofissues.”

 458. I’d like to change some money inderal for sale The AFR said in its review that the ban was introduced in the mid-2000s after intensive testing of Lenovo equipment, which allegedly documented “backdoor” hardware and “firmware” vulnerabilities in the firm’s chips. The vulnerabilities were thought to enable foreign intelligence services to access the machines without the user’s knowledge.

 459. What line of work are you in? orlistat baikal-pharmacy Ultimately, it’s clear that Parmitano, who was selected as an astronaut in the European Space Agency in 2009, was beyond shaken by the experience but also reminded of just why he and others are in space to begin with.

 460. How many weeks’ holiday a year are there? buy viagra soft baikal pharmacy But the real bread and butter here is the rapper’s hilarious asides and cooking “instructions,” like this one: “Call Fergie, invite her to watch a movie on Netflix. Once she accepts, start making green beans.”

 461. I’m in my first year at university will macrobid help a sinus infection If the Fed were as capable as Shiller of spotting financial bubbles, it would surely be more active in trying to prick them. That it remains largely on the sidelines suggests that the Fed is modest about its ability to replicate Shiller’s uncanny accuracy.

 462. Could you ask him to call me? imigran tabletter bivirkninger “He argued that the prolonged shutdown is having adverseconsequences on consumer confidence and businesses, and ishurting local economies across the country that rely on tourismat national parks and monuments,” the White House said.

 463. Which university are you at? thuc parlodel 2 5mg The funds, along with creditors and other parties opposingDetroit’s July 18 bankruptcy filing, have until 11:59 p.m.Eastern Time on Monday to file their objections with the U.S.Bankruptcy Court in Detroit. Judge Rhodes has set Oct. 23 forthe commencement of a hearing process to determine if Detroit iseligible to file under Chapter 9.

 464. Can I use your phone? xenical ireland Glasgow's promotion of Mandela's cause quickly led to other cities following suit and within a year Kelly had launched a declaration for the release of Nelson Mandela. It went on to gain support from 2,500 mayors from 56 countries around the world.

 465. I can’t stand football aciclovir tab 400 mg precio In April this year it was announced that Breaking Bad’s creator, Vince Gilligan, was working on a spin-off series focusing on Saul Goodman; Goodman – with his catchphrase of “Better Call Saul!” – has become a fan favourite since he was introduced in the second series of Breaking Bad. Although the spin-off hasn’t yet been given the green light, and Gilligan and writer Peter Gould (who wrote the first episode in which Goodman appeared) have not yet revealed whether it would be a prequel or a sequel to Breaking Bad.

 466. A jiffy bag side effects of tadalis 20 The researchers of health policy at the University of Michigan and Vanderbilt University conducted test for the feasibility of two new checklists and added more symptoms to diagnose depression with greater accuracy. Apart from the sadness, feelings of guilt or worthlessness, difficulty sleeping and loss of interest in pleasurable activities, they also added aggression or irritability, anger attacks, risk-taking behavior, hyperactivity and substance abuse too. The two checklists were designed respectively to be gender-neutral and way the disease manifests itself in men.

 467. I’d like to pay this cheque in, please https://www.crossfitsolid.se/stmap_62acoqba.html?celebrex.cialis.nabumetone.nimotop fucidin pommade sans ordonnance Police also raised the death toll to 15 from 13 and said the total number of dead and missing was 50. Police spokesman Michel Forget gave few details of the investigation and said it was unclear whether it would lead to criminal charges being filed.

 468. This site is crazy 🙂 proscar blood pressure The Fed last month decided to hold off on reducing the pace of its bond-buying monetary stimulus. The move appears to have been well warranted now that an indefinite government shutdown threatens to dent an already shaky growth outlook.

 469. I’m in my first year at university fevastin tablet side effects Saudi operators have focused on data and combined servicesto help offset slumping conventional call margins, which areunder pressure due to the surging popularity of substituteservices such as Internet-based phone calls and instantmessaging.

 470. I can’t get a dialling tone xenical orlistat price in south africa Daniel Chong, 23, was detained in an April 2012 drug raid in San Diego and left in the 5-by-10-foot windowless holding cell. He said he drank his own urine to stay alive and tried to write a farewell message to his mother with his own blood.

 471. I’d like to send this to keppra dilantin medication “Margins in GE’s civil aero unit are around 18 percent andRolls’ are roughly 12 percent so there’s room for improvement bycutting costs in inventory, the supply chain and labour,” said asource close to the company.

 472. When do you want me to start? maxalt rpd posologia Brendan Buck, a spokesman for House Speaker John Boehner, R-Ohio, said: “The House will take action that reflects the fundamental fact that Americans don’t want a government shutdown and they don’t want the train wreck that is Obamacare.”

 473. Hold the line, please xenical 120 price in bangladesh Now, Ms Jayakumar’s ambition is for her and her brother to get decent jobs to ensure her father can take it easy. It might even mean he can say goodbye to the rickshaw. She said: “We both can take care of our family very easily. It’s a matter of months now until I get a job.”

 474. About a year zithromax uses They confirmed that at least one of the “suspicious objects” was a “mortar type device”, and said: “Army Technical Officers are continuing to examine and make safe the device.”

 475. Which year are you in? can keppra and dilantin be given together Workers have been striking intermittently since May, but thelabour actions have hit during a time of falling demand for coaland have not had much of an impact on prices, which have tumbledmore than 10 percent since the stoppages began.

 476. What’s your number? ilosone liquido This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.

 477. We’ve got a joint account detrol tablets cost Another 80-yard drive and over 500 yards now for this Denver offense. Hilman finishes the drive with a one-yard run and Denver are cruising towards another win. It’s going to take something special to stop them on current form.

 478. The line’s engaged differine gel prix algerie The scientists decided to investigate this further. They looked at over 33,000 people who had been taking part in a long-term study aimed at tracking their health. This included the participants completing detailed questionnaires and providing blood samples.

 479. Best Site good looking what is the drug revatio used for “At the moment it does feel, if anything, as though thingsare getting weaker rather than stabilising,” said Stephen Green,an economist with Standard Chartered Bank in Hong Kong. “But thePMI was telling us that China is not collapsing.”

 480. I’m on a course at the moment aldactone 100mg tablet uses in urdu But a software problem left the unmanned Cygnus freighter unable to receive navigation data properly from the station, delaying its arrival until no earlier than Saturday to avoid conflicting with the Soyuz’s berthing. Typically, at least 48 hours are needed between spacecraft dockings.

 481. Sorry, I ran out of credit depakote tab uses The poaching problem has gotten so bad in Jamaica that a passionate reptile enthusiast, Lawrence Henriques, has set up a crocodile sanctuary and captive rearing program just outside a tiny northern mountain town called Cascade, far from the animals’ southern habitat, as insurance against future loss. He also hopes to educate islanders who revile them or want to barbecue them.

 482. I’m a housewife tenormin 10 mg cost As for catcher, because the Yankees overachieved with all their patchworking elsewhere, it’s gotten overlooked that Chris Stewart and Austin Romine are hitting a combined .213 with 35 RBI. Just about every Yankee championship team since the ’30s, has had a top flight, offensive catcher, but there is no worthy successor to Dickey, Yogi, Elston, Munson and Posada in sight — although J.R. Murphy is generating buzz. But given all the other holes, catcher doesn’t figure to be a priority.

 483. Free medical insurance micardis plus medscape The McCanns are seeking $1.6 million in damages from Goncalo Amaral, who was part of the police investigation into Madeleine’s disappearance from a vacation home in Portugal’s Algarve region in May 2007, days before her fourth birthday.

 484. What qualifications have you got? generic viagra The train, which was carrying hundreds of passengers, crashed into Bretigny-sur-Orge station Friday on the eve of a major holiday weekend. The interior minister previously said seven people had been killed.

 485. I enjoy travelling orlistat precio mexico Sources familar with the airline’s strategy say that themanagement, led by low-profile chief executive Goh Choon Phong,is pushing ahead with a “portfolio” strategy that revolvesaround increasing the company’s exposure to the fast-growingAsia Pacific and the low-cost markets.

 486. I wanted to live abroad should i add wellbutrin to lexapro But reproduction is, of course, not the same thing as sexual health. Reproduction explains the mechanics of procreative sex. Sexual health is a much broader concept: it includes contraception, pregnancy and abortion; the prevention, testing and treatment of sexually transmitted infections; fertility and infertility. Learning about the body, reproduction and sexual health in science also helps safeguard children and young people by giving them the language and understanding to recognise sexual abuse.

 487. Could you ask him to call me? buy ventolin from spain
  Thirdly, the car handling in V is much sharper than the heaviness of IV. It retains just enough of IV’s weight and hyperactivity to make crashes feel consequential and handbrake turns tricky to control, but is tightened up enough to make driving more instantly gratifying. IV’s handling was great but took some work to master, V’s handling is better and easy to pick up. This extends to sea-based vehicles and flying aircraft.

 488. I came here to study sulfameth/trimethoprim 800/160 mg and alcohol “As refiners get a taste for light sweet crude oil, we thinkthere’ll be some switching back to light sweet from heavy sourbut there’s going to be some price turbulence involved in all ofthat,” he said.

 489. This site is crazy 🙂 dosis del ventolin en bebes Glaser said the RealNetwork brand still had considerable power, noting that some 100,000 people had signed up to be notified about an iPhone RealPlayer from a simple solicitation on the RealNetworks mobile website.

 490. What do you like doing in your spare time? para que sirve el medicamento cardura He said: ” We are also pleased that the commission has found no issues that are having any major impact on patient care or safety, and that no enforcement action was deemed necessary over and above confirmation that the actions we have already put in place will be carried out.”

 491. I’m unemployed panadol extra untuk ibu menyusui “As a complication of his congestive heart failure, Mr. Randy Travis has suffered a stroke and is currently undergoing surgery to relieve pressure on his brain,” read a statement released by publicists for Travis and hospital officials in Texas. ”He is in critical condition.  We will have updates as they become available.  His family and friends here with him at the hospital request your prayers and support.”

 492. I’m interested in best indian viagra tablets names “I’m sitting here holding him, trying to stop the bleeding with my right hand and calling 911 with my left, screaming at them and trying to get them here,” Barnes said. “Right before I got off the phone, I couldn’t feel a heartbeat anymore, and he was gone.”

 493. Whereabouts in are you from? chaudiere elm leblanc megalis condens gva c 21-5m Though rare, it is not the first time letters have beenexchanged. Rouhani’s predecessor, Mahmoud Ahmadinejad, wrote one to Obama three years ago, and Obama wrote twice directly toSupreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, in 2009 and 2012.

 494. Not available at the moment levitra comprimes pellicules One of Ahrendts’ main challenges will be to boost Apple’s sales in China, its second-largest market. Here, analysts say, she will be able to draw on her Burberry experience of introducing less expensive goods without damaging the value of the brand.

 495. Special Delivery “buy cialis soft “”baikal pharmacy””” Since July 3, authorities have arrested a number of Muslim Brotherhood leaders and members and have shut down several Islamist television channels, raising concerns over human rights and the direction the country is heading.

 496. I’ll put her on cheap viagra alternatives Edwards spoke highly of both QBs after the first day of training camp. The wide receiver said of Sanchez: “This is his chance to prove everybody wrong. A lot of people have written him off, said a lot of nasty things about him.”

 497. Insufficient funds bunko bonanza online For platinum, the bank decreased its 2015 average priceestimate to $1,250 per ounce from $1,381

 498. this is be cool 8) kamagra gold 100 mg sildenafil citrate Before they sign on to a change, officials may want to see persistently low inflation that could signal the risk of growth-sapping price declines and a stalling economy, or fear another damaging rate rise in response to changes to the bond-buying program.

 499. Who would I report to? amlodipine hydrochlorothiazide combo Economists cite a host of reasons for the lack of pressure on health care costs, ranging from the expiration of patents on several popular prescription drugs to government spending cuts that have cut payments to doctors and hospitals for Medicare.

 500. Free medical insurance what is lotrisone cream
  Critics of the project have become increasingly vocal inrecent months. The Institute of Directors, a business lobbygroup, said in August the plan is too expensive. The oppositionLabour Party’s Treasury spokesman, Ed Balls, repeated a warninglast month that the line would be scrapped under a future Labourgovernment if costs run out of control.

 501. I’m sorry, he’s fucidin gel A-Rod’s strained relationship with his team hit another low on Thursday when he kept pushing to be activated from the disabled list and New York kept pushing back. He wound up having a lawyer join in when the sides discussed how to rehabilitate his slightly injured leg.

 502. How do you spell that? pamelor bula anvisa “I’ve never seen anybody work as hard as Meryl works. She doesn’t just snap her fingers and is suddenly a genius. She’s the hardest-working one in the room, and I was grateful to see that up close.”

 503. Could I take your name and number, please? silagra uk Acapulco has suffered some of the worst of the flooding thatbegan when two tropical storms, Ingrid and Manuel, bore down onMexico from the Pacific and the Atlantic, cutting a trail ofdestruction that has affected more than a million people.

 504. I’m doing a phd in chemistry medicamento indocin generico Carlos Torres will start the finale here against the Nationals on Sunday. Jeremy Hefner will start the opener of a four-game set in Miami followed by Wheeler, Mejia and then Harvey in that series’ finale.

 505. Please wait celexa withdrawal symptoms reddit “There’s always some amount of judgment. It’s a balancingact between what will hold the train and what is operationallyfeasible,” said Rob Mangels, senior mechanical associate at R.L.Banks & Associates and a locomotive engineer and trainer.

 506. Gloomy tales spedra or cialis Kimmel said he and his team made the video two months ago to prove how a fake video can go viral so quickly.  The video was posted with no promotion on social media or anywhere else, yet still became a trending topic online.

 507. I’m interested in can you use lotrisone cream for yeast infection Janet Mann, a professor of biology and psychology at Georgetown University who was not involved in the study, said the results were not surprising in that they were consistent with how dolphins act in the ocean.

 508. Another service? using ventolin during pregnancy The Johns Hopkins’ report said “additional scientific evidence has strengthened the case that these (non-therapeutic) uses pose unnecessary and unreasonable public health risks” of allowing bacteria to develop resistance to antibiotics.

 509. It’s funny goodluck tinidazole side effects in hindi The city comptroller audits New York’s municipal finances and also controls the city’s pension funds. Spitzer says his experience as an aggressive enforcer of securities law – he was nicknamed “the Sheriff of Wall Street” when he served as attorney general – will convince voters he should be in charge of the city’s $134 billion pension fund. John Liu, the current comptroller, is running for mayor.

 510. Through friends buy nootropil baikal pharmacy Vice President Riek Machar and Pagan Amum, SPLM Secretary General and South Sudan’s top negotiator at talks with Sudan over the export of oil through Sudan, were among those suspended under a presidential decree announced on Tuesday.

 511. Three years propecia kopen However, many market participants expect the positive impactof the nomination to be short-lived given the lack of progressto end political wrangling in Washington that could lead to aU.S. debt default next week.

 512. I’d like to change some money redustat orlistat reviews
  China’s higher turbo volume projection is partly a function of an overall vehicle market that continues to outpace North America and Europe. Hahn said tighter emissions regulations and higher taxes on larger engines in China are additional incentives.

 513. Canada>Canada xenical amazon Interior and Tourism Ministers Manuel Valls and Sylvia Pinelsaid on a tour of the Louvre and the Eiffel Tower that 200police had been put on patrol to protect tourists and steps werebeing taken to help foreigners prevent and report crime.

 514. Insert your card avanafilo spedra 200 mg Less memory may allow Apple to lower the price of the Mini to boost sales in emerging markets like China where cheaper tablets, many of them running Google’s Android operating system, are gaining market share.

 515. Jonny was here nootropil suspension precio farmacia guadalajara Export prices fell by 0.1 percent, matching the expectationin a Reuters poll, while import prices slipped 0.2 percent lastmonth versus expectations calling for unchanged import prices,signaling global economic growth may be cooling.

 516. I’d like to cancel a cheque buy lopressor online There is more to come. New global rules for bank capitalknown as Basel III will come into force in the United Statesnext year, but regulators have already added so much on to thepact that the market has started talking about the next version.

 517. I’m sorry, she’s bactrim in pregnancy acog Copaxone accounts for about 20 percent of sales and some 50 percent of Teva’s profit. Global sales of the drug grew 9 percent to $1.1 billion in the second quarter including a rise of 17 percent to $817 million in the United States.

 518. I’d like to order some foreign currency valtrex baikal-pharmacy.com Volumes were relatively low – at 88 percent of the 90-daydaily average – with many investors opting to sit out the U.S.political uncertainty, while others waited for more attractiveentry points from a deeper correction.

 519. Would you like to leave a message? amlodipine 5 mg and atenolol 50 mg tablet uses in hindi Coe, who grew up in Sheffield, stormed out of a mid-Eighties party when he heard “braying Sloanes” sneering at the striking miners. He seems more a social democrat to me, but insists he is a natural Conservative.

 520. Where are you from? colchicine vente libre “The failures in this contract matter,” Hodge said, “because the NHS will be making increasing use of private providers to deliver NHS services. We must have confidence in the ability of NHS commissioners to contract effectively, monitor rigorously, extract appropriate penalties, and where necessary terminate contracts. None of these conditions were met in Cornwall.”

 521. I’ll text you later lopressor dose Mark my words, no matter what Liberals do in Washington…the economy will continue to get worse. When it does they’ll parade around some junky without healthcare access and then they will implement another laundering scheme. Making more people, even more dependant on the government welfare state. Taxes go up, our economy goes down…and so on…and so on.

 522. I’m training to be an engineer buy levitra soft baikal-pharmacy com The site itself has about eight million monthly unique visitors, according to internal company figures. It’s widely known for Mossberg’s reviews and Swisher’s many scoops about Silicon Valley companies including Yahoo.

 523. Could I have a statement, please? sinequanone robe longue noire Mosquito checkpoints. A serious-looking man with an extravagant moustache fires up what looks like a late Victorian portable rocket engine, which he uses to fill your car with thick black smoke. Stops insect migration, apparently.

 524. I’m a member of a gym esomeprazole magnesium vs prilosec HTC’s sales so far this year have dropped 31.5 percent compared to the same period last year, rocked by a component shortage in the beginning of the year and its position at the high end of a smartphone market that is close to saturation.

 525. I want to report a flagyl dosage mims Berlusconi is also thought to be trying to find a way to blame the fractious PD, which is in turmoil ahead of its party congress in the autumn, when charismatic Florence mayor Matteo Renzi is expected to be elected party leader.

 526. Could I order a new chequebook, please? can u use expired viagra “We are looking at the offer, as I think most UK managersare going to. But we are keen to hear more detail on therestructuring that is ongoing at Royal Mail, and at the moment,we only have very scant information on the financials,” Baileytold Reuters.

 527. Best Site good looking avodart vs finasteride Another key figure in Erdogan’s decision making will beFinance Minister Mehmet Simsek, a former London banker, whohighlighted in comments on Twitter overnight the doubling inTurkey’s benchmark bond yield to 9.4 percent since May.

 528. Why did you come to ? viagra sales by state Banks, of course, make enormous profits from overdraft and other fees, so in the absence of affordable forms of unsecured short-term credit, these online loans are actually the cheapest option for financially underserved consumers. For a nominal fee – not an APR – consumers can get what they need to make emergency car repairs, meet emergency family needs or keep from overdrafting until payday.

 529. This is the job description imitrex breastfeeding category Matthew Stacey (left), 42, is starting a six-year jail term after carrying out the sex attack on his victim Vittoria Di Franco (right, pictured together), 34, of Ipswich, Suffolk, who has waived her right to anonymity. The car salesman abused Miss Di Franco and duped her into believing he was single when they started dating – even though he was still married, Ipswich Crown Court heard.

 530. I love this site keflex suspension 250 mg pediatrico precio At least 60 people have been killed in violence since Mr Morsi was deposed. On Friday, three women were killed and several others hurt when a group of pro-Morsi supporters was attacked in the Nile Delta city of Mansura,

 531. I’m happy very good site ilosone suspension precio farmacia del ahorro In a cause célèbre lawsuit, environmental activists alleged that decades ago Chevron’s predecessor company Texaco despoiled a vast region of Ecuador. A court there hit Chevron with an $18 billion judgment in 2011.

 532. Other amount orlistat posologia vademecum Doctors Without Borders said three hospitals it supports in the eastern Damascus region reported receiving roughly 3,600 patients with “neurotoxic symptoms” over less than three hours on Wednesday morning, when the attack in the eastern Ghouta area took place.

 533. Best Site good looking tadalis 10 mg prix maroc This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.

 534. Would you like to leave a message? vermox bez recepta The Foster report comes one week after Yahoo Sports reported that a runner for agents provided illegal benefits to Tennessee defensive lineman Maurice Couch and former Tennessee quarterback Tyler Bray as well as former Alabama offensive tackle D.J. Fluker, former Mississippi State defensive tackle Fletcher Cox and former Mississippi State wide receiver Chad Bumphis. Couch has been ruled ineligible while the school investigates those allegations.

 535. Will I get travelling expenses? vermox sirop prix maroc Samsung, which has reported record earnings every quartersince 2012 except the first three months of 2013, is expected topost another round of record earnings in the current quarter aschip prices extend their gains.

 536. I’m a housewife norfloxacin & tinidazole tablets uses in hindi “Wally was a great umpire, a great partner and a great friend. The umpiring community is deeply saddened by this tragic loss. He will be sorely missed by many,” said major league ump Joe West, President of the World Umpires Association.

 537. What do you study? prometrium in gravidanza a cosa serve These disparities can add up. The average-sized high-minority school is losing out on $443,000 per year, or about the equivalent of hiring 12 additional first-year teachers or nine veteran teachers. Faced with the opportunity to reduce funding disparities, the House majority bill essentially condones our nation’s longstanding practice of providing high-need schools with the least resources.

 538. What do you do? amlodipine-valsartan 10-320 mg side effects These Sims have evolved into beings whose every action is informed and affected by interactions and emotional states. Because players are in control of life’s triumphs and failures, life’s moments make stories richer, Sims more relatable and their homes more personal.

 539. Best Site good looking voltaren tabletten 500mg Now, with half of the 12-person cabin crew having suffered injuries in the accident and the remaining attendants receiving praise for displaying heroism during the emergency evacuation, the focus has shifted from their uniform looks to their heroic actions.

 540. When do you want me to start? para q sirve atarax 10 mg Twitter couldn’t have chosen a better moment to join the party. The timing proved to be ideal for recent IPOs by Rocket Fuel Inc., a company that uses artificial intelligence software to distribute digital ads, and FireEye Inc., a maker of computer security software. The stocks of both Silicon Valley companies nearly doubled in their Sept. 20 trading debuts.

 541. I didn’t go to university buspar and luvox The Dow Jones industrial average rose 66.19 points or0.44 percent, to 14,963.74, the S&P 500 gained 14.16points or 0.86 percent, to 1,656.96 and the Nasdaq Composite added 38.918 points or 1.08 percent, to 3,638.707.

 542. How many are there in a book? vytorin cash cost “I think all that traveling I had done before opened my mind,” he says. “When you’re getting your ass kicked around the world, it makes you realize you need to be able to accommodate what’s around you.”

 543. Which year are you in? spiriva 18 g preis Overall, upvoted comments received significantly higher scores than comments that were downvoted or left alone. In addition, comments that were downvoted ended up with the same scores as those that were left alone.

 544. I’m interested in lasix use in heart failure When the fat in cellulite prone areas expands, the cords tether the skin, causing surface dimpling characteristic of cellulite.

 545. Good crew it’s cool 🙂 fenofibrate 160 mg tablet uses in hindi Mills added: “This is voluntary don't forget. This is because I care about football, I care about the future of football. I care about the way my kids play football and of course I care about the England team.

 546. Punk not dead naprosyn 500 mg dose Earlier this month, the Congressional Ethics Office found “substantial reason to believe a violation may have occurred” and recommended further investigation by the House Committee on Ethics. But it’s up to the committee to decide whether to proceed with an investigation.

 547. A staff restaurant thuc meloxicam mobic 7.5 mg The Egyptian state, racked by political and economic turmoilsince the ouster of Hosni Mubarak in February 2011, has beenstruggling to meet soaring energy bills caused by high subsidieson fuel products for the country’s 84 million-plus population.

 548. Enter your PIN fluconazole 150 mg warnings Mark Thompson now works for the New York Times. The company has issued a statement saying: “Mark continues to have the full support of the New York Times Company board and of his colleagues in management.”

 549. In tens, please (ten pound notes) metoprolol tartrate best price It is 95% likely that the same large banking interests that stand to gain trillions in income from a carbon exchange scheme are manufacturing this fraud. This is a fraud. These scientists and politicians are on a payroll. This is wealth confiscation. This is about power and control. If you actually believe this fiction of global warming, you should have the courage to trace it back to the source–Goldman Sachs of New York.

 550. I didn’t go to university stanford fibromyalgia low dose naltrexone Any corner of the internet capable of hosting images was being used to spread the approximately 200 photographs, while new ones are still emerging, seemingly being uploaded at a faster rate than moderators can cope with.

 551. Good crew it’s cool 🙂 allopurinol 300 mg coupon code The YouTube video shows an out-of-work Davis – more than a year after the film was announced – taking a fictional call from Abrams who has finally offered him a part in the new movie.

 552. I’m sorry, he’s motilium price singapore More than half of the Conservative defectors intend to vote Ukip in 2015, according to the data

 553. i’m fine good work costco pharmacy auburn hills mi Funding for many U.S. government operations runs out next week with the start of the new fiscal year on October 1, and unless Congress reaches a deal to pay for its activities, much of the government will be forced to shut down. Only certain activities permitted under law are allowed to continue, officials said.

 554. I’m afraid that number’s ex-directory aa-medical.com
  An incident in the air has led to a large protest at Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport. It is a quiet protest of about 25 nursing mothers and their 25 nursing children, but it’s attracted worldwide attention.